mandag, 17 desember 2012 19:03

Salg av Norge bit for bit

Rate this item
(4 votes)

Det kanadiske selskapet Dalradian Resources har kjøpt mineralrettigheter i Norge som utgjør 5 prosent av Norges landområder.

Gruveselskapet har sikret seg undersøkelsesrettene til rundt 17.000 kvadratkilometer i Norge, og er med det den største aktøren i mineralnæringen her i landet. Ifølge Bård Dagestad i Direktoratet for mineralforvaltning har ingen tidligere hatt leiterett til et så stort norsk område som det kanadiske selskapet nå har.

 

Dette føyer seg inn i en lang rekke hvor norske myndigheter på en slepphendt måte gjør det mulig for utenlands storkapital å hente ut verdier uten at det legges nevneverdig tilbake i form av verdiskapning, utvikling og ringvirkninger lokalt.

Det er kanskje de største verdiene det her er snakk om siden olje og gassfunn ble gjort på norsk sokkel. For å se til at disse verdiene kommer nasjonen og fellesskapet til gode så vil det være fornuftig å etablere nasjonale selskap med tungt statlig eierskap, når det gjelder mineralutvinning i fremtida. Slik har det vært gjort i forhold til olje og gassressursene på norsk sokkel, og slik bør det også gjøres i forhold til mineralressursene som vi er i besittelse av.

Grunnloven og konsesjonslovene ble hovedsakelig laget for å sikre norsk styring og eierskap av våre naturressurser, eiendommer og nøkkelbedrifter.

Dette norske eierskapet har gjort at utbyttet av våre naturressurser er kommet vår egen befolkning til gode. Norske styresmakter har i mange år endret gamle lover og innført nye for å tilrettelegge salg av landet vårt, blant annet ved hjelp av EØS-avtalen.

Privatisering og konkurranseutsetting innebærer i dag at våre naturressurser, eiendommer og bedrifter er til salgs for utlandlandsk kapital. Salget av Norge er allerede godt i gang.

Konsesjonslovene har helt siden 1917 sikret norsk kontroll over våre ressurser og eiendommer. Mange av reglene som tidligere gjaldt ble fjernet av Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet. Utsalget av Norge startet, og siden 1990 er tusenvis av bedrifter solgt ut av landet med styrende politikers vitende og vilje.

I EØS området som Norge er en del av, er det forbud mot å diskriminere EØS-bedrifter og -borgere når det gjelder omsetning av bedrifter og eiendommer. Dermed er den gamle industrikonsesjonsloven endret, slik at EØS-bedrifter har de samme rettigheter til å kjøpe seg opp i Norge som norske bedrifter har.

Konsesjonslovene ble også endret for å gi EØS-borgere de samme rettigheter som nordmenn til å kjøpe bolig-, hytte- og landbrukseiendommer i Norge.

Det er ikke bare EØS avtalen som bidrar til at norske verdier står i fare for å ende hos utenlandske interesser.

Finner man steiner med metaller i Norge kan man gå til bergmesteren og be om å få vinne ut metallene i det området de er funnet, det er disposisjonsrett (mutningsrett). Tidligere har eieren blitt spurt om lov, og utlendinger har ikke kunnet bruke disposisjonsretten. Etter at den nye mineralloven ble vedtatt i juni 2009, kan bedrifter fra hele verden lete etter mineraler uten samtykke fra grunneier. Dersom firmaet og grunneier ikke kommer til enighet om utvinning, kan bedriften få utvinningsrett ved ekspropriasjon. Utenlandske firma vil på denne måten kunne få disposisjonsrett over store fjellområder i Norge. Har man fått disposisjonsretten, har man også kontroll over det aktuelle området. Ingen andre kan foreta seg noe der - ikke engang eieren. Konsekvensen kan bli at store deler av fjellheimen vår kan bli kontrollert av utenlandsk kapital.

Kystpartiet vil opprettholde Norge som et fritt, selvstendig land som er eid og styrt av Norges innbyggere. Vi vil motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser. Vi har tro på at en fornuftig og miljøvennlig utnyttelse av naturrikdommene vil gi økt verdiskapning. Ved å ta hele landet i bruk, vil vi sikre retten til våre hav og landområder, styrke vårt næringsliv, vårt miljø og vår kultur. Vi vil arbeide for at biologisk mangfold og økologisk balanse gir en bærekraftig utvikling og høsting som kommer landets befolkning til gode.

Kystpartiets leder Bengt Stabrun Johansen.

Read 8489 times Last modified on søndag, 23 desember 2012 22:52