onsdag, 09 februar 2011 00:00

Mer transport fra vei til sjø!

Rate this item
(2 votes)

Nærings- og handelsminister Trond Giske og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har vært til stede på Haugesundskonferansen og der lanserte de sine planer om å få mer transport over på sjø.

De vil sammen jobbe for å få ned mengden vogntog som spinner over Haukeli og fyller opp ferjene langs kysten.

På konferansen fortalte de at nå starter et arbeid som skal resultere i en nærskipsstrategi i Nasjonal transportplan som kommer i første del av 2013, og kommer med en invitasjon til aktørene om å komme med innspill om hvordan vi kan fjerne flaskehalsene som gjør at vi ikke får mer gods fra vei til kjøl.

Næringsministeren legger til grunn at godsmengden vil øke formidabelt i årene framover.

- For å få til dette må en ta ulike grep. Avgiftene betyr mye, lostjenestene også. Havnene er også viktige, og siden disse ofte er lokalt eid, er det andre som sitter med nøkkelen der. Samtidig må vi se på strukturen; kanskje bør vi ha færre, men større havner. Vareeierne selv har også en avgjørende rolle, sier Lisbeth Berg-Hansen.

Igjen må vi i Kystpartiet si: Velkommen etter. Dette står i Kystpartiet sitt program: Det er et mål at større del av transportarbeidet går over sjø. Den forventede volumveksten i havbruksnæringen vil øke godsmengden som skal transporteres fra kysten til markedene i et omfang som bare kan møtes gjennom bevisst transportplanlegging som styrer transporten utenom pressområdene i østlandsregionen.

Sjøtransport er mer miljøvennlig, mindre ressurskrevende og mindre ulykkesbelastet enn landeveistransport. En vridning av transporten fra hjul til kjøl vil dessuten redusere behovet for veibygging i pressområdene på Østlandet.

Å få mer transport fra vei til sjø har partiet og de ulike fylkeslagene hatt i sine programmer som en prioritert sak siden partiet ble startet. Men som et lite parti opplever vi at det er vanskelig å bli hørt uansett hvor god saken er.

Kystpartiet gir sin fulle støtte til disse to ministrene og det viktige arbeidet de nå er i gang med!

 

 

Read 12750 times