Tilbake til kapitteloversikten

2. HELSE- OG SOSIALPOLITIKK'

Helse- og sosialpolitikken må sikte mot økt livskvalitet og trivsel i alle deler av befolkningen, uavhengig av utdannings- og inntektsnivå, og hvor i landet man bor.

Staten må gjennom økonomiske og skattepolitiske virkemidler legge bedre til rette for positiv samhandling mellom offentlige og private aktører. Lokale ildsjeler og frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere både innen direkte helserelatert virksomhet og innenfor idrett og kultur.

Kystpartiet vil gjeninnføre den ordinære offentlige økonomistyringen. Kystpartiet går inn for en ny sykehusreform, da vi er uenig i foretaksmodellen fra 2002.

Kystpartiet vil arbeide for å opprettholde fullverdige lokalsykehus med tilfredsstillende akuttilbud og fødeavdelinger.

Sykestueplassene skal innenfor dagens ordning fortsatt anses som spesialisthelsetjeneste som inngår i helseforetakenes økonomiske ansvarsområde. Kommuner som ikke har lokalsykehus, bør ha en sykestueplass pr. tusen innbyggere, som helseforetakene har ansvar for.

Befolkningen skal føle seg trygg på at de får den hjelpen de trenger når de trenger den. Det skal sikres at det er kvalifisert helsepersonell på alle offentlige utrykningsenheter.

Rett kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er grunnleggende for å yte nødvendige og forsvarlige tjenester. Kystpartiet krever at storting og regjering omgjør vedtak om lovfesting av profesjoner innenfor helse- og omsorgstjenesteloven til å også omfatte sosialfaglig kompetanse, herunder sosionomer og vernepleiere.

Ordinære tannhelsetjenester skal inn under samme refusjonsordninger som helsetjenester ellers. Trygdesatsene må være i samsvar med satsene for alminnelig livsopphold. Det bør tilrettelegges for at uføretrygdede og mennesker med nedsatt funksjonsevne i større grad kan delta i arbeidslivet.

Kystpartiet vil arbeide for at barnevernet fungerer på en måte som både gir hjelp til de familier som trenger det, og som ivaretar familienes rettssikkerhet. Det offentlige må etablere ordninger som følger opp unge over 18 år som har vært i tiltak, institusjon eller fosterhjem. Økonomisk støtte og hjelp skal gis som tiltak i hjemmet, der det er til beste for barnet og familien. Fylkesmannens tilsynsplikt i forhold til barnevernsinstitusjoner må skjerpes.

For å ivareta kravene til universell utforming og intensjonen om et røykfritt miljø vil Kystpartiet tillate tilfredsstillende røykerom.

Alle skal ha rett til en verdig avslutning på livet.

Kystpartiet vil jobbe for bedre oppfølging av personell som har tjenestegjort i utlandet, samt yrkesgrupper som hjelpearbeidere og journalister som har arbeidet i krigssoner. Kystpartiet krever at foreldelsesfristen for veteraner og politi fra utenlandstjeneste blir fjernet, samt at de får fritt behandlingsted.

Kystpartiet krever at det er spesialistenes svar på sykdomsbilde etter behandling som skal ha overordnet forrang foran Statens Pensjonskasse (SPK) og NAV i erstatningssaker om skader som følge av tjeneste.

2.1 Helse

Kystpartiet vil arbeide for:

Kystpartiet vil ha økt satsning på forebygging og rehabilitering.

Kystpartiet vil arbeide for at vitale stillinger innen den kommunale helsetjenesten blir dekket. Og at det stilles krav til reell kompetanse og utdanning

Alle regionsykehus skal ha egne bemannede smerteklinikker. Kystpartiet vil bevilge midler til å utdanne flere som smertespesialister.

Kystpartiet vil ha akutthjelp for voldtektsofre.

Kystpartiet vil åpne for alternative behandlingsmetoder der en ser muligheter for bedring, ved at man får tilgang til informasjon som er nødvendig for et veloverveid valg av behandling.

Kystpartiet vil videreføre og utvikle bruk av telemedisin og andre desentraliserte helsetjenester som for eksempel mammografibusser og ambulerende spesialisthelsetjenester.

Kystpartiet ønsker å styrke retningslinjene som ligger til grunn i anbudsrunden for pasienttransport. Det skal kompenseres for lange avstander og geografiske utfordringer for å rette opp i de økte kostnader en har i distriktet. Kystpartiet mener at alle skal ha lik rett til tilgang til pasienttransport uavhengig av hvor en bor i landet. Dagens ordning er utarbeidet først og fremst med tanke på tettbygde strøk og sentralisering.

Medisinske behov til hørsels- og synshemmede skal falle inn under refusjonsordningene i helsesektoren.

Kystpartiet vil innføre tilbud om undersøkelse for utsatte befolkningsgrupper for å forebygge kreft.

Kystpartiet vil at kronisk syke skal slippe å betale egenandel, og at diagnoselisten tilbakeføres i sin helhet slik den var før den ble fjernet 1.1.2016.

Kystpartiet vil ha barn som er bosatt hjemme inn under egenandelsgrunnlaget til foreldrene frem til det året de fyller 20. Kystpartiet mener det er få barn på 16 år som betaler lege utgiftene selv om de bor hjemme. De fleste er i denne alderen under utdanning og er etter loven foreldrene sitt ansvar. Kystpartiet mener dette også vil ha en forebyggende effekt med tanke på familier med større økonomiske utfordringer og som i dag lever under fattigdomsgrense

Ved store ulykker skal kriseteam settes inn og hjelpe pårørende og overlevende i en lengre oppfølgingsperiode

Kystpartiet vil ha forbud mot kjønnslemleste/omskjæring av jenter og gutter av ikke medisinske grunner.

Det må innføres obligatorisk helsesjekk av alle utlendinger som søker om fast opphold i Norge.

2.2 Psykiatri og rus

Kystpartiet vil arbeide for:

- at staten må ha det overordnede og økonomiske ansvar for alle deler av rusvern
- å satse mer på å få bygget sosiale boliger med tilsyn
- å nyttiggjøre det potensialet tidligere rusavhengige har og bruke deres erfaring i behandling og ettervern
- at psykiatriske pasienter skal ha samme behandlingsgaranti som somatiske pasienter

Alle pasienter skal ha samme behandlingsgaranti. Psykiatriske tilbud må bygges ut over hele landet.

Det forebyggende arbeid må styrkes gjennom blant annet frivillige organisasjoner, skolehelsetjeneste og PP-tjenesten i kommunene, samt utbygging av ungdomspsykiatrien.

Ettervernet for psykiatri og rus må styrkes. Tilskuddsordninger til disse videreføres både på nasjonalt og kommunalt plan. Kystpartiet vil bevilge de nødvendige midler til oppfølging av . dette arbeidet. Det må etableres flere skjermede avdelinger som gir mulighet for langtidsbehandling av kriminelle med psykiatrisk behandlingsbehov.

Rusavhengige må ha rett til individuell behandling. Om nødvendig må tvang kunne anvendes. Rusavhengige som er til behandling, må ikke utskrives med samme diagnose som de får behandling for. Kystpartiet vil være åpen for nye og alternative behandlingsmetoder. Kystpartiet vil arbeide for at ventetiden for behandlingsplasser blir kortet ned,

Kystpartiet vil at rusgiftkunnskap skal bli et gjennomgående tema i læreplanene for grunnskolen og den videregående skolen. Midler til rusgiftforebyggende tiltak i skolen må legges inn irammetilskuddet til alle kommuner.

Vi går inn for at innsatte med avhengighetsproblem i større grad får sone i behandlingsinstitusjon etter straffegjennomføringslovens § 12, og hvor en større andel av plassene blir forbeholdt straffedømte. Vi vil legge inn midler i kommunenes rammetilskudd, øremerket for oppfølging av klienter med avhengighetsproblematikk.

Kystpartiet ønsker å opprettholde Vinmonopolet som et ruspolitisk virkemiddel. Kystpartiet vil opprettholde forbud mot alkohol- og tobakksreklame.

2.3 Seniorpolitikk

Kystpartiet mener den øvre aldersgrense for aktiv arbeidsdeltagelse bør oppheves. Etter oppnådd ordinær pensjonsalder må pensjonen utbetales uavkortet, uavhengig av annen inntekt.

Kystpartiet vil ha bort ordningen med samordning av pensjon mellom ektefeller. Frem til dette er vedtatt, må vi samordne egenandelstaket på helsehjelp og medisiner.

Minstepensjonister bør kompenseres for økte kommunale skatter og avgifter og andre statlige utgifter slik at de kan opprettholde en verdig levestandard.

2.4 Mennesker med nedsatt funksjonsevne/ utviklingshemming

Det må sikres ordninger hvor mennesker med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming i størst mulig grad kan likestilles med den øvrige befolkningen.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne må sikres arbeid ut fra sine kvalifikasjoner. Loven mot diskriminering i arbeidslivet må brukes for å hindre at denne gruppen blir utestengt fra arbeidslivet.

Det offentlige må ta ansvar for at foresatte til barn med utviklingshemming gis reell økonomisk kompensasjon og avlastning. Det må satses på bruk av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for å sikre selvbestemmelse og likeverd.

Kystpartiet vil følge opp at kommunene får nok penger til å oppfylle kravene som diskriminerings- og tilgjengelighetsloven pålegger kommunene.

Kystpartiet ser økt mobilitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne som en selvfølgelig rett som betinger en styrking av kommunenes økonomi. Bostøtte og gunstige låneordninger skal gi alle som ønsker det, mulighet til å kjøpe eller leie seg inn i omsorgsbolig og bokollektiv. Vi ønsker å etablere egne boformer for eldre med nedsatt funksjonsevne.

2.5 Eldreomsorg

Kystpartiet vil arbeide for at eldre mennesker skal få anledning til å bo hjemme så lenge som mulig. Tilbudet til eldre skal være brukervennlig og fleksibelt slik at enhver kan få et tilrettelagt tilbud etter eget ønske og behov. Eldre med omfattende behov for pleie og omsorg får rett til egen bolig dersom de ønsker det. Sykehjemmet bør være en aktiv behandlings- og rehabiliteringsenhet. Eldre skal ha rett til enerom ved sykehjem og institusjoner. Med økende antall eldre med komplekse diagnoser må innsatsen for geriatrisk spesialisering innen helse utdanningen økes.

Kystpartiet vil arbeide aktivt for at pensjonister og uføretrygdede får samme kjøpekraftsutvikling som arbeidstakere

2.6 Sosialpolitikk

Arbeidsledige som ikke lenger har krav på stønad ved arbeidsledighet i henhold til dagens regelverk, skal ha krav på stønad fra NAV uten å måtte selge nødvendige eiendeler. Kommunale avgifter bør tas med i retningslinjene for hva sosialhjelp skal innbefatte.

For de som av ulike årsaker er nødt til å bli i NAV-systemet for kortere eller lengre perioder, må satsene være på et slikt nivå at det gir muligheter for en verdig livssituasjon. Kystpartiet vil ha minimumssatser fra sentrale myndigheter med mulighet for lokale tilpasninger, ikke som i dag retningsgivende satser.

Barnetrygd og eventuell kontantstøtte skal ikke regnes som inntekt ved beregning av sosialstønad. Alle gravide og fødende skal ha samme rett til fødselspenger - også selvstendig næringsdrivende og sosialklienter.

Kystpartiet vil ha forbud mot salg av gjeld.

Kystpartiet går inn for økt støtte til arbeidsgivere som sysselsetter personer med behov for tilrettelagt arbeid.