Denne personvernerklæringen omhandler hvordan Kystpartiet samler inn og bruker opplysninger om medlemmer og om besøkende på våre nettsider. Under omtaler vi også enkelte andre opplysninger vi bruker og videreformidler (gaver til Kystpartiet).


1. Informasjonskapsler (cookies)

 

På alle undersider av www.kystpartiet.no benyttes det informasjonskapsler (cookies) som angår deg som bruker av www.kystpartiet.no. Les mere om bruken av cookies her.


2. 
Behandling av personopplysninger om våre medlemmer

2a Hva som regstreres:

 

Kystpartiet lagrer følgende opplysninger om våre medlemmer (så fremt vi har disse opplysningene):

Navn
Bosteds-/postadresse
E-post-adresse (samt hvorvidt et medlem ikke har e-post-adresse, slik at vi slipper å spørre om dette mere enn en gang)
Telefon(er)
Fødselsdato (nyttig for å vite kontingentsats og for eventuell nominasjon)
Når medlemmet ble innmeldt
Historikk om betaling av kontingent de senere årene (dette for å vite når medlememmer kan/skal slettes)

I tillegg kan medlemsregisteret inneholde:
- foretrukket form for innkreving av kontingent (e-post/brev)
- opplysninger som er nødvendig for å vite hvilken kontingentsats medlemmet skal betale

2b Tilgang til medlemsinformasjon

 

Hovedstyret fatter vedtak om hvem som skal ha tilgang til det sentrale medlemsregisteret. I dag er dette partileder, organisatorisk nestleder og partisekretær. Annen tilgang til medlemsregisteret er hierarkisk oppbygget. Det vil si at fylkesleder, organisatorisk nestleder og sekretær kun vil ha adgang til medlemsopplysninger for sitt fylke. Likeledes vil leder, organisatorisk nestleder og sekretær i lokallag kun ha tilgang til opplysninger om registrerte medlemmer i sitt lokallag. I fylker og kommuner hvor Kystpartiet ikke har lag, kan en kontaktperson som ønsker å stifte et lag, motta oversikt over medlemmene i fylket/kommunen dersom partileder eller sekretær finner det uproblematisk. Tilsvarende gjelder hvor det vil være naturlig å opprette kommunedelslag.

 

Medlemmer skal på forespørsel få adgang til hva som er registrert om dem.

 

Kystpartiets medlemslister er konfidensielle og skal bare utleveres til de som har adgang til disse gjennom sitt tillitsverv i partiet.

 

Medlemsinformasjon kan i noen tilfeller bli utlevert etter dom/pålegg fra politiet. Anonymisert medlemsinformasjon kan i spesielle tilfeller utleveres til forskning. En forutsetning for en slik utlevering er at forskningsprosjektet er meldt inn og godkjent av Kystpartiets ledelse og NSD (Norsk senter for forskningsdata), og forskningsinstitusjonen skal ha utnevnt et personvernombud. Videre kan anonymiserte opplysninger brukes i forbindelse med Kystpartiets regnskap.

3. gaver

I henhold til norsk lov registrerer Kystpartiet gaver vi mottar. 

I henhold til partiloven offentliggjør Kystpartiet navnet på alle som i et valgår i perioden fra 1. januar til og med fredag før valgdagen har donert summer tilsvarende 10 000 kroner eller mere. Les mere om reglene om dette i partiloven.