tirsdag, 06 mai 2014 11:01

Nettolønnsordning også for fiskeflåten

Rate this item
(2 votes)

Kystpartiet vil sikre fiskernes rett til å eie fiskefartøy og til å ha hånd om førstehåndsomsetningen av fisk og skalldyr.

 

Kystpartiet vil ha en differensiert flåte hvor kystflåten skal spille en vesentlig rolle. En differensiert flåte er nødvendig for å utnytte Norges tildelte kvoter innen de enkelte fiskeslag, og Kystpartiet vil arbeide for etablering av ordninger som sikrer fiskerne et optimalt utbytte. Både ressursmessig og økonomisk.

Kystpartiet er fornøyd med at Nettolønnsordningen er innført i skipsfartsnæringen. Innenfor EU er nasjonale støtteordninger for å sikre nasjonale sjøfolk bygget opp, mens refusjonsstøtten i Norge er bygget ned. Dette skaper et negativt konkurranseforhold for norske sjøfolk. Erfaringene med en bevilgningsordning som refusjonsstøtte tilsier at ordningen legges om til en nettolønnsordning tilsvarende det som er etablert i andre europeiske sjøfartsnasjoner. En slik omlegging vil sikre norske sjøfolks konkurransedyktighet. Uten norske sjøfolk vil vi i løpet av relativt få år ikke kunne ivareta de nødvendige arbeidsoppgaver som følger med å være en kystnasjon.

Norge vil ikke i overskuelig fremtid ha norsk arbeidskraft om bord som uten støtteordninger er konkurransedyktige med omverdenen. Arbeidskraft fra lavlønnsområder vil under alle omstendigheter være rimeligere enn norsk arbeidskraft, men det må være et mål for norsk skipsfartspolitikk å være konkurransedyktig innenfor EU-regelverkets grenser, både i forhold til rederivirksomhet, skipsbygging og sjøfolk. Norske rederier og fartøyer under norsk flagg skal ikke beskattes og avgiftsbelegges over gjennomsnitt for tilsvarende næring i Europas øvrige skipsfartsnasjoner. Nye støtteordninger som etableres innenfor EU, må følges opp med tilsvarende ordninger i Norge.

Nettolønnsordningen bør ikke kun omhandle skipsfartsnæringen. Dette er en høyst relevant ordning også for vår fiskeflåte.

Rekruttering til fiskeflåten var et av mange tema under Kystpartiets Landsmøte som ble avholdt tidligere i april.

Kystpartiets landsmøte er bekymret for rekrutteringen til fiskeflåten og finner det underlig at norske myndigheter legger opp til en konkurransevridning m.h.t. nettolønnsordningen for sjøfolk. Dette er en ordning som går ut på at norske rederier med norsk mannskap får tilbakebetalt inntil ca kr 195 000,- av innbetalte avgifter og skatter tilknyttet hvert mannskap. Det er knyttet visse betingelser opp til denne ordningen, så som kadetter/lærlinger.

Kystpartiet ønsker å innføre denne ordningen også for fiskeflåten. Tariffer, lønn og betingelser for lærlinger/kadetter er allerede innarbeidet.

Dette vil være et viktig tiltak for å legge til rette for rekruttering også til en næring som vil skape sysselsetting og verdiskapning, i uoverskuelig framtid ved riktig forvaltning. Det vil også skape store ringvirkninger langs kysten og i distriktene i særdeleshet, noe som vil medføre store inntekter også for samfunnet som helhet.

Gjennom skattepolitiske virkemidler vil Kystpartiet stimulere til langsiktig privat eierskap og bedre rammevilkår for små og mellomstore bedrifter. Herunder også vår nasjonale kystfiskeflåte.

 

 

Read 17588 times