mandag, 02 september 2013 15:43

Et robust og fremtidsrettet næringsliv i Finnmark

Rate this item
(2 votes)

Næringslivet i Finnmark må styrkes. Et vesentlig moment i denne sammenheng er behovet for å styrke lokal kompetanse. Fagutdanningen må skje i samarbeid med næringene. Vi har lang og god erfaring med desentralisert utdanning i fylket.

Dette er en utdanningsform som må videreutvikles - gjennom høgskole- og universitetssystemet såvel som fagutdanning gjennom videregående skole. Tilbudene må hensynta fylkets særegenheter i forhold til kultur, elevtall og avstander. Det må skapes forståelse for at utdanningstilbud må etableres og gjennomføres til tross for at elevgrunnlaget til tider kan være lite.

Nærings- og industriutbygging krever en kraftig utbedring av all infrastruktur i Finnmark. Veier, havner, flyplasser, flyrutetilbud internt i fylket, båtforbindelser, kapasitet i strømnettet og datakapasitet må oppgraderes kraftig dersom regjeringens målsetting om aktivitet i nord-områdene skal oppfylles. Det er etter Kystpartiets oppfatning åpenbart et statlig ansvar og anliggende å bevilge midler til utbygging og vedlikehold av infrastruktur. Ikke minst er dette viktig fordi en stor del av landets verdiskapning i fremtiden vil skje hos oss. Regjeringens egen plan for nord-områdene skaper også nasjonale og statlige forpliktelser for tilrettelegging av aktivitet.

Kystpartiet vil arbeide for at olje og gass som utvinnes ved kysten av Finnmark hvis mulig skal ilandføres i fylket. Denne aktiviteten skal skape nye arbeidsplasser og bidra til bedre fylkes- og kommuneøkonomi. Olje og gass er fellesskapets eiendom, og dette skal gjenspeiles i verdifordelingen. Det vil være et krav at enhver utbygging av installasjoner skal konsekvensutredes, spesielt m.h.t. fiskeri og miljø.
Det utvinnes i dag store mengder gass utenfor kysten av Finnmark. Gassen eksporteres for bruk til industriell virksomhet, bl. a. ute i Europa.
Kystpartiet vil utrede mulighetene for å utnytte denne gassen til industriell aktivitet i fylket, eks. aluminiumsproduksjon, i samsvar med regelverk i Europa for øvrig.

Det er gjennom undersøkelser avdekket at det finnes store mengder ulike mineraler i landområdene i Finnmark. Kystpartiet ønsker å legge til rette for økt mineralutvinning i fylket. Vi legger til grunn at aktiviteten vil sikre vertskommunene inntekter i en helt annen størrelsesorden enn i dag - sett i forhold at ressursene tilhører fellesskapet. En kan eksempelvis se for seg at det i tillegg til fast avgift skal betales en %-vis del av driftens overskudd til vertskommunen.
Det vil være av stor betydning at det etableres lokal sysselsetting - f.
eks. gjennom fagutdanning som et samarbeid mellom bedriften og fylkeskomunen. Kystpartiet vil ikke i noen sammenheng akseptere at det i forbindelse med mineralutvinning etablere sjødeponi. Søknads- og konsesjonsprosessene tar i dag for lang tid. Det må etableres ordninger som forenkler prosessene mellom søknad og konsesjonstillatelse eller avslag. Både utbyggere og befolkning skal vite at prosessene er gode og demokratiske. I Finnmark er vi ikke ukjent med at reindrifta ofte er skeptiske til andre næringers bruk av naturen. Det er mulig at vi behøver en debatt om hvor mye areal en så vidt liten næring skal få anledning
til å legge beslag på til hinder for annen næringsvirksomhet.     

Den tradisjonelt viktigste næringen i Finnmark er fiskeri. Kystpartiet vil fjerne smutthullene som gjør det mulig å selge konsesjoner ut av fylket.
Vi vil sikre aktiviteten på land ved å sikre stabil råstofftilgang.
Dette er av vesentlig betydning for å sikre kystsamfunnenes stabilitet og vekst. Fellesskapets ressurser skal sikre innbyggernes hverdag.
Etableringskostnader for nye oppdrettsanlegg tilfaller i dag i sin helhet staten. Kystpartiet vil at dette beløpet skal fordeles til kommune og kystkommune. I tillegg ønsker vi at det skal etableres en årlig avgift som skal tilfalle vertskommunen. Denne avgiften skal ikke være en trussel i forhold til bedritens økonomi og livsbetingelser. Vi ser for oss at avgiften kan utgjøre en viss %-andel av overskuddet. Vi ønsker ikke å øke skatterykket på bedriftene - men overføre inntektene fra staten til fylker og vertskommuner. Dette er viktig i forhold til Kystpartiets klare målsetting om å styrke fylkeskommunal- og kommunal økonomi.

Godt valg!

Jørn Haga
leder Kystpartiet i Finnmark
2. kandidat til Stortingsvalget

 

 

Read 18426 times