Tilbake til kapitteloversikten

1. KYSTPARTIETS IDEOLOGI OG GRUNNSYN

Grunnlovens § 1: Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.

Kystpartiet – er et sentrumsparti

Kjernen i vår ideologi er å bevare og videreutvikle de verdier, kulturtradisjoner og institusjoner som skaper trygghet i samfunnet.

Vi følger kristne og humanistiske grunnverdier demokratiske prinsipper og jobber for vern av natur og miljø.

Vi ser på familien, lokalsamfunnet og nasjonen som de viktigste rammer for enkeltmenneskets trygghet og utvikling. Det internasjonale samfunn bør styres ved likeverdig samarbeid mellom folkestyrte og selvstendige nasjonalstater.

Samfunnet må bestrebe seg på å gi folk flest arbeid, medbestemmelse og et godt miljø der hvor de bor. Vi vil bevare bygdene og lette presset på de største byene.

Kystpartiet står for en restriktiv innvandringspolitikk.

Vi ønsker en sentrumsorientert blandingsøkonomi, selveierdemokrati, et sterkt privat næringsliv, et mangfold av frivillige organisasjoner og en velfungerende offentlig sektor

Vi vil ha en maktbalanse i samfunnet og en rettsstat som gjør det mulig å beskytte innbyggerne mot overgrep både fra offentlig og privat hold. Befolkningen bør sikres kunnskap gjennom utdanning, forskning, åpenhet i offentlig forvaltning og lett tilgang til ulike media.

Kystpartiet er imot norsk medlemskap i EU og EØS og er motstander av Schengen-avtalen. Norge kan for eksempel basere sitt forhold til EU på en handelsavtale, eventuelt andre avtaler som gir oss mulighet til å sikre nasjonal kontroll over arbeidsmarked, naturressurser og nøkkelbedrifter. Kystpartiet går inn for folkeavstemming om norsk medlemskap i EØS og Schengen. Vi vil at grensekontrollen gjeninnføres mot EU.

Kystpartiet er imot at Norge selges bit for bit. Naturressursene er folkets eiendom.