fredag, 06 september 2019 19:03

Vellykket kollektivsatsning

Vi i Kystpartiet Viken vil at kollektiv trafikken i det nye fylket må forbedres.
Samt at biltrafikken må få bedre kår. da gjennom flere oppsamlingsplasser langs hovedårene E6, E18 og E16
Med busser som henter inn pendlerne og bringer dem videre med hyppige anløp og viderebefordringer.


Parkering på oppsamlingsplass må legges inn i månedskoret.
Pendleren ville spare på bom, kilometer på forsikring og slitasje på bil. samt at de fleste ulykkene skjer i rushtrafikken. Så der også ville det blitt betraktelig reduksjon
Pendleren havner da i en vinn, vinn situasjon.

Disse bringer pendlerne direkte til sitt arbeidssted. Med ikke altfor mange stopp på vegen.
Hele rute systemet må med andre ord sees på og omgjøres.

På hvilken måte vil vi at den skal bygges ut.
Dobbeltsporet jernbane i Østfold fra Fredrikstad og Drammen, gjerne en utenom Oslo for å gjøre turen raskere.

Ja vi sier egentlig ja takk til begge deler. Større veier og dobbeltspor på jernbane. Men, kan jo være at ny E18 inn til Oslo fra Bærum er unødvendig, om kollektivtilbudet bedres slik at folket har mulighet til å ta buss.

Spørsmålet her blir jo prioritering og hvordan tingene skal betales. Vi kan være enig i at vi ønsker mer kollektiv i regionen og at den må knyttes til andre regioner som resten av Europa.

Idag så snakkes det mye fint om dette, men det er liten vilje til å gjøre noe som virker med dette. Dobbeltspor mellom byene og til Sverige vil løse deler av problemet. Men vi må få tog til å bli et mer reelt alternativ for flere. Vi må ha busser som kjører til og fra togstasjonene. Disse bussene må kunne hente folk der de bor når de trenger det og kjøre tilbake når det trengs. De må også forbindes med bussene som bringer folk direkte inn i bydelen de arbeider.

Vi mener videre at ikke alle må inn til Oslo for å dra tilbake når de skal på jobb. f.eks. meg, jeg bor i Indre Østfold og jobber Klemetsrud i Oslo. Jeg kan ta buss og tog til jobb. dvs., inn til Oslo S, før så å ta ny buss tilbake. bruker ca. 1,5 timer hvis alt matcher. (Med bil ca. 25 min). Derfor mener vi at vi må legge om kollektiv transport slik at det blir et reelt alternativ for flere for alle trenger ikke reise inn til sentrum for å dra på jobb. og vi må ha flere busser som henter folk der de bor.

Et annet eksempel er fra Jessheim til Alnabru i Oslo. 1,5 timer med buss. (27 minutter med bil)
Her gikk det engang en ekspressbuss. En som hadde mange passasjerer.
Denne ble flyttet til Gardermoen. Beskjeden var. Det tar ikke lengre tid fra Gardermoen.

Om vi får kollektivtrafikken i orden ved at bussene kjører direkte til bydelen pendlerne arbeider, ville det oppfylle Oslos ønske om mindre biltrafikk over natten.

samme gjelder fra Nittedal til Lillestrøm, Øst for Lillestrøm er også den verste kollektivsatsingen, det gjelder vel helt opp til Jessheim.
Neste er oppe ved Eidsvoll.

Sandvika til Majorstua er også 1,5 timer med kollektiv. 20 – 25 minutter med bil.

Kan også ta fram eksempel fra Liertoppen, hvor siste buss kjører fra senteret 15 minutter før de tilsatte har mulighet og reise med den. de skal tross alt stenge butikken.

Gir vi flere folk kollektiv som et reelt alternativ, så må vi ha dobbeltspor mellom byene og flere tog. Men så lenge det for mange ikke er et reelt alternativ så må vi se på behovet. Men det vil komme uansett før eller senere. Vi vil heller ikke se negativt med å lage tog tunnel under Oslofjorden. Da selvfølgelig dobbeltspor når vi først skal bygge den.

En utfordring med dette i forhold til dagens situasjon er jo at færre vil bruke bilen noe som igjen vil gi mindre penger inn i bomringene. Tanken er bra, men det vil gi mindre penger inn. La oss være ærlige på det. Hvor mange politikere ønsker egentlig mindre inntekter fra bompengene? Vi ser at det vil bli en konsekvens og en nødvendighet når vi får flere til å reise kollektivt. Vi ønsker å ta det med i budsjettene.

Men vi vil ikke la dette gå på bekostning av større veier. Vi trenger større veier. Vi er i en region med vekst og det betyr mer transport og vi trenger mer effektiv trafikk avvikling. Uansett hvor godt vi får ordnet kollektiv, så vil det aldri passe for alle. f.eks. skole, barnehage, jobb, forskjellige fritidsaktiviteter (flere barn, enda mer) osv. Det kan være en stor kabal som må løses. Bilen er for mange en nødvendighet. Vi mener at det må legges til rette for dem som trenger det. Videre så må bussene ha plass til å kjøre, en buss i kø er ikke heldig. Så ja til større og bedre veier.

En annen ting er jo gjennomgangstrafikken igjennom regionen. Altså de som ikke skal stoppe, men videre til andre regioner, ev. ut av landet. Må de innom Oslo og innom de mest trafikkerte veien? Hva å ruste opp rv. 120 mellom Moss og Lillestrøm, så det blir et reelt alternativ til E6 og la de som skal videre nordover bare kjøre der? Nytt løp i Oslofjordtunnelen ev. bru? Mulighet for ny stor vei igjennom Nordmarka, ev. tunnel slik at det kan kjøres rundt Oslo på nordsiden? Altså en ny ring 4?

Dette vil jo kunne gi en avlasting på de mest belastet veiene, da trenger vi kanskje ikke større veier inn til Oslo ... Mellom de fleste viktige byene i regionen er det mange plasser store nok veier, men det er inn og ut av Oslo som er det største utfordringen.

Styreleder Kystpartiet Viken
Terje Røberg

mandag, 08 juli 2019 17:56

Nytt styre i Kystpartiets Ungdom

Kystpartiets Ungdom er blitt startet opp igjen. Ungdomspartiet konstituerte seg på møte fredag 21. juni med følgende styre:

Leder: Marie Elisabeth Wærnes (Troms og Finnmark)
Nestleder/sekretær: Thomas Ruud (Vestfold og Telemark)
Styremedlem: Embla Dalheim Olsen (Troms og Finnmark)

søndag, 23 juni 2019 11:43

Nei til EUs nye opphavsrettsdirektiv

Den 15. april vedtok EU det omstridte nye opphavsrettsdirektivet. Kystpartiet mener Norge må bruke reservasjonsretten mot dette direktivet, som undergraver mye av det Internett representerer.

Kystpartiet vil spesielt fremholde artikkel 17 i opphavsrettsdirektivet som meget problematisk. I henhold til artikkel 17 må sosiale medier som YouTube, Facebook og Instagram enten filtrere ut rettighetsbeskyttet materiale eller betale for bruken.

Problemet med en slik bestemmelse er at den kan få svært vidtrekkende konsekvenser. Det sier seg selv at det er ytterst krevende for selskapene bak de sosiale mediene å ta stilling til hver enkelt mulig krenking av opphavsretten. Daglig legger brukere av sosiale medier ut et enormt antall videoer, innlegg og andre oppdateringer. Kritikere av opphavsrettsdirektivet advarer mot at selskapene bak de sosiale mediene vil utvikle algoritmer som ikke kun utestenger oppdateringer som representerer brudd på opphavsretten, men også det som kan ligne, slik som sitater, kritikk og parodier.

Mot dette har det blitt innvendt at direktivet ikke pålegger selskapene å utvikle slike algoritmer. Det er i og for seg korrekt; direktivet sier ikke noe om hvordan selskapene skal hindre at materiale beskyttet av opphavsrett blir lastet opp i de sosiale medier de administrerer. Selv om det er umulig å forutsi hva som vil skje, er det allikevel nærliggende å se for seg at opphavsrettsdirektivet kan virke som et insentiv, et press eller en unnskyldning for å velge den enkleste vei – å utvikle algoritmer som sensurerer bredt.

Ved å se på hva noen sosiale medier har praktisert den senere tiden, kan vi få en pekepinn om hva som kan bli et resultat av strenge krav til sosiale medier. Den 12. oktober 2018 hadde nettstedet The Free Thought Project en artikkel om tolv alternative medier som var blitt utestengt fra Facebook og/eller Twitter. Hvor stor sammenheng det har med den kritikk som har vært rettet mot Facebook for ikke å ta falske nyheter på alvor, skal være usagt. En slik praksis overfor alternative nettsteder kan uansett illustrere noen farer ved et for strengt redaktøransvar overfor selskapene bak sosiale medier.

Side 1 av 19