Kystpartiet vil jobbe for et samfunn hvor folk i størst mulig grad kan føle seg trygge. Vi må ha en straffeutmålingspraksis som er egnet til å bidra til dette målet. Stortinget bør gjennom innstillinger og debatter gi klare signaler om at hele strafferammen brukes - slik at øvre strafferamme i større grad benyttes i forhold til særlig alvorlige forbrytelser.

Kystpartiet vil jobbe mot at lovverket i for stor grad åpner for overvåkning. Kystpartiet vil gjeninnføre forbudet mot bruk av såkalt overskuddsinformasjon. Les mere om Kystpartiets syn på bruk av overskuddsinformasjon her.

Kystpartiet sier nei til et digitalt grenseforsvar som vil åpne for masseinnsamling av data. Datatilsynet har skrevet et høringssvar til Lysne II-utvalgets rapport om digitalt grenseforsvar. I dette høringssvaret finner man fyldig bakgrunn og solide argumenter.

Les Datatilsynets høringssvar her

Man kan også lese denne kronikken fra Advokatforeningens leder

Kystpartiet har hele tiden vært imot Datalagringsdirektivet (som nå er lagt på is som en følge av en dom i EU-domstolen). Dette direktivet ble i sin tid innført av et flertall bestående av Høyre og Arbeiderpartiet.

Kystpartiet har programfestet at vi vil skille politi og påtalemyndighet. Man finner argumenter for en slik endring i denne kronikken og i denne kronikken. Her finner man en artikkel hvor det argumenteres både for og mot å skille politi og påtalemyndighet.

Kystpartiet har tatt inn et punkt i vårt program som sier at Norge må bli bedre på bevissikring i rettsvesenet. En video med et foredrag av Hanne Sophie Greve kan gi litt bakgrunn for hvorfor et slikt punkt fortjener en plass i et partiprogram. For ordens skyld nevnes det her at Kystpartiet ikke har tatt stilling til alt som sies i videoen. Man kan også lese dette innlegget i Juristkontakt.

Med den nye straffeloven har bestemmelsen om trusler mot offentlige tjenestepersoner fått et nytt innhold. Les Kystpartiets uttalelse om denne endringen her.

Sist opppdatert 19. februar 2019