torsdag, 06 desember 2012 18:37

GMO og de politiske partiene

Rate this item
(4 votes)

Småbruker Ole-Jacob Christensen utfordret i Nationen 25. oktober de politiske partiene til å si hva de ønsker å gjøre med GMO-søknader og Norges avhengighet av importert kraftfôr.

Som et verdikonservativt sentrumsparti svarer Kystpartiet at vi vil ha et GMO-fritt Norge og gjøre vårt land mest mulig selvforsynt med dyrefôr.

På sitt landsmøte nylig vedtok Kystpartiet følgende uttalelse: «De helsemessige konsekvensene av å genmanipulere mat og fôr er ikke tilstrekkelig klarlagt. Kystpartiet mener på denne bakgrunn at Norge bør følge føre-var-prinsippet og forby slike varer. Kystpartiet beklager at regjeringen etter fire års behandlingstid ennå ikke har klart å si nei til søknadene om å innføre genmanipulert mais og potet.» Vi mener også det er uakseptabelt at GMO-produsenten ikke er villig til å svare på spørsmål fra norske myndigheter om miljøkonsekvenser ved bruk av GMO-varene.

Christensen vil vite hva partiene ønsker å gjøre med det faktum at norsk husdyrhold blir mer og mer avhengig av importert kraftfôr. Han peker på at det vil bli stadig vanskeligere å skaffe GMO-fritt soya fra utlandet. Norge kan derfor bli tvunget til å importere GMO-fôr for å opprettholde produksjonen. Kystpartiet ønsker at norsk husdyrhold skal bli mest mulig uavhengig av importert kraftfôr. Konkrete tiltak må settes i verk for sikre at de norske beiteressursene blir bedre utnyttet. Det må fremfor alt bli mer lønnsomt å utnytte disse ressursene.

Christensen spør til slutt om vurdering av fremtidige GMO-søknader skal bygge på tester over to år foretatt av uavhengige instanser og med full åpenhet om rådata fra undersøkelsene, eller som i dag tremåneders forsøk utført av søker og produsent.

Kystpartiet mener at tester over to år må være et absolutt minimum. Det er ofte nødvendig med livsløpsundersøkelser. Vi skal huske at genmanipulering er en ny vitenskap og at de langsiktige virkningene av inngrepene i naturlige og kompliserte prosesser i genene fremdeles er ukjente.

Det er svært viktig at testene og risikovurderingene blir foretatt av uavhengige instanser, og ikke bare av dem som har økonomisk egeninteresse av å få produktet godkjent. Men for at norske, uavhengige faginstanser skal kunne foreta selvstendige vurderinger, må de få mer ressurser. Norge har et tett samarbeid med EU i GMO-saker. Men vi bør ikke derfor ukritisk godta GMO-vurderinger som er foretatt av EU.

Det er også viktig med full åpenhet om rådata fra undersøkelsene. Ikke minst gjelder dette undersøkelser som er foretatt av GMO-produsentene selv. Det bør ikke være mulig å for produsentene å holde rådata tilbake ved å henvise til at slike data er forretningshemmeligheter.

Kystpartiets leder
Bengt Stabrun Johansen.

 

 

Read 13540 times Last modified on torsdag, 06 desember 2012 21:13