søndag, 13 januar 2013 17:47

EUs forhold til EFTA-landene

Rate this item
(4 votes)

EUs ministerråd la den 20. desember 2012 frem sin toårlige vurdering av EUs forhold til EFTA-landene. Rådet konkluderer med at forholdet er preget av stabilitet og nærhet. Likevel beklager rådet seg over manglende tilpasning til EU fra flere av EFTA-landenes side.

 

Kystpartiet mener at rapporten demonstrerer EUs manglende respekt for EFTA-landenes legitime nasjonale interesser. Den viser også hvor omfattende EU-tilpasningen er blitt. For å gjenopprette den norske selvråderetten vil Kystpartiet si opp EØS- og Schengen-avtalene.

 

Norge
Rådet peker på at forholdet mellom EU og Norge er videreutviklet både gjennom EØS og bilateralt, spesielt innenfor områdene justis, utenriks- og sikkerhetspolitikk, og landbruk. Rådet er også fornøyd med samarbeidet innenfor områdene fiskeri, energi og Arktis. Norge roses for bevilgningen på 7 milliarder euro til Det internasjonale pengefondet (IMF) i forbindelse med valutakrisen. Rådet hilser også velkommen den enighet man har oppnådd om bidraget Norge årlig skal gi gjennom EØS til utjevning av økonomiske og sosiale forskjeller i EU.

Men straks Norge gjør noe som ikke passer EU, er tonen en annen. Rådet starter med å beklage at Norge fortsetter sin tviste sak i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) i forbindelse med EUs forbud mot handel med sel -produkter. Her dreier det seg om salg av produkter fra jakt som er tvingende nødvendig for å opprettholde en naturlig balanse mellom artene i Nord Atlanteren.

Rådet er tilfreds med at Norge gjennom Artikkel 19-forhandlingene i EØS har godtatt en ny avtale om liberalisering av handelen med landbruksvarer. Denne avtalen er til ensidig fordel for EU. Men straks Norge innfører prosenttoll for enkelte landbruksprodukter, bruker rådet den diplomatiske storslegga. Rådet ’beklager sterkt’ den norske beslutningen og 'oppfordrer på det sterkeste' Norge til å reversere den. Og så kommer en dårlig skjult trussel om mottiltak fra EUs side. Kystpartiet støtter det norske vedtaket om prosenttoll. Eventuelle mottiltak fra EU kan klages inn for WTO.

Sveits
Rådet fremholder at forhandlingene om Sveits' videre deltakelse i EUs indre marked har gått i stå, delvis pga. uløste institusjonelle spørsmål. Rådet mener at den sveitsiske tilnærmingen med sektoravtaler på flere og flere områder uten et horisontalt rammeverk har nådd sin grense og må vurderes på nytt. Rådet vil ha en mer dynamisk tilpasning til det indre marked og et institusjonelt rammeverk med overvåknings- og domstolsorganer tilsvarende EØS.

Rådet beklager dypt at Sveits ensidig har gjeninnført kvoter for visse kategorier bosettingstillatelser for borgere fra 8 EU-land. Rådet mener at dette tiltaket er et klart brudd på avtalen mellom Sveits og EU om fri bevegelse av personer. Det tar også opp sveitsiske kantoners bedriftsskatteregimer som etter rådets mening er konkurranse vridende og har karakter av statsstøtte.

Island
Rådet hilser den stadige fremgangen i medlemskapsforhandlingene velkommen. Som medlem av EØS er Island allerede del av EUs indre marked. Samarbeidet videreutvikles på mange nye felter, inklusive forsvars- og sikkerhetspolitikken. Forhandlingene om liberalisering av handelen med basis- og bearbeidede landbruksprodukter er nå begynt.

Rådet beklager at forhandlingene mellom EU, Island Færøyene og Norge om makrellkvoter har vært resultatløse. Etter Kystpartiets mening har EU og Norge i disse forhandlingene tatt for lite hensyn til sonetilhørighetsprinsippet. Det tilsier at Island og Færøyene har rett til større kvoter all den stund makrellbestanden i større grad har beveget seg over i islandske og færøyske fiskerisoner.

Kystpartiet håper at islendingene sier nei til EU-medlemskap og heller satser på et vestnordisk politisk samarbeid mellom Færøyene, Grønland, Island og Norge. Sammen kan disse landene få kontroll over store deler av naturressursene i Nord Atlanteren.

Liechtenstein
Rådet hilser velkommen Liechtensteins deltakelse i Schengen og landets tilknytning til Dublin-konvensjonen i desember 2011. Rådet forventer at Liechtenstein fortsetter implementeringen OECD-standardene for gjennomsiktighet i pengeplasseringer og oppfyllelsen av sine forpliktelser om å bekjempe skattesnyteri.

EØS
Rådet viser bl.a. til Norges offentlige utredning og stortingsmelding om Norges avtaler med EU.
Staben i EU-kommisjonen og EUs utenrikstjeneste la den 7. desember 2012 frem et arbeidsdokument om hvordan EØS fungerer. Her antydes det at EØS-landenes handlings rom bør reduseres. Muligheten for at Andorra, Monaco og San Marino blir med i EFTA og EØS drøftes også. Rapporten skal behandles på et møte i EØS-komiteen i mars 2013.

Kystpartiet mener at Norge i sum er bedre tjent med en ordinær handelsavtale med EU, og at EØS avtalen bør sies opp.

Bengt Stabrun Johansen.
Kystpartiets leder.

 

 

Read 13861 times Last modified on søndag, 13 januar 2013 17:51