Tilbake til kapitteloversikten

4. BOLIGPOLITIKK

Kystpartiet ønsker økt satsing på sosial boligbygging som sikrer boenheter for mennesker med lav inntekt. Det må bygges flere omsorgsboliger.

Kystpartiet vil at finansieringsinstitusjoner fortsatt skal gi fordeler til nyetablerere. Kravet om 15 % egenkapital ved kjøp av bolig skal ikke være absolutt, men vurderes i hvert enkelt tilfelle. BSU-ordningen videreføres, og grensen for det årlige sparebeløpet må økes. Kystpartiet ønsker at førstegangsetablerende ungdom skal få enklere muligheter for etablering av boligkjøp uavhengig av deres inntekt og stillingsprosent i arbeid

Kystpartiet ønsker ny gjennomgang av kommunegruppene for beregninger til bostøtte. Det gis momsfritak for nybygg ut fra Husbankens status. Praktiseringen av plan- og bygningsloven må endres slik at folk raskere får realisert byggeprosjekter. Bolig- og eiendomsskatten skal fjernes og kommunene gis kompensasjon for inntektstapet av staten.