Nyheter

Nyheter (146)

fredag, 16 mai 2014 14:23

Strukturering under 11 meter

Written by

Fiskeridepartementet, som ligger under Næringsdepartementet har sendt ut på høring et notat der de foreslår å innføre strukturering også for flåten under 11 meter. Strukturering går kort sagt ut på å tillate kjøp av kvoter for å sette på et fartøy i tillegg til den kvoten fartøyet allerede har. I dag er slik strukturering allerede innført for fiskebåter over 11 meter.

Kystpartiet vil sikre fiskernes rett til å eie fiskefartøy og til å ha hånd om førstehåndsomsetningen av fisk og skalldyr.

onsdag, 23 april 2014 15:58

Nei til EU viktigere enn noen sinne

Written by

– Det er et mysterium at 75 prosent i Norge sier nei til EU, mens det er et klart flertall på Stortinget for medlemskap.

Utdanningsforbundet valgte å bryte forhandlingene om arbeidstid med KS 24. januar 2014. Arbeidstid er derfor en del av vårens tariffoppgjør.

lørdag, 12 april 2014 12:31

Du får som velger det du ber om?

Written by

- Kystopprøret og dets krav om innskjerpinger i forhold til leveringsforpliktelser sammenfaller med det som Kystpartiet har argumentert for over lang tid. Regjeringer både på den sosialistiske og den borgelige siden har sviktet kystsamfunnene i henhold til dette.

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Mayzar Keshvari går inn for et forbud mot å gi helsehjelp til innvandrere uten lovlig opphold. Videre vil Frp pålegge ideelle organisasjoner å angi illegale innvandrere som tar kontakt.

Norges kystlinje omfavner de fleste fylker i landet, unntatt 2. Vi ser i dag at det er en hard kamp om ressursene langs kysten, det være seg retten til fisken, mulighet til å leve av fisken for lokalsamfunnene, og fiskeressursene som sokner til de forskjellige distriktene.

fredag, 14 mars 2014 22:43

Vår tids Pontius Pilatus

Written by

Da Aker i sin tid kjøpte fiskeribedrifter med tilhørende trålkonsesjoner som innebar klare leveringsbetingelser og en aktivitetsplikt ved landanlegg sa man at fangst, foredling og salgsapparat skulle samles i et ”industrilokomotiv” som skulle skape store verdier for kystsamfunnene.

Norges kystlinje omfavner de fleste fylker i landet, unntatt 2. Vi ser i dag at det er en hard kamp om ressursene langs kysten, det være seg retten til fisken, mulighet til å leve av fisken for lokalsamfunnene og fiskeressursene som sokner til de forskjellige distriktene.

Verdiskapingen av denne ressursen er av stor betydning for mange, langt ut over fiskeren, fiskemottaket og arbeiderne der. Ringvirkningene er enorme, og ressursen er fornybar om vi høster av den på en bærekraftig måte.

Eierskapet til ressursene er det essensielle spørsmålet i denne saken.
Jeg mener bestemt at en privatisering av fisken er det verste som kan skje.
Fisken har i alle tider vært et felleseie for samfunnet, og den må fordeles på en måte som gagner heile kysten.

I landbruket ser vi mye av det samme som nå skjer i fiskeriene.
Myndighetene stimulerer til stordrift, med alle ulempene det medfører.
Gårdsbruk legges ned i et stort tempo, det råker vår selvforsyningsgrad, og ikke minst et stort tap av distriktsarbeidsplasser.
Ringvirkningen av landbruket er stor ute i distriktene, og det merkes godt rundt om når bøndene forsvinner i et stort tempo.

Resultatet av denne politikken er nedgang i folketallet i distriktskommunene, som medfører store utfordringer for disse. Mindre barn fødes, arbeidsplasser forsvinner, nærskoler blir lagt ned, nærbutikker forsvinner osv. Det er blitt en ond spiral.

I Oslo sier man at kommunesammenslåinger er svaret.
Å slå sammen to fattige kommuner kan vel aldri gjøre noen rike, for etter gammel regnemåte er 1+1 fortsatt2, ikke 3 eller 4.
Avstandene ute i vårt langstrakte land gjør også at sammenslåinger neppe er samfunnsøkonomisk forsvarlig.

Svaret på hvordan vi skal få liv og røre rundt om i landet er etter min mening at vi får hånd om fiskeressursene lokalt, levelige forhold for familiebruk i landbruket og at kommunene får tilført tilstrekkelige midler til å drive velferd og ikke minst utviklings arbeid lokalt.

Kommunale næringsfond er et viktig virkemiddel for å få i gang bedrifter og utvikling av eksisterende bedrifter lokalt. Jeg mener at staten burde bidra med øremerkede midler til kommunale næringsfond som monner. Jeg øyner en gryende kampvilje ute i distriktene, og viser til Kystaksjonen spesielt.

Til våren kommer en annen viktig kamp, nemlig Jordbruksoppgjøret. Nå skal man ikke ta sorgene på forskudd, men Sylvi Listhaug har sendt ut illevarslende signaler om landbruket som vi må ta på alvor. Skatte og avgiftspolitikken er viktig for oss ute i landet. Den nye regjeringen innførte tidenes avgift shopp på den såkalte avgiftsfrie dieselen.

Videre gjorde saken om arveavgift det samme. Små familie eide bedrifter som står foran et eierskifte har fått seg en stor utfordring ved at verdiene i bedriften ikke lengre kan oppskrives i verdi, med det som resultat at de mister enormt mye avskrivingsverdi.

Vi ser også at ordningene for N-Troms og Finnmark står for fall. Den ekstra barnetrygden var det første som ble fjernet. Hva blir det neste?

Vi har mye å kjempe for, og Kystpartiet må stå på barrikadene for distriktene, slik som vi har gjort til nå. Vi må bare intensivere arbeidet og få folk med oss. Vi har faktisk den beste politikken, og de beste løsningene, ikke bare for distriktene, men for hele landet.

 

 

mandag, 24 februar 2014 13:00

– Politikerne må ta seg en tur til Hidra

Written by

Fisker Alf Ulland på Hidra er sterkt uenig med de lokale næringspolitikerne Ingunn Foss (H) og Odd Omland (Ap) som like før jul åpnet for turistfiske også med trål og not.

Side 7 av 11