tirsdag, 30 juli 2013 11:04

Valg 2013: Kystpartiet om sykehus, alternativ medisin og psykisk helse

Rate this item
(2 votes)

I løpet av de kommende episodene av podcasten Psykologlunsj vil vi se nærmere på de største partienes tanker om temaer vi synes er interessante. Vi har sendt alle partiene fem spørsmål som omhandler sykehusorganisering, prioriteringer i helsevesenet, alternativ medisin, psykisk helse og psykologers manglende henvisnings- og sykmeldingsrett.

Svarene vil bli tatt opp til diskusjon og kanskje kårer vi også en slags vinner.

Her får du svaret til Kystpartiet (v/Hildur Larsen). Svarene til de andre partiene finner du i bloggposten “Valg 2013: Partiene om sykehus, alternativ medisin og psykisk helse“.

KYSTPARTIET SVARER PSYKOLOGLUNSJ

Ønsker dere endringer i den nåværende organiseringen av spesialisthelsetjenesten? I så fall hvilke?

Kystpartiet ønsker en ny organisering i den generelle helsetjenesten. Det resultatorienterte økonomi- og budsjetteringssystemet som ble innført i forbindelse med Sykehusreformen av 2002, har medført store bokføringsmessige underskudd. En sideeffekt er at viktige sykehusfunksjoner ved lokalsykehusene over hele landet har blitt lagt ned.
Kystpartiet vil gjeninnføre den ordinære offentlige økonomistyringen. Vi ønsker at helseforetakene i sin nåværende form avvikles og tilbakeføres til fylkeskommunalt eierskap.

Kystpartiet vil opprettholde fullverdige lokalsykehus med tilfredsstillende akuttilbud og fødeavdelinger. For å motvirke et stadig dårligere sykehustilbud i distriktene. Sykestueplassene skal fortsatt anses som spesialisthelsetjeneste som inngår i helseforetakenes økonomiske ansvarsområde. Kommuner som ikke har lokalsykehus, bør ha en sykestueplass pr. tusen innbyggere, som helseforetakene har ansvar for

Kystpartiet mener vi må satse mer på alternative behandlingsmåter og at man får tilgang til den informasjonen som er nødvendig for et veloverveid valg av behandlingsmåter. Det skal sikres at det er kvalifisert helsepersonell på alle offentlige utrykningsenheter, på land, til vanns og i lufta. Vi vil ha operative smerteenheter på alle sykehus, og at alle regionsykehus skal ha egen bemannet smerteklinikk. Dette er også svært viktig med tanke på forebyggende psykisk helsearbeid. Kp vil ha akutthjelp for voldtektsofre på alle sykehus.

Kystpartiet vil prioritere forebyggende arbeid innen for området psykisk helse. Og ha et skikkelig løft for barne og ungdomspsykiatri, for å søke å hindre at så mange får varige tilstander som gjør dem til kroniske psykiatripasienter. Kystpartiet ønsker at også psykologer skal kunne ha henvisnings og sykemeldingsrett.

Kystpartiet anser vanlig tannbehandling som nødvendig helsehjelp, og vil arbeide for at kostnader til sykdom i munnhulen og ordinær tannlegebehandling fases inn under Folketrygdens ansvarsområde

Dagens Pasient- og brukerrettighetslov (m/forskrifter) definerer hvilke kriterier som skal ligge til grunn for prioriteringene i helsetjenesten.
Mener dere at disse er tilstrekkelige? Hvilke endringer ønsker dere?

Eventuelle endringer: Kystpartiet synes for så vidt at kriteriene som ligger til grunn for prioriteringene er grei nok. Men vi ser at disse av ulike grunner ikke følges slik man kan forvente. Dette mener vi er et økonomisk spørsmål, så vel som mangel på ekspertise. Kystpartiet ønsker derfor å styrke psykiatrien med nødvendige midler.

Psykisk syke skal ha samme behandlingsgaranti som somatisk syke. For å oppnå dette må behandlingstilbudet bygges ut i hele landet i tråd med opptrappingsplan. Den syke skal kunne få det tilbudet man trenger så fort som mulig, uten å måtte stå i ventekø for hjelp. Det forebyggende arbeid blant barn og unge må styrkes gjennom økt satsing på frivillig organisasjonsarbeid, skolehelsetjenesten og PP-tjenesten i kommunene, samt utbygging av ungdomspsykiatrien

Tilbydere av alternative helsetjenester (alternativ medisin) begrenses i liten grad av dagens lovverk. Lovnader om behandlingseffekt er en av få ting som er regulert, men lovbrudd håndheves i liten grad. Hvordan forholder deres parti seg til alternativ medisin generelt og har dere planer om lovendringer?

Kystpartiet er positive til alternativ medisin. Men mener at dette skal reguleres like strengt som annen medisinsk behandling. Vi har ingen konkrete planer for lovendring.

Hvordan vurderer dere dagens tilbud til mennesker med psykiske plager og hvilke planer har dere for Psykisk helsevern?

Psykisk helse må etter Kystpartiets mening høyere opp på den politiske dagsordenen. Det er uverdig at psykisk syke mennesker må bli så syke at de begår farlige, kriminelle handlinger før de får den hjelpen de trenger. Det må etter vår mening også åpnet for at det blir lettere å gjøre bruka av tvang der dette er nødvendig for å gi den syke nødvendig helsehjelp. Kystpartiet vurderer dagens tilbud for mennesker med psykiske plager som veldig dårlig, med lang ventetid. Og i mange kommuner er tilbudet svært mangelfullt. Noe som resulterer i at mange lir mye og blir mye sykere enn hva som hadde vært nødvendig om de hadde fått et bedre og raskere tilbud om hjelp. Vi ser også at psykiske plager blant barn og unge er raskt stigende, og et mangelfullt tilbud fører til at mange av disse utvikler kroniske tilstander som gjør dem uføre i voksen alder. Dett vil vi i Kystpartiet motvirke ved å styrke psykiatrisk helsearbeid med langt mer økonomiske midler. Vi vil styrke det forebyggende arbeid som nærmere beskrevet i spørsmål 1 og 2. Vi ønsker å få bort ventelister for å få hjelp.

I tillegg ønsker vi å styrke det oppsøkende arbeid blant personer med dobbeltdiagnoser psykiatri og rus. Og vi ønsker å etablere flere sikkerhetsavdelinger med mulighet for langtidsbehandling av kriminelle med psykiatrisk behandlingsbehov. Psykisk syke skal ikke i fengsel, men få hjelp i tilrettelagte institusjoner med egnet fagpersonell.

Psykologer/psykologspesialister mangler i dag både henvisningsrett og sykmeldingsrett. Hva er deres mening om dette?

Kystpartiet synes det er en selvfølge at Psykologer også har sykemeldings og henvisningsrett.


M.v.h Bengt Stabrun Johansen.

 

 

Read 12104 times