mandag, 02 september 2013 15:50

Kystpartiets mineralstrategi

Rate this item
(2 votes)

Kystpartiet vil at norske mineralressurser skal forvaltes på en bærekraftig måte. Det økonomiske utbyttet fra mineralutvinningen bør i størst mulig grad komme nasjonale aktører som lokale grunneiere, lokalsamfunnet og staten til gode. Virksomheten bør drives på en miljø- og helsemessig forsvarlig måte. Kystpartiet vil arbeide for at disse forvaltningsprinsippene også blir gjennomført internasjonalt.

Kystpartiet ønsker et nasjonalt forbud mot dumping av giftig gruveavfall i norske fjorder. Det bør også utvikles nye teknologier for lagring av gruveavfall på land, slik at grunnvann og vassdrag ikke forurenses.
Giftstoffer som allerede er dumpet i en fjord bør fjernes og gjenvinnes eller lagres på et forsvarlig sted på land.

Det er lokalsamfunnet som har de beste forutsetninger for å kunne vurdere om et mineralutvinningsprosjekt vil tjene lokalbefolkningen. Derfor bør kommunene fortsatt ha arealreguleringsmyndigheten i saker som har med mineralutvinning å gjøre. Staten bør bare kunne overprøve en kommunes beslutning i en mineral utvinningssak hvis vitale nasjonale interesser står på spill. Kommunene må f. eks. forholde seg til et nasjonalt forbud mot dumping av giftig avfall i sjøen.

Det bør innføres en egen kommunal grunnrenteavgift på gruvedrift. Dette vil sikre kommunene direkte inntekter fra virksomheten. Kommunen bør også ha rett til å stille krav om bruk av lokal arbeidskraft.

Grunneiers rettigheter bør styrkes både i forhold til leting og utvinning av grunneiers og statens mineraler. All nødvendig informasjon til grunneier må være skriftlig og fristene for svar må være rommelige.
Ekspropriasjon bør ikke brukes hvis grunneier har et eget opplegg for utvinning. Ved eventuell ekspropriasjon eller skader på eiendommen i forbindelse med gruvevirksomhet bør grunneier gis full erstatning.

Det er staten ved Direktoratet for mineralforvaltning som tildeler områder for lete rett etter statens mineraler. Kystpartiet vil endre konsesjonsreglene slik at Norge kan nekte utenlandsk erverv av slike rettigheter for å sikre nasjonalt eierskap. Vi mener det er helt uansvarlig å gi utenlandske firmaer lete rett i områder av mulig stor strategisk betydning for Norge. Dette har skjedd i de rød grønnes regjeringstid, spesielt i Finnmark.

Nasjonale liberaliseringstiltak og internasjonale investeringsavtaler gir utenlandske bedrifter rett til å overta eiendom i Norge. Kystpartiet stemte imot den norske mineralloven som åpner for en slik utvikling.
Partiet er også skeptisk til internasjonale investeringsavtaler som begrenser den nasjonale råderetten over ressursene. EØS er den investeringsavtalen som i størst grad begrenser Norges muligheter til å sikre nasjonalt eierskap. Det er en av mange grunner til at Kystpartiet
sier nei til fire nye år med EØS.    

Bengt Stabrun Johansen.
Partileder for Kystpartiet.

 

 

Read 12523 times