Tilbake til oversiktssiden for vedtekter

KYSTPARTIETS VEDTEKTER
Vedtatt på landsmøtet i 2019.

§ 1 Navn:
Partiets navn er KYSTPARTIET med forkortelsen Kp.

§ 2 Formål:
Kystpartiet skal være et parti for hele folket på basis av de kristne verdier. Partiet setter seg som mål å bevare et fritt og selvstendig samfunn, eid og styrt av norske innbyggere. Vi vil arbeide for at nasjonale naturresurser, eiendommer, industri og nøkkelbedrifter ikke blir solgt ut av landet bit for bit, slik at vi til slutt blir eid av globale kapitalinteresser. Vi vil motarbeide sentralisering - og den gradvise nedbygging av distrikts-Norge. Partiet vil arbeide for å opprettholde og styrke et bærekraftig biologisk mangfold på sjø og land som kan utnyttes og høstes på en forsvarlig måte, til beste for hele samfunnet. Vi vil at alle som bor og arbeider på kysten og i distriktene får sin rettferdige del av sin verdiskaping. Kystpartiet vil arbeide for at en forsvarlig del av oljeinntektene blir investert i infrastruktur og næringsutvikling utenfor pressområdene i Norge. Vi vil verne om Grunnloven og eiendomsretten. Vi vil arbeide for at Norge er selvforsynt med ren og sunn mat.

§ 3 Organisasjon:
§ 3-1 Kystpartiet er organisert gjennom landspartiet, fylkeslag, lokal-/kommunelag samt Kystpartiets Ungdomsorganisasjon (med forkortelsen KpU). Fylkeslagene benevnes som: ”Kystpartiet i ------” (Navn på fylke.), og lokal-/kommunelag benevnes som: ”Kystpartiet i/på -------” (Navn på geografisk/administrativt område).  Årsmøtet i inntil 3 fylkeslag kan vedta å etablere felles regional administrasjon og velge organisatorisk leder og kasserer. Vedtekter for lokal-, kommune- fylkes- og regional administrasjon vedtas av landsmøtet. Lagene utformer selv sin politikk, bygd på Kystpartiets grunnsyn, program og vedtak i overordnet organ. De nominerer på selvstendig grunnlag sine kandidater til kommune-, fylkes- og stortingsvalg. Jfr. § 4.
 

§ 3-2 Kystpartiets Ungdom (KpU) er Kystpartiets ungdomsorganisasjon og har som formål å rekruttere og skolere personer fra 15 til fylte 30 år for Kystpartiets politikk og grunnsyn. KpU er en selvstendig organisasjon som selv vedtar sine vedtekter og program innenfor de rammer som følger av Kystpartiets vedtekter og grunnsyn. Andre organisasjoner kan få status som sideordnet organisasjon etter disse vedtekter etter vedtak i Landsstyret. Sideorganisasjonene etter denne paragraf kan bruke navnet ”Kystpartiet” og logoen til partiet så lenge de driver innenfor det som følger av Kystpartiets vedtekter og grunnsyn. Blir en sideorganisasjon oppløst tilfaller midlene, etter at fordringer er gjort opp, Kystpartiet. Midlene som tilfaller Kystpartiet etter slik oppløsning, skal benyttes til å fremme Kystpartiets grunnsyn.

§ 4 Medlemskap: 

§ 4-1 Alle som har fyller 15 år gjeldende kalenderår, og som har betalt sin medlemskontingent, og som ikke er medlem av annet parti eller konkurrerende politisk organisasjon, kan bli medlem av Kystpartiet. Medlemmene må forholde seg lojalt til partiets vedtekter, program og vedtak i overordnet organ.

§ 4-2 Ingen kan ha tillitsverv i partiets organisasjon uten å være registrert i det sentrale register som betalt medlem eller å legge frem kvittering for betaling av kontingent til det sentrale registeret. 

§ 4-3 Partiets medlemmer står tilsluttet lokal-/kommunelag, og disse danner fylkeslaget i vedkommende fylke. I kommuner hvor det ikke er kommunelag, kan et medlem stå direkte tilknyttet til fylkeslaget, eller etter søknad stå som medlem i det nærmeste kommunelaget i fylket.

§ 4-4 Fylkeslag kan også dannes av enkeltmedlemmer i fylker med få eller ingen lokallag. Det må likevel være minst 5 betalende medlemmer for å danne fylkesstyre.

§ 4-5 Alle medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett fra det tidspunkt de er sentralt registrert.  

§ 4-6 Medlemmer som aktivt melder seg ut av partiet, kan ikke på nytt tas inn som medlemmer før 3 år etter utmeldinga. Lokal-, kommune- og fylkeslag kan innstille til Hovedstyret å nekte personer å melde seg inn i partiet. Hovedstyret tar endelig avgjørelse, og kan fravike fra 3-årsregelen.


§ 4-7 Partiets medlemmer står tilsluttet lokal-/kommunelag, og disse danner fylkeslaget i vedkommende fylke. I kommuner hvor det ikke er kommunelag, kan et medlem stå direkte tilknyttet til fylkeslaget, eller etter søknad stå som medlem i det nærmeste kommunelaget i fylket.

 Medlemmer slettes, uten varsel, fra medlemsregisteret hvis kontingenten ikke er gjort opp for minst ett av de siste tre år.

 

§ 4-8 Medlemmer i sideorganisasjonen som har egen kontingentordning, har fulle medlemsrettigheter i Kystpartiet.

 

 

§ 5 Landsmøtet:
§ 5-1 Landsmøtet er Kystpartiets øverste myndighet.

 

§ 5-2 Ordinært landsmøte avholdes fortrinnsvis hvert annet år eller når Hovedstyret/Landsstyret bestemmer det, og innkalles av Hovedstyret med minst seks ukers varsel. I innkallingen skal det gjøres oppmerksom på at saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må være innkommet til Hovedstyret innen 4 uker før landsmøtet avholdes. Senest to uker før møtet holdes, sendes disse dokumentene til møtedeltagerne:

 

 1. Fullstendig saksliste.
 2. Årsmelding fra Hovedstyret.
 3. Partiets årsregnskap med revisorberetning.
 4. Forslag til partiprogram i år med stortingsvalg.
 5. Saker som er kommet inn for behandling på landsmøtet.

§ 5-3 Ekstraordinært landsmøte kan innkalles med to ukers varsel når minst 2/3 av stortingsrepresentantene, 2/3 av Hovedstyret eller 2/3 fylkeslagene krever det. Bare saker som er oppført på innkallingen kan behandles.

§ 6 Landsmøtedelegater:

§ 6-1 Landsmøtedelegater er:

 1. Det sittende Hovedstyret,
 2. Partiets stortingsrepresentant(er), fylkestingsrepresentanter og ordførere
 3. 1 grunndelegat fra hvert fylke som har minimum 15 betalende medlemmer, pr. 31.12. året før. Delegaten må velges av fylkesårsmøtet,
 4. 1 grunndelegat fra hvert lokallag som har fremmet listeforslag ved siste kommunestyrevalg, og som har levert regnskap og årsmelding for siste år
 5. 1 representant fra hver sideorganisasjon som disse velger selv,

§ 6-2 I tillegg til de delegater som er nevnt i § 6-1, fordeles fylkesdelegater valgt av fylkesårsmøtet etter antall betalende medlemmer, per 31.12. året før:

 1. 50-100 betalende medlemmer, 1 tilleggsdelegat
 2. 101-200 betalende medlemmer, 2 tilleggsdelegater
 3. 201-300 betalende medlemmer, 3 tilleggsdelegater
 4. over 300 betalende medlemmer, 4 tilleggsdelegater + 1 delegat pr. 100 overskytende medlemmer over 400 medlemmer

§ 6-3 Fylker som har mellom 5 og 14 medlemmer, kan sende 1 delegat som gis observatørstatus med talerett og forslagsrett.

 

§ 7 Ordinært landsmøte:

§ 7-1 Ordinært landsmøte skal:

 1. behandle innstilling fra fullmaktskomitéen
 2. behandle innkallingen
 3. fastsette sakslista
 4. velge møtefunksjonærer (møteledere, referenter, redaksjonsnemnd m.m.)
 5. velge fullmaktskomité for gjeldende landsmøte
 6. behandle årsmelding fra Hovedstyret
 7. behandle partiets reviderte årsregnskap 
 8. fastsette overordnede økonomiske rammer for kommende år
 9. behandle og vedta partiprogrammet
 10. behandle og gjøre vedtak i saker som er innkommet til Hovedstyret minst 4 uker før landsmøtet
 11. velge medlemmer til Hovedstyret:
  1. partiets leder
  2. partiets nestleder
  3. partiets sekretær
  4. minst 2 styremedlemmer
  5. minst 2 varamedlemmer
 12. velge statsautorisert eller registrert revisor
 13. velge valgkomité på 3 medlemmer og 2 varamenn for innstilling til valgene ved neste års landsmøte
 14. fastsette medlemskontingent og fordeling av denne mellom organisasjonsleddene

 § 7-2 Leder og halvparten av Hovedstyrets medlemmer som skal velges under § 7-1 pkt.11 a til og med e, velges for én periode. De øvrige medlemmene av Hovedstyret velges for to perioder. De andre valgene gjøres for én periode.

 § 7-3 Alle valg forlenges automatisk til første landsmøte om slikt ikke kan holdes etter planen.

 § 7-4 Landsmøtet er beslutningsdyktig med de delegater som møter når møtet er lovlig innkalt, og innstilling fra fullmaktskomitéen er behandlet og fullmaktene godkjent.

§ 7-5 Valgene holdes som skriftlige valg om en av delegatene krever det. Blank stemme teller som avgitt stemme. Får ingen 50 % eller mer foretas omvalg mellom de 2 kandidater som har fått flest stemmer, det samme gjøres ved stemmelikhet. Oppnår ingen 50 % eller mer, avholdes nytt omvalg mellom de to med flest stemmer. Ved dette omvalg anses den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet etter dette omvalg foretas loddtrekning.

§ 8 Landsstyret:
§ 8-1 Landsstyret er partiets øverste myndighet mellom landsmøtene. 

§ 8-2 Landsstyret holder sine møter på de tidspunkter som de selv har vedtatt, eller når stortingsrepresentanten(e), Hovedstyret eller 2/3 av fylkeslagene krever det. Hovedstyret forestår innkallingen til landsstyremøtene.  Med innkallingen skal følge sakliste med eventuelle innstillinger. Møter kan avholdes som telefonmøter når dette er mest praktisk. Alle vedtak, uansett møteform, skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.  Organet er beslutningsdyktig når minst ½ av medlemmene er til stede. Det skal føres møteprotokoll for alle møter. Medlemmenes utgifter til møtedeltagelse bør dekkes av landspartiets midler.

§ 9 Medlemmer av Landsstyret er:

 1. Det sittende hovedstyre,
 2. En representant for partiets stortingsgruppe, med vara,
 3. En representant for hvert fylkeslag, med vara,
 4. 1 representant fra hver sideorganisasjon som disse velger selv.

 

§ 10 Landsstyret skal:

 1. Behandle og avgjøre alle aktuelle saker som angår partiet, og som kan relateres til vår formålsparagraf og vårt partiprogram, når dette ikke skal avgjøres av annet organ.
 2. Behandle og vedta langsiktig strategi for partiet.
 3. Behandle partiets årsregnskap og innberetning fra revisor. En representant for partiets stortingsgruppe, med vara,
 4. Behandle meldinger og rapporter fra Hovedstyret og andre oppnevnte utvalg/komiteer
 5. Behandle budsjett og reglement samt gi nærmere føringer for landspartiets økonomi og finansiering.

§ 11 Hovedstyret:
Hovedstyret er partiets utøvende organ som skal lede og ha ansvar for partiets daglige virksomhet. Det holder sine møter på de tidspunkter som de selv har vedtatt, eller når minst 1/3 av Hovedstyrets medlemmer, partileder eller stortingsrepresentant(er) krever det. Innkalling til møter kan gjøres med 1 ukes varsel av partileder, eller den han/hun bemyndiger. Med innkallingen skal følge sakliste med eventuelle innstillinger.  Møter kan avholdes som telefonmøter når dette er mest praktisk. Møtet ledes av partileder, eller i hans/hennes fravær, av nestleder. Alle vedtak, uansett møteform, skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Organet er beslutningsdyktig når minst ½ av medlemmene er til stede. Det skal føres møteprotokoll for alle møter, også for komitéer/utvalg nedsatt av Hovedstyret. Medlemmenes utgifter til møtedeltagelse dekkes av landspartiets midler.

§ 12 Medlemmer av Hovedstyret er:

 1.          Hovedstyremedlemmer valgt av årsmøtet,
 2.          Partiets stortingsrepresentant(er),
 3.          1 representant fra hver sideorganisasjon som disse velger selv.

 

§ 13 Hovedstyret skal:

 1. Behandle og avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av annet organ. 
 2. Påse at vedtak fra landsmøtet og Landsstyret blir iverksatt.
 3. Forestå innkalling til landsmøte og landstyremøte samt forberede de sakene som skal opp på disse møtene, og som ikke etter vedtektene er tillagt andre organ.'
 4. Nedsette de komitéer og utvalg som er nødvendige for et effektivt og rasjonelt arbeid i Hovedstyret, deriblant arbeidsutvalg (AU). Hovedstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til AU i enkeltsaker.
 5. . Jevnlig rapportere til Landsstyret om sitt arbeid og partiets økonomiske situasjon.
 6. Kunne ansette nødvendig administrativt personell, og vedta arbeidsinstruks for disse.
 7. Holde medlemsregisteret à jour, sørge for innkreving av kontingenter og holde fylkes- og lokallag jevnlig oppdatert med medlemslister. 8. Disponere landspartiets midler innenfor vedtatt
 8. Føre partiets regnskap slik loven fastsetter.
 9. . Holde partiets hjemmesider oppdatert.
 10. 1. Hovedstyret har myndighet til å utarbeide retningslinjer og utnevne æresmedlemmer.


§ 14 Fylkeslag:

§ 14 A: Organisatorisk ramme
§ 14 A-1 Fylkeslaget skal innenfor de rammer som vedtektene og overordnede organers retningslinjer setter, arbeide for å fremme Kystpartiets interesser i fylket og lede og koordinere lokallagenes aktiviteter innenfor fylket. Kystpartiets fylkeslag er selvstendige juridiske enheter med egen økonomi. Inntil 3 fylkeslag kan danne felles regional administrasjon – jfr. §3.1. Ved opphør eller passivitet overtas alle fylkeslagets eiendeler av Hovedstyret. 

§ 14 B: Fylkesårsmøtet
§ 14 B-1 Årsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte bør avholdes hvert år innen 1. mars. Fylkesårsmøtet kan med 2/3 flertall vedta at fylkeslaget kan avholde fylkesårsmøte annet hvert år.

§ 14 B-2 Fylkesårsmøtet kunngjøres av fylkesstyret med minst 6 ukers varsel. I kunngjøringen skal det gjøres oppmerksom på at saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet, må være innkommet til styret innen 4 uker før fylkesårsmøtet avholdes. Skriftlig innkalling skjer med minst 3 ukers varsel. Kopi av innkallingen sendes Hovedstyret.
Senest 2 uker før møtet holdes bør følgende saksdokumenter sendes ut til delegatene:

 1. Fullstendig saksliste.
 2. Årsmelding fra fylkesstyret og fylkestingsgruppen.
 3. Fylkeslagets årsregnskap med revisorenes innberetning, samt forslag til budsjett for neste år.
 4. Forslag til arbeidsprogram.
 5. Forslag til fylkesprogram i år med fylkestingsvalg.
 6. Saker som er innkommet for behandling på fylkesårsmøtet.

§ 14 B-3 Fylkesårsmøtet kan avholdes, etter fylkesårsmøtevedtak eller styrevedtak, som allmannamøte hvor alle betalende medlemmer i vedkommende fylke har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Innkallingsprosedyrene følger overnevnte bestemmelser, dog med det forbehold at kunngjøringen, innkallingen og eventuelle saksdokumenter sendes medlemmene.

 § 14 B-4 Ekstraordinært fylkesårsmøte innkalles med 2 ukers varsel når overordnede organer krever det, fylkesstyret vedtar det eller minst 2/3 av lokallagene krever det. Det er kun saker som er oppført på innkallingen til ekstraordinært årsmøte, som kan behandles. Møtet kan beslutte at nytt fylkesårsmøte skal innkalles for å behandle saker og spørsmål som er fremmet.

§ 14 B-5 Fylkesårsmøtets delegater er:

 1. Fylkesstyrets medlemmer.
 2. Partiets stortingsrepresentanter fra fylket.
 3. Partiets representanter i fylkestinget.
 4. Medlemmer i Hovedstyret fra vedkommende fylke
 5. 1 grunndelegat fra hvert lokallag valgt på lokallagets årsmøte.
 6. Delegater valgt på lokallagets årsmøte etter antall medlemmer: 5 - 25 betalende medlemmer, 1 delegat, deretter 1 delegat for hvert 25. betalende medlem.
 7. 2 representanter fra hver sideorganisasjon som disse velger selv, hvis disse har eget fylkeslag.

§ 14 B-6 Årsmøtets prosedyre:

 1. Åpnes av fylkesstyreleder. 
 2. Godkjenne stemmeberettigede delegater etter navneopprop.
 3. Velge møteleder(e), referenter, protokollunderskrivere og tellekorps, redaksjonskomité.
 4. Godkjenne innkallingen og saksliste.
 5. Godkjenne dagsorden og eventuell forretningsorden.
 6. Behandle årsmelding fra fylkesstyret.
 7. Behandle årsmelding fra fylkestingsgruppen.
 8. Behandle årsregnskap og revisjonsberetning samt behandle og vedta budsjett for neste år.
 9. Behandle og vedta program i år med valg, samt debattere fylkespolitiske saker.
 10. Behandle innkomne saker.
 11. Velge styre på minst 5 medlemmer. Styret bør bestå av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, sekretær, kasserer. Årsmøtet fastsetter antall styremedlemmer og varamedlemmer.
 12. Velge revisor(er).
 13. Velge valgkomité for innstilling til neste årsmøte med tre til fem medlemmer og ett til tre varamedlemmer.
 14. Velge nominasjonskomité foran valgår med tre til fem medlemmer og ett til tre varamedlemmer. Samme personer kan velges til både nominasjonskomiteen og valgkomiteen.
 15. Velge delegater til partiets landsmøte. Årsmøtet kan delegere valgene til fylkesstyret.
 16. Velge representant til Landsstyret med vara 

§ 14 B-7 Alle vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme, men ikke ved valg.

§ 14 B-8 Leder og maksimalt halvparten av de øvrige medlemmene av styret velges for 1 periode. De øvrige medlemmene av styret velges for 2 perioder. De andre valgene gjøres for 1 periode. Styret bør ha ulikt antall personer, oddetall. 

§ 14 B-9 Valgene holdes som skriftlige valg om en av delegatene krever det. Blank stemme teller som avgitt stemme. Får ingen 50 % eller mer foretas omvalg mellom de 2 kandidater som har fått flest stemmer, det samme gjøres ved stemmelikhet. Oppnår ingen 50 % eller mer, avholdes nytt omvalg mellom de to med flest stemmer.Ved dette omvalget anses den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet etter dette omvalget foretas loddtrekning.

§ 14 B-10 Årsmøtet er beslutningsdyktig med de delegater som møter når møtet er lovlig innkalt, og stemmeberettige er godkjent. Når forslag om å lukke møtet reises, lukkes årsmøtet.  Behandlingen av forslaget skal skje for lukkede dører. Referat sendes Hovedstyret og fylkets lokallag, og skal ellers være tilgjengelig for alle.

§ 14 C: Fylkesstyret
§ 14 C -1 Fylkesstyret er fylkespartiets utøvende organ som skal lede fylkeslaget i samsvar med vedtektene, overordnede organers retningslinjer og fylkesårsmøtets vedtak. Fylkesstyret har ansvar for fylkespartiets daglige virksomhet mellom årsmøtene. Møtene avholdes på de tidspunkter som de selv bestemmer, eller når minst 1/3 av styremedlemmene, leder eller fylkestingsgruppen krever det. Innkalling med sakliste og eventuell innstilling kan gjøres med 2 ukers varsel. Møter kan avholdes som telefonmøter når dette er mest praktisk. Innkalling til møter må nå alle medlemmer tidsnok til at varamenn kan innkalles ved forfall. Saksbehandlingen skjer på grunnlag av forhåndsutsendt sakliste. Alle vedtak, uansett møteform, skjer ved simpelt flertall.  Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede. Møteprotokoll fra styremøter skal sendes til Hovedstyret og fylkets lokallag, og skal ellers være tilgjengelig for alle.

§ 14 C-2 Fylkesstyret skal:

 1.          Behandle og avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av annet organ.
 2.          Påse at vedtak fra årsmøtet blir iverksatt og fulgt opp.
 3.          Forberede saker, innkalling og dagsorden for årsmøtet.
 4.          Nedsette de komitéer og utvalg som er nødvendig, deriblant arbeidsutvalg (AU). Fylkesstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til AU i enkeltsaker.
 5.          Jevnlig ivareta og holde seg orientert om fylkespartiets økonomi.
 6.          Kunne ansette nødvendig administrativt personell med arbeidsinstruks.
 7.          Bistå for at medlemsregisteret blir oppdatert.
 8.          Disponere fylkeslagets midler innenfor vedtatt budsjett og reglement, og være ansvarlig for sine disposisjoner.
 9.          Føre fylkeslagets regnskap slik loven fastsetter.
 10.          Vedta hvem som skal ha prokura.
 11.          Nedsette valgkamputvalg.
 12.          Forestå opplæring av medlemmer i styrer, råd, og utvalg innen fylket og i lokallagene.
 13.          Aktivt medvirke til oppstart av kommunelag i alle fylkets kommuner.
 14.          Fylkesstyret kan oppnevne personer for å representere partiet i partiløse kommuner.
 15.          Godkjenne nye lokallag,
 16.       Velge representant til Landsstyret med vara.

§ 14 C-3 Partiets representant(er) på Stortinget fra samme fylke og fylkestingsrepresentant(er) samt ordførere i fylket er automatisk medlem av fylkesstyret.

§ 14 D: Nominasjon

§ 14 D-1
Den valgte nominasjonskomité, jfr. § 14 B-7 pkt 14, skal i god tid be lokallag om forslag til kandidater til fylkestings- og stortingsvalglista. Nominasjonskomitéen setter opp og sender sitt forslag til valgliste, og en liste over alle foreslåtte kandidater, til lokallagene. Lokallagene avholder nominasjonsmøte og setter opp sitt forslag.

§ 14 D-2 Nominasjonskomitéen innkaller til nominasjonsmøte hvor den endelige valglista settes opp på selvstendig grunnlag. Nominasjonsmøtene har samme representasjon som valgte delegater til fylkesårsmøtene.

§ 14 D-3 På nominasjonsmøtet kan det ikke stilles benkeforslag på nye kandidater som ikke tidligere er fremmet i sist avholdte nominasjonsmøte til ett av lokallagene.

 

§ 15 Lokal- og kommunelag:
§ 15 A. Organisatorisk ramme

§ 15 A-1 Kommune-/lokallaget skal innenfor de rammer som vedtektene og overordnede organers retningslinjer setter, arbeide for å fremme Kystpartiets interesser i sitt distrikt. Lagene er selvstendige juridiske enheter med egen økonomi. De medlemmer som bor i kommunen eller regionen, danner lokallaget.

 

§ 15 A-2 Kommunelag/lokallag må ha minst 5 medlemmer og kan bestå av medlemmer i flere kommuner, men ingen kan være medlem av mer enn ett lag.  Det gis adgang til mer enn ett lag i hver kommune hvor dette er naturlig.

 

§ 15 A-3 Hovedstyret kan godkjenne søknad fra vedkommende fylkeslag om at det dannes lokallag (distriktslag) som omfatter flere tilgrensende kommuner, når det ikke er grunnlag for et lokallag i hver av kommunene som har mange nok medlemmer til å ha fulle rettigheter etter disse vedtektene. Eventuelle distriktslag har rettigheter og plikter som kommune- eller lokallag etter disse vedtektene. Vedtektenes bestemmelser angående kommune- eller lokallag gjelder tilsvarende for distriktslag.

 

§ 15 A-4 Kommunelag/lokallag skal ved eventuell opphør/nedleggelse overføre sine midler og eiendeler til fylkeslaget, eller til Hovedstyret om det ikke er noe fylkeslag. Ved beslutning om opphør er det slik at det er en prosess som skal foregå over tid og, kun kan foregå ved innkalling til 2 - to ordinære etterfølgende lokallagsårsmøter. Vedtak om nedleggelse er kun gyldig hvor prosessen er fulgt over to årsmøteperioder. De to årsmøter kan med 2/3 flertall stemme for nedleggelse. Forslag om opphør/nedleggelse må fremgå av innkallingene til årsmøtene. Lokallag som ikke har avholdt årsmøte på tre år eller ikke har sendt inn årsmelding/regnskap til fylkeslaget på tre år, regnes som opphørt/nedlagt.  Fylkesstyret sørger i så fall for å ivareta partiets interesser og overtar lokallagets midler og eiendeler.  

 

§ 15 B Årsmøte

 

§ 15 B-1 Årsmøtet er kommune-/lokallagets øverste myndighet. Møtet kunngjøres av lagets styre med minst 4 ukers varsel. I kunngjøringen skal det gjøres oppmerksom på at saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret innen 2 uker før årsmøtet avholdes. Skriftlig innkalling skjer med minst 1 ukes varsel. Ordinært årsmøte bør avholdes hvert år innen 31.januar. Senest 1 uke før møtet holdes bør følgende saksdokumenter sendes ut til de betalende medlemmene:

 

 1.           Fullstendig saksliste.
 2.           Årsmelding fra lokallagsstyret og kommunestyregruppen.
 3.           Kommune-/lokallagets årsregnskap med revisorens innberetning, samt forslag til budsjett for neste år.
 4.           Forslag til arbeidsprogram.
 5.           Forslag til kommuneprogram i år med kommunevalg.
 6.           Saker som er innkommet for behandling på årsmøte. 

§ 15 B-2 Kopi av kunngjøringen, innkallingen og eventuelle saksdokumenter bør sendes fylkesstyret. Protokoll fra årsmøtet sendes fylkesstyret og Hovedstyret innen 2 uker og skal ellers være tilgjengelig for alle.

§ 15 B-3 Deltakere på årsmøtet og ekstraordinært årsmøte er: 

Alle betalende medlemmer i laget og sideorganisasjoner (hvis disse har egen kontingentordning) som er bosatt i kommunen, har fulle rettigheter på lokallagsårsmøtene. I tillegg har fylkeslaget og Hovedstyret rett til å la seg representere på årsmøtene.

§ 15 B-4 Ekstraordinært årsmøte i kommune-/lokallaget innkalles med 2 ukers varsel etter vedtak i styret. Når overordnede organ eller minst halvparten av medlemmene i laget krever ekstraordinært årsmøte, skal lagets styre senest innen en måned kalle inn til ekstraordinært årsmøte.  Ved eventuell manglende oppfølging av kravet fra kommune-/lokallagsstyret, kan overordnede organ kalle inn til ekstraordinært årsmøte i laget. Det er kun saker som er oppført på innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet som kan behandles, men møtet kan beslutte at nytt årsmøte skal innkalles for å behandle saker og spørsmål som er fremmet.

§ 15 B-5 Årsmøtet i kommune-/lokallaget skal:

 1. åpnes av lagets leder
 2. godkjenne stemmeberettigede medlemmer etter navneopprop
 3. velge møteleder(e), referenter, protokollunderskrivere, redaksjonskomité og tellekorps.
 4. godkjenne innkalling og saksliste
 5. godkjenne dagsorden og eventuell forretningsorden
 6. behandle årsmelding for laget
 7. behandle eventuell årsmelding fra kommunestyregruppen
 8. behandle årsregnskap og revisjonsberetning samt behandle og vedta budsjett for neste år
 9. behandle og vedta lokalprogram i år med valg, samt debattere lokalpolitiske saker
 10. behandle innkomne saker
 11. velge styre på minst 3 medlemmer. Styret bør bestå av leder, politisk nestleder, organisatoriske nestleder, sekretær, kasserer. Årsmøtet fastsetter antall styremedlemmer og varamedlemmer.
 12. velge revisor(er)
 13. velge delegater til fylkesårsmøtet

 § 15 B-6 Alle vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme, men ikke ved valg.

§ 15 B-7 Leder kan velges for 2 perioder med mulighet til å trekke seg etter 1 periode. De øvrige styremedlemmene velges for 2 perioder. Vara, revisor og valgkomite velges for 2 perioder. Men, maksimalt halvparten av styret kan være på valg hvert år.

Ved oppstart av nytt lokallag velges leder for 2 perioder med mulighet til å trekke seg etter 1 periode. Halvparten av styremedlemmene, vara, revisor og valgkomite velges for 1 periode, resten for 2 perioder.

§ 15 B-8 Årsmøtet kan delegere andre valg til lokallagsstyret. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de betalende medlemmer som møter når møtet er lovlig innkalt. Styret bør ha ulikt (oddetall) antall personer.

§ 15 B-9 Valgene holdes som skriftlige valg om en av delegatene krever det. Blank stemme teller som avgitt stemme.  Får ingen 50 % eller mer foretas omvalg mellom de 2 kandidater som har fått flest stemmer, det samme gjøres ved stemmelikhet. Oppnår ingen 50 % eller mer, avholdes nytt omvalg mellom de to med flest stemmer. Ved dette omvalget anses den valgt som har fått flest stemmer.Ved stemmelikhet etter dette omvalget foretas loddtrekning.

§ 15 C: Styret
§ 15 C-1 Styret for kommune-/lokallaget er partiets utøvende organ som skal lede laget i samsvar med vedtektene, overordnede organers retningslinjer og årsmøtevedtak. Styret har ansvar for lagets daglige virksomhet mellom årsmøtene. Møtene avholdes på de tidspunkter som de selv har vedtatt, eller når minst 1/3 av styremedlemmene, leder eller kommunestyregruppen krever det.  Innkalling med sakliste og eventuell innstilling gjøres med rimelig varsel.

Møter kan avholdes som telefonmøter når dette er mest praktisk. Innkalling til møter må nå alle medlemmer tidsnok til at varamenn kan innkalles ved forfall. Saksbehandlingen skjer på grunnlag av forhåndsutsendt sakliste. Alle vedtak, uansett møteform, skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er tilstede. Møteprotokoll fra styremøter skal være tilgjengelig for alle om ikke styret har vedtatt noe annet.

§ 15 C-2 Når forslag om å lukke møtet reises, lukkes årsmøtet. Behandlingen av forslaget skal skje for lukkede dører.

§ 15 C-3 Medlemmer av styret er valgt på årsmøtet og kommunestyregruppens leder eller vara er fullverdig styremedlem. 

§ 15 C-4 Styret skal:
1.         behandle og avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av annet organ
2.         påse at vedtak fra årsmøtet blir iverksett og fulgt opp
3.         forberede saker, innkalling og dagsorden for årsmøtet
4.         nedsette de komitéer og utvalg som er nødvendig,deriblant arbeidsutvalg (AU). Styret kan delegere avgjørelsesmyndighet til AU i enkeltsaker.
5.         jevnlig ivareta og holde seg orientert om lagets økonomi
6.         kunne ansette nødvendig administrativt personell med arbeidsinstruks
7.         disponere lokallagets midler innenfor vedtatt budsjett og reglement
8.         føre partiets regnskap slik loven fastsetter
9.         vedta hvem som skal ha prokura
10.      nedsette valgkamputvalg

§ 15 D: Nominasjon
§ 15 D-1 Den valgte nominasjonskomité skal i god tid før nominasjonsmøtet be lagets betalende medlemmer om å komme med forslag til kandidater til partiets kommunevalgliste.

§ 15 D-2 Nominasjonskomitéen fremmer forslag til valgliste, og nominasjonsmøtet innkalles med minst 1 ukes varsel. Nominasjonsmøtet vedtar på selvstendig grunnlag partiets valgliste, herunder om kandidater skal kumuleres.

§ 16 Suspensjon – eksklusjon:
§16-1 I flg. alminnelig foreningsrett bestemmer en organisasjon selv hvem som kan opptas og være medlem av en frivillig organisasjon. I partiet forvaltes dette av Hovedstyret med Landsstyret som ankeinstans.

§16-2 Forslag om eksklusjon eller suspensjon fremmes av vedkommendes lokallagsstyre eller fylkesstyre. Begge organisasjonsledd skal uttale seg før saken fremmes for Hovedstyret til behandling. Hovedstyret kan selv ta initiativ til å ekskludere eller suspendere medlemmer som har motarbeidet partiet, misbrukt sin stilling i partiet eller har opptrådt på en slik måte at de ikke lenger bør være medlemmer i partiet.

§ 16-3 Dersom alvorlighetsgraden tilsier det, eller dersom spesielle omstendigheter foreligger, kan suspensjon fra tillitsverv og/eller medlemskap i partiet for en kortere eller lengre periode benyttes som alternativ til eksklusjon.

§16-4 Vedtak om eksklusjon/suspensjon kan bare fattes av Hovedstyret med 2/3 flertall blant de møtende. Den som foreslås ekskludert/suspendert, skal med rimelig frist han anledning til å uttale seg før vedtak fattes i Hovedstyret. Den berørte kan innenfor en tidsfrist på 14 dager anke Hovedstyrets vedtak inn for Landsstyret.

§16-5 Ved anke av Hovedstyrets vedtak betraktes vedkommende som suspendert inntil Landsmøtet har vurdert saken og fattet sin beslutning. Den ekskluderte kan ikke gjenopptas som medlem før eksklusjonsvedtaket er opphevet med 2/3 flertall blant de møtende i Hovedstyret.

 

§16-6 Eventuell søknad om opphevelse av eksklusjons-/suspensjonsvedtak kan av det berørte medlem rettes direkte til Hovedstyret.

 

§ 17 Økonomireglement:
§ 17-1 Hovedstyret disponerer landspartiets midler, og styremedlemmene er økonomisk ansvarlig for sine egne disposisjoner. Alle kontingenter, tilskudd m.m. skal i sin helhet innsettes på landspartiets bankkonti. Flere bankkonti må ikke opprettes uten at dette er vedtatt av Hovedstyret. Alle gireringer, uttak o.l. må være godkjent av den/de som Hovedstyret har gitt fullmakt, før transaksjon kan gjøres. I tvilstilfeller fremlegges saken for Hovedstyret for godkjenning før disposisjon gjøres.

§ 17-2 Hovedstyret utpeker ett av sine medlemmer til å ha et særskilt ansvar for landspartiets økonomi. Ingen kan godkjenne egne disposisjoner. Tilsvarende regler gjelder for lokal-, kommune-, og fylkeslag. 

§ 17-3 Ved opphør av lokal-, kommune-, og fylkeslag skal aktiva overføres til nærmeste overordnet organ. Landsstyret kan fastsette nærmere økonomireglement som gjelder for hele partiorganisasjonen. 

§ 18 Unntaksbestemmelser og selvdømmeklausul: 
§ 18-1 Hovedstyret kan avgjøre saker som det tilkommer andre organ å gjøre vedtak i, dog ikke vedtektsendringer, når det ikke er tid til å forelegge saken for vedkommende organ uten å utsette berettigede hensyn for å bli tilsidesatt. For gyldig vedtak kreves tilslutning fra minst ¾ av Hovedstyrets medlemmer. Melding om vedtaket forelegges snarest mulig for det førstkommende landsstyremøte/landsmøte. Tilsvarende kan fylkesstyret avgjøre saker som det tilkommer andre organ i fylket og fylkeslagets underordnende organ å gjøre vedtak i. Melding om vedtaket forelegges snarest mulig for Hovedstyret og det førstkommende fylkesårsmøtet. 

§ 18-2 I tvil om intern kompetanseforhold og tvister mellom ulike organ i partiet avgjøres med endelig virkning av landsmøtet, og hvis avgjørelse i tvisten ikke kan utsettes uten å utsette berettigede hensyn for å bli tilsidesatt, treffes avgjørelse av Landsstyret. Innstilling i saken fremmes av Hovedstyret.

§ 19 Vedtekter:
§ 19-1 Vedtektene vedtas av landsmøtet. Vedtektsendringer kan kun vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall, og må være oppført på saklista. Vedtektsendringer kan ikke fremmes som benkeforslag på landsmøtet.

§ 19-2 Landsstyret får fullmakt til å foreta språklig og redaksjonell korrektur av lovvedtakene.