lørdag, 12 april 2014 12:31

Du får som velger det du ber om?

Rate this item
(2 votes)

- Kystopprøret og dets krav om innskjerpinger i forhold til leveringsforpliktelser sammenfaller med det som Kystpartiet har argumentert for over lang tid. Regjeringer både på den sosialistiske og den borgelige siden har sviktet kystsamfunnene i henhold til dette.

Kan det være at tidligere regjeringspartier og nasjonal media bruker det som brukes kan, også taushet, så ikke allmuen skal få øynene opp for at det er Kystpartiet som klart og tydelig har stått for, og står for den politikk som kystaksjonen etterlyser? Blir velgerne i stor nok grad tilkjennegitt de alternativ som er gitt dem til del, eller er det slik at vi til en hver tid får den fiskeripolitikk, distriktspolitikk og forvaltningspolitikk som majoriteten ber om?
- Kystpartiet pekte ikke bare på ilandføringsforpliktelser ved fjordårets valgkamp. Vi pekte også på faremomenter i forhold til en svekket deltakerlov, og en endret Råfisklov. Vi pekte på at ordninger som gjelder tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark ved en blå/blå regjering ville være utsatt.
- Vi vet at tillegget i barnetrygden for tiltakssonen allerede er fjernet. Vi vet at overføringer til kommuner i det samme området blir redusert. Vi venter i spenning på hva som vil skje med nedskrivninger på studielån, særfradrag i skattesystemet og andre gode tiltak som er etablert for å utjevne de geografiske og klimatiske utfordringene som tiltakssonen har i forhold til landet for øvrig.

Vi ser panikkslagne regjeringer, både den forrige og den nåværende som nå ser at vi via EØS avtalen blir tvunget til å øke arbeidsgiveravgiften innenfor en rekke områder i tiltakssonen gjeldende for Nord Troms og Finnmark. Den forrige regjering skylder på den nåværende og visa versa. Mens faktum er at det er EØS avtalen som setter Norge i en situasjon hvor vi blir påtvunget dette.
- Utover lokale saker som kunne variere fra fylke til fylke så var oppsigelse av EØS avtalen under Stortingsvalgkampen i fjor en sentral sak for Kystpartiet. Både media og de andre politiske partiene møtte innspill og argumentasjon fra Kystpartiet med øredøvende taushet hver gang EØS avtalen ble nevnt.

Bortsett fra enkeltpersoner hos de to minste partiene i den forrige regjering som kom med noen halvkvalte grynt i retning av samme synspunkter som Kystpartiet. Men med en smertelig visshet om at de i åtte år har styrt landet fra regjeringskontorene på basis av EØS avtalen, uten å gjøre grep i forhold til ”husmannskontrakten” vi gjennom EØS avtalen har med EU.Den økte arbeidsgiveravgiften som er varslet slår særlig negativt ut for transportnæringen. Dette er ei næring som over hele landet allerede sliter i forhold til de kabotasjeregler som vi via EØS avtalen pålegges. Den eneste fornuftige løsning på de utfordringene vi har med hensyn til kabotasje, til differensiert arbeidsavgift, til særskilte tilskudds ordninger, for ivaretakelse av norsk landbruk og for å igjen innta sjølråderett over egne land og hav områder er en oppsigelse av EØS avtalen.  
- En rekke analyser og evalueringer som er foretatt viser at Norge som nasjon vil komme like godt ut med en ordinær handelsavtale med EU som gjennom dagens EØS avtale. Forskjellen er at med en handelsavtale vil vi være herrer i eget hus.

Hvis EØS avtalen faller bort, skal den tidligere frihandelsavtalen med EU (fra 1973) igjen tre i kraft. Det står i EØS avtalens artikkel 120. Frihandelsavtalen gir tollfrihet for alle industrivarer. Vi kan altså fortsatt selge varene våre til EU uten toll og andre handelshindringer. Tjenestehandelen vil stort sett foregå som i dag, i tråd med tjenesteavtalen til Verdens handelsorganisasjon WTO.

I henhold til WTO reglene kan ikke EU ha høyere toll mot Norge enn for andre land utenfor unionen. Løsningen i den såkalte "laksekrigen" der EU måtte gi seg for pålegg fra WTO, viser at det uavhengig av EØS er internasjonale handelsregler som EU må respektere.

EU har selv interesse av å handle med Norge. Størstedelen av Norsk eksport til EU består av råvarer eller halvfabrikata, som næringslivet i EU trenger. Norge er dessuten et kjøpesterkt marked for EU. Ser vi bort fra olje og gass eksporterte vi i 2009 varer til EU for 165,1 milliarder kroner, mens importen var 273,7 milliarder. Det vil være irrasjonelt av EU å gå til handelskrig mot Norge.

Når så argumentasjon for Norsk avhengighet til denne "husmannskontrakten" er for svada å regne, og vi via avtalen blir påtvunget en rekke tiltak eller fjerning av tiltak som vi nasjonalt ikke ønsker er en oppsigelse av EØS avtalen det eneste fornuftige grep. Dessverre finnes det ikke vilje til handling hos flertallet av Stortingets EU kåte representanter som i dag befester posisjonene.

 

 

Read 19324 times Last modified on søndag, 13 april 2014 18:31