søndag, 07 september 2014 17:22

Framtidens politi i nord. For byene eller for en hel landsdel?

Rate this item
(2 votes)

Ole B. Sæverud, politimester i Troms - som er født i Tromsø, har gått i barnehage i Tromsø, gått på barne- og ungdomsskole i Tromsø, gått på videregående skole i Tromsø og som har studert i Tromsø - uttaler torsdag 28. august på NRK at Nord-Norge må samles i et politidistrikt. Ikke uventet er han av den oppfatning at hovedsetet for distriktet bør ligge i Tromsø. Med dette sørger han for å være enig med sine foresatte i Politidirektoratet. Mange vil hevde at dette også er en manøver for fortsatt å få lov til å sitte i politimesterstolen.

Sæveruds argument for dette er å bygge «et mer solid og fleksibelt» politi i Nord-Norge. Som om det er opplest og vedtatt at alt som er viktig for Nord Norge absolutt må legges til Tromsø. Han ønsker å gi inntrykk av at ved å legge fem politidistrikt inn under hans domene vil politidekning og ressurstilgang bli bedre for alle oss som bor i nord. Det er neppe grunn til å tro at vi under Sæveruds ledelse vil få kortere avstander og bedre klima. Det er heller ikke signalisert at vi skal få flere politifolk i distriktene - tvert i mot er det fra Politidirektoratet utvetydig uttrykt at det er politiet i byene - i vårt tilfelle Tromsø - som skal styrkes. Det er ingen grunn til å tro at hans utspill og forslag til organisering vil bidra til bedre polititjeneste og en tryggere hverdag for folk flest. En sammenslåing av politidistrikt føyer seg kun inn i rekken av den sentraliseringspolitikken som føres på flere områder. Det har heller ikke meg bekjent vært gjort grundige konsekvensanalyser som følge av en sentralisering av politidistriktene, det meste ser ut til å være tufta på tro og håp. En større politiorganisasjon vil kreve en betydelig større administrasjon. Erfaringen tilsier at sentralisering av det offentlige tjenestetilbud gjerne er samsvarende med et dårligere tilbud til de som ligger lengst borte fra «maktens tinde». Felles organisasjon for enheter innenfor et så stort geografisk område med til dels betydelige kulturforskjeller vil sannsynligvis forringe polititjenesten de fleste steder. I tillegg kan det være grunn til å tro at disse kulturforskjellene vil medføre et høyere konfliktnivå internt i politiet. Her ønsker man sentralisering kun for sentraliseringens skyld.

Det er min klare overbevisning at det ikke vil være til beste for folk flest å slå sammen politidistrikter i nord. Det bør være et krav at dagens politidistrikt skal bestå. Det er dermed ikke sagt at dagens politimestere er de beste til å lede arbeidet i fremtiden.

Bengt Stabrun Johansen.
Partileder for Kystpartiet.

Read 10947 times