Kystpartiet mener en må få på plass økte midler og ressurser til kvikkleirekartlegging, utbedringstiltak og flomsikring i landet vårt. NVE satte i 2001 i gang «Program for økt sikkerhet mot leirskred» Kvikkleireskredet i Gjerdrum viser oss at dette arbeidet må styrkes. Flere alvorlige skred rundt om i landet vårt har vist at vi trenger et kraftig løft og økt fokus på flomsikring. Nå må vi ta ansvar.

Kystpartiet mener at politiet, ambulansetjenesten, brannvesenet og redningstjenesten må styrkes. Lokale enheter med tilgjengelige utstyr må på plass i distrikts-Norge. Vi må få på plass lokale røntgenmaskiner tilknyttet legevakt for å redusere reisetid og utnytte ressursene lokalt. Vi må ha rett fokus og opprettholde kravet om responstid. Vi ønsker å stoppe sentraliseringen. Politi- og lensmannsetaten må styrkes med minimum 2 tjenestemenn per 1000 innbyggere. Lokale legevakter må styrkes, og det skal utarbeides normer for legevaktens kapasitet og dekning av ansatte leger, sykepleiere ut fra geografiske avstander, innbyggertall og risikoanalyser. Det må på plass økte midler til etterforskning og forebyggende tiltak.

fredag, 30 juli 2021 18:18

Resolusjon om helse og sosial

Vi ønsker å sikre økt livskvalitet og trivsel uavhengig av inntektsnivå, utdanning og hvor i landet en bor. Vi vil arbeide for hjemmelaget mat og kantiner tilknyttet omsorgsboliger, pleiehjem og avlastningsinstitusjoner som et forebyggende og helsefremmende tiltak. Vi vil jobbe for økte ressurser til primærhelsetjenesten. Vi ser at de til stadighet får tilførte nye oppgaver og større ansvar tilknyttet rehabilitering og behandling av pasienter. Vi vil åpne for alternative behandlingsmetoder der en ser muligheter for bedring ved at en får tilgang til informasjon som er nødvendig for et veloverveid valg av behandling. Tilbud om musikkterapi som et behandlingstillegg må utvides. Vi ønsker å støtte tilskudd til livsnødvendig utstyr som f.eks. stomiutstyr.

Side 2 av 24