tirsdag, 10 august 2021 19:25

Resolusjon om omsorgslønn

Kystpartiet mener at omsorgslønnsordningen må styrkes og skal gjelde alle som har et medisinsk behov for omsorg. Omsorgslønn må ha en tilbakevirkende kraft til det tidspunktet det er medisinsk dokumentert pleie- eller omsorgsbehov. Kystpartiet mener dette vil ha en forebyggende effekt og være til god støtte for familier i en vanskelig situasjon. Eksempler: ME, alvorlige ulykker, hjernehinnebetennelse, diabetes, større operasjoner osv. Dagens krav om varighet må fjernes. Det må istedenfor inn en rapporteringsmulighet for fastleger for registrering og fjerning av behov om omsorgslønn. Omsorgslønnen skal være en selvstendig støtte og ikke behovsprøvd.

Kystpartiet mener en må få på plass økte midler og ressurser til kvikkleirekartlegging, utbedringstiltak og flomsikring i landet vårt. NVE satte i 2001 i gang «Program for økt sikkerhet mot leirskred» Kvikkleireskredet i Gjerdrum viser oss at dette arbeidet må styrkes. Flere alvorlige skred rundt om i landet vårt har vist at vi trenger et kraftig løft og økt fokus på flomsikring. Nå må vi ta ansvar.

Kystpartiet mener at politiet, ambulansetjenesten, brannvesenet og redningstjenesten må styrkes. Lokale enheter med tilgjengelige utstyr må på plass i distrikts-Norge. Vi må få på plass lokale røntgenmaskiner tilknyttet legevakt for å redusere reisetid og utnytte ressursene lokalt. Vi må ha rett fokus og opprettholde kravet om responstid. Vi ønsker å stoppe sentraliseringen. Politi- og lensmannsetaten må styrkes med minimum 2 tjenestemenn per 1000 innbyggere. Lokale legevakter må styrkes, og det skal utarbeides normer for legevaktens kapasitet og dekning av ansatte leger, sykepleiere ut fra geografiske avstander, innbyggertall og risikoanalyser. Det må på plass økte midler til etterforskning og forebyggende tiltak.

Side 1 av 24