Tilbake til kapitteloversikten

3. FAMILIEPOLITIKK

Kystpartiet vil gjennom skatte- og avgiftspolitikken gjøre den enkelte familie best mulig i stand til å klare seg selv.

Kystpartiet vil fase ut kontantstøtten. Barnetrygden må derimot beholdes. Norske rettigheter skal tilfalle norske statsborgere. Kystpartiet vil vurdere å gjeninnføre småbarnstillegget tilbake til barnetrygden og vil ha denne pris- og lønnsjustert.

Det må innføres en maksprisordning for barnehageplasser som særlig tar hensyn til foreldre med flere småbarn. Gjennom samarbeid og avtaler bør kommunale og private barnehager likebehandles.

Kommunene har ansvar for å oppfylle retten til barnehageplass. Kystpartiet ønsker fleksibelt barnehageopptak, slik at de som trenger det får barnehageplass som gjenspeiler etterspørselen. At det er nok barnehageplasser for blant annet å ivareta familier med samisk som førstespråk, samt for å ivareta tilhørighet til samisk kultur og tradisjoner.

Kystpartiet vil sette barns rettigheter ved samlivsbrudd i fokus. Vi vil følge opp de intensjoner barneloven har i forhold til barns rettigheter til å være sammen med foreldrene.

Kystpartiet ønsker en større satsing på SFO, ved å gjeninnføre øremerkede statlige midler til SFO. Videre går Kystpartiet inn for en nasjonal ordning med makspris og søskenmoderasjon. I de familier hvor begge foreldrene er i arbeid og den ene ektefellen/samboeren er mye borte fra hjemmet på grunn av sin arbeidssituasjon, skal den hjemmeværende kunne få overført betalte egenmeldingsdager til seg ved barns sykdom, og som skal dekkes av trygdeetaten.

Kystpartiet vil arbeide for økt omsorgslønn og rett til nødvendig avlastning til de som tar seg av pleietrengende familiemedlemmer.

Kystpartiet ønsker at de enslige skal få vilkår som reflekterer at antallet single/enslige er stadig økende. Vi ønsker å senke skatter og avgifter på nødvendighetsgoder.

Kystpartiet vil tilrettelegge for flergenerasjons bomiljø med hovedvekt på livskvalitet og trivsel. Som et viktig ledd i å styrke familiens rammebetingelser vil Kystpartiet arbeide for gunstige finansieringsordninger for flere generasjonsboliger.

Kystpartiet mener gravferdsstøtteordningen må gjeninnføres og satsene må økes.