mandag, 24 februar 2014 13:00

– Politikerne må ta seg en tur til Hidra

Rate this item
(2 votes)
– Politikerne må ta seg en tur til Hidra avisenagder.no

Fisker Alf Ulland på Hidra er sterkt uenig med de lokale næringspolitikerne Ingunn Foss (H) og Odd Omland (Ap) som like før jul åpnet for turistfiske også med trål og not.

Fiskeri- og kystdepartementet har foreslått en lovendring om forvaltning av fisk knyttet til sports- og rekreasjonsfiske som støttes av en enstemmig næringskomite på Stortinget der både Ingunn Foss (H) fra Lyngdal og Odd Omland (Ap) fra Kvinesdal er med. Forslaget går ut på å gjøre det mulig å gi dispensasjon fra reglene for sports- og rekreasjonsfiske slik at det skal bli enklere å gi tillatelse til «aktiviteter som kan fremme og ta vare på kystkulturen». Det betyr blant annet at museum, foreninger, stiftelser og lignende som ønsker å tilby turister og andre gjester opplevelsesturer som viser tradisjoner og kulturen innen fiske også skal kunne få bruke redskap som trål, snurrevad eller not som en del av tilbudet. Etter gjeldende regler om sports- og rekreasjonsfiske, kan fartøy som ikke er merkeregistrerte bare fiske med håndsnøre, fiskestang eller lignende håndredskaper éi maskindriven jukse eller dorg, garn med samlet lengde på inntil 210 meter. liner med inntil 300 angler eller inntil 20 teiner eller ruser.

Sterkt kritiske
Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Norsk Sjømannsforbund, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag og Fiskekjøpernes Forening er sterkt kritiske til forslaget. De viser blant annet til at dette vil gå ut over yrkesutøvere, at en slik ordning kan bli utnyttet ved at kostnadene med å drive og holde ved like fartøy blir finansiert gjennom fiske og at ordningen vil måtte føre med seg strenge sikkerhetskrav som kan være vanskelig å følge opp.
– Jeg er helt enig med vår organisasjon om det. Vi har i flere år vært med å betale til en ordning der vi skal få vekk eldre og uhensiktsmessige fartøyene. At slike fartøy nå skal kunne drive utstrakt fiske synes jeg ikke noe om, sier fisker Alf Ulland på Hidra.

Ulland er også med i Kystpartiet, og han vil gjerne at både de lokale Stortingspolitikerne og andre stortingspolitikere skal komme til Hidra for å høre på fiskerne selv.

Merkelig fiskeripolitikk
– Det er mye merkelig fiskeripolitikk. Fiskeriministeren tok nettopp en kvote med 5000 tonn med makrell og delte ut til fiskerne i Nord Norge. Dette er en pott som vi har betalt for i dyre dommer, så jeg skulle nok hatt et møte med både de lokale næringspolitikerne og fiskeriministeren, sier Ulland.
– Politikerne burde snakket med oss direkte. Men det er vanskelig å få dem i tale. De møter ikke opp på møter der vi tar opp tema og da Fiskarlaget hadde landsmøte i Trondheim så var fiskeriministeren bare innom en liten stund. Det blir ikke mye innblikk, eller lærdom av slike korte gjestevisitter. Ulland har forøvrig allerede prøv seg litt som lobbymann og han håper å få til et møte med Olje- og energiministeren for å fortelle om Sira grunnen og advare mot offshore vindpark midt i fiskefeltet.

Næringskomiteen Nærings komiteen som enstemmig ønsker å åpne for mer turistfiske består av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Ingrid Heggø, Odd Omland og Knut Storberget, fra Høyre, Frank Bakke-Jensen, Ingunn Foss, Gunnar Gundersen og Ove Bernt Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Morten Ørsal Johansen, Øyvind Korsberg og Jørund Rytman, fra Kristelig Folkeparti, Line Henriette Hjemdal, fra Senterpartiet, lederen Marit Arnstad, og fra Venstre, Pål Farstad.

Omsettingsgrense Konklusjonene som ble trukket i komiteen like før jul lyder slik:
«Komiteen har merka seg at endringa vil medverke til at det blir enklere å gi løyve til aktiviteter som kan fremme og ta vare på kystkulturen.

Komiteen har også merka seg at Norges fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Norsk sjømannsforbund, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag og Fiskekjøpernes Forening er kritiske til framlegget av fordi de meiner ei slik ordning kan gå ut over yrkesutøverne og bli utnytta ved at kostnadene med drift og vedlikehold på fartøy vert finansierte gjennom fiske, og de påpeker òg at tryggingskrava vert vanskelige å overholde.

Komiteen er samd i at det er viktig å legge til rette for at kystkulturen vår vert teken vare på og fremma på best mulig måte. Komiteen har merka seg at dette også vil være positivt for å fremma det lokale reiselivet gjennom å legge til rette for opplevelsesturisme.

Komiteen er videre samd i at det skal være en streng praksis med omsyn til kven som skal få slik dispensasjon, og at dispensasjon kun skal gjevest til museum, foreninger, stiftelser og liknende som har som særskilt formål å fremme og ta vare på kystkulturen.

Komiteen er kjent med at det gjeld ei øvre omsettingsgrense på kr 50 000 pr. kalenderår for fangst som er teken med fartøy som ikke er merkeregistrert, eller frå land, og at det kan settes som vilkår at fangsten ikke vert omsett.

Komiteen vil peke på at også omsynet til yrkesfiskerne må vege tungt og at et omsettingsforbud må vurderes i kvart enkelt tilfelle for å ivareta både yrkesutøverne og omsynet til de andre aktørene.

Departementet kan i forskrift gjære unntak frå føresegnene i første ledd for bruk av landnot. Departementet kan også gjære unntak frå føresegnene i første ledd i særskilte tilfelle der det er nødvendig for å fremme kystkulturformål.»

 

 

Read 20567 times