tirsdag, 30 juli 2013 10:52

Urfolkskonferansen i Alta

Rate this item
(2 votes)
Urfolkskonferansen i Alta Oddbjørg Hætta Sara

I midten av juni ble det holdt urfolkskonferanse i Alta. Formålet med konferansen var å lage forslag og utvikle kollektive anbefalinger til verdenskonferansen om urfolk som skal avholdes i New York 22–23. september 2014. "Alta erklæringen", som er sluttdokumentet fra konferansen er interessant lesing. Sentralt i denne erklæringen er begrepet "selvbestemmelse".

Det heter blant annet at man «Anbefaler at stater bevarer og respekterer urfolk og -nasjoners rett til selv å bestemme at de ikke ønsker ressursutvinning på sine land og territorier…».  

Kravet om samisk selvbestemmelse er ikke ukjent. Det som er nytt er at Sametinget under denne konferansen kom ut av skapet og klart definerte «noe av» det de mener kravet om «samisk selvstyre» skal innebære. Det kom klart fram under urfolks konferansen at det Sametinget mener med selvstyre er VETORETT over olje og gassutvinning samt gruvedrift. Nå er det på tide at politiske representanter på alle politiske nivå tar stilling til de samepolitiske krav som fremmes. Kystpartiet ønsker å stille spørsmål om hvor langt man kan tøye grensene for demokratiske prinsipper.  Her ser det ut til at det søkes nye veier for å gi en integrert likeberettiget minoritet politiske rettigheter som i realiteten er av territorial art. Sametinget krever selvstyre av landområder der majoriteten av folket ikke engang har stemmerett til det organet som mener de skal forvalte olje, gass og gruvedrift.

Intensjonen i forbindelse med etableringen av Sametinget var at dette skulle være et rådgivende organ i samepolitiske spørsmål som omhandler samisk språk, kultur og sedvane. Intensjonen var vel IKKE opprettelse av et fjerde forvaltningsorgan. Vi har kommunestyrer, fylkesting og Storting som forvaltning. Kystpartiet mener at slik skal det også være i fortsettelsen. Innenfor disse har samtlige norske statsborgere uavhengig av etnisk opphav lik stemmerett og dermed påvirkning overfor forvaltningen. I tillegg kan utenlandske statsborgere som over en viss tid har bodd i landet stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg.

Når man leser slutt dokumentet etter konferansen i Alta, så er det tydelig at det fra samepolitisk hold jobbes for et fjerde forvaltningsorgan hvor kun mennesker tilhørende en bestemt etnisk gruppe vil ha påvirkning.
Dette vil stride mot alle demokratiske prinsipper.

Legitimeres Sametinget som forvaltningsorgan så aksepteres det en forvaltning som bygger på raseskille all den tid de som ikke står oppført i valgmanntalls lister til sametingsvalg er utelukket fra påvirkning via demokratiske valg.

Som en av flere språklige minoriteter som er integrert i det norske samfunn, bosatt og virksom i alle deler av hele landet, har også samer de alminnelige rettigheter norske borgere har. Verken flere eller færre.

Bengt Stabrun Johansen.
Partileder for Kystpartiet.
1. kandidat til Stortingsvalget i Finnmark.

Read 11938 times Last modified on tirsdag, 30 juli 2013 11:06