Tilbake til kapitteloversikten

5. UTDANNING OG UNGDOMSPOLITIKK

Kystpartiet vil stimulere til at utdanninger i større grad skal være yrkesrettet. Kystpartiet vil stimulere til utdanningstilbud som kan bidra til å videreutvikle lokalmiljøet. Kystpartiet vil arbeide for å styrke de desentraliserte utdanningstilbudene på videregående skoler, høyskoler og universitet

Ungdom som dropper ut av enten grunnskole eller videregående må hjemkommunene ha en plikt til å fange opp. Disse må øyeblikkelig inkluderes i den respektive kommunes arbeidsplasser for hurtigst mulig å få arbeidserfaring. Det kan blant disse være mye talent og kompetanse som samfunnet ellers går glipp av.'

Kystpartiet ønsker støtteordninger for borteboende elever i den videregående skolen. Ungdom under utdanning må vurderes uavhengig av foreldrenes inntekter når kriterier for studielån og stipend skal gis. Vi vil at stipendandelen økes.

Kystpartiet mener myndighetene snarest må prioritere bygging av flere student- og elevboliger. Kystpartiet vil at inntekts- og formuesgrensen for studenter skal økes før omgjøringslånet blir påvirket. Renter på studielån bør ligge under markedsrentenivå.

Kystpartiet krever at sosialfaglige yrkesgrupper får plass som en del av skoler/utdanningsinstitusjoners støttesystem, for å oppfylle lovens krav og sikre at alle skoleelever i norsk skole skal få et godt tilbud som ivaretar og fremmer læring, helse og trivsel.

• Dette innebærer at stillinger med sosialfaglig kompetanse blir beskrevet og lovfestet i opplæringsloven.
• At vernepleiere blir godkjent som undervisningspersonell for de svakeste elevene, og at dette kommer inn i opplæringsloven
• At det blir opprettet stillinger på alle skoler for personell med sosialfaglig yrkesutdanning
• At det utarbeides særavtaler om arbeidstid for miljøterapeuter i skolen, lik den lærere har
• At opplæring og videreutdanning styrkes for å ivareta alle elevers behov for opplæring, trivsel og helse

5.1 Grunnskolen

Kystpartiet mener at alle barn skal ha rett til opplæring i sitt nærmiljø. Skolen skal samle elevene om en felles kulturarv i en felles, sosial kontekst og oppdra dem til demokrati. Kystpartiet vil beholde frie bøker og materiell, disse skal være på både bokmål og nynorsk. Vi vil ikke ha foreldrebetaling for skoleaktivitet.

Kystpartiet mener skolen først og fremst er et offentlig anliggende, men vil åpne for private skoler som utgjør et livssynsmessig eller pedagogisk alternativ.

Opplæringsloven må legge til rette slik at man i samiske kjerneområder skal kunne velge samisk som sidemål istedenfor nynorsk.

Kystpartiet vil legge større vekt på norskopplæringen og norsk rettskrivning. Kystpartiet vil styrke basisfagene med tanke på realkompetanse, og legge større vekt på fysisk fostring i skolen. Ordningen med valgfag i grunnskolen må videreføres på en måte som i større grad gir elevene mulighet til å velge fordypning i praktiske/estetiske fag.

Læringsmiljøet for elevene må bedres ved at blant annet flere yrkesgrupper får innpass i skolen. Kystpartiet vil ha inn andre yrkesprofesjoner for å avlaste lærerens arbeidsdag slik at man tar hensyn til læreryrkets egenart.

Kystpartiet vil at staten skal ta tilbake ansvaret for forhandlinger med lærere, som nå ligger hos KS. Det skal legges til rette for gode videreutdanningstiltak for å øke kompetansen i skolen.

Arbeidsmiljølovens HMS-regler skal også gjøres gjeldende for klasserommene. Elevenes rettigheter må her likestilles med de ansattes. Satsingen på å oppdatere eldre skolebygg må intensiveres.

Den norske grunnskolen skal gi grundig innføring i de store verdensreligionene, men skal ha hovedvekt på den norske kristne kulturarvs verdier og normer.

Kystpartiet vil:
- styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv og øke ressursene til rådgivningstjenesten i grunnskolen
- tilrettelegge for en fullverdig svømmeopplæring for alle i skolen
- at det satses på rådgivning for å forebygge at mange velger feil når de skal over i videregående skole
- at skolene skal være åpne og kunne brukes av lag og foreninger

5.2 Videregående skole

Skoletilbudet i videregående skole skal ha en bredde som gjør opplæring meningsfull og målrettet for alle, også for de som ikke har universitet og høyskole som mål for en videre utdannelse.

Undervisningen på yrkesfaglig studieretning skal ha yrkesfaget som hovedfag. Teoridelen må være differensiert, slik at de som ønsker det kan oppnå full studiekompetanse, mens andre kan få fagbrev med mulighet til å bygge på teoridelen til full studiekompetanse gjennom etterutdanning. Det skal legges til rette for gode videreutdanningstilbud, for å øke kompetansen i skolen.

Vi mener dagens fraværsgrense er for rigid, noe som har gitt uheldige utslag. Fraværsgrensen bør økes og praktiseres mindre strengt hvor fravær har gitt utslag spesielt i enkeltfag.

Det skal være subsidiert utstyr, læremiddel og bøker, som tilfredsstiller kravene til studieretningen.

5.3 Folkehøyskoler og fagskoler

Kystpartiet vil støtte folkehøyskoler hvor ungdom kan utvikle sine evner og øke sine kunnskaper og ferdigheter. Fagskoler skal styrkes og finansieres sentralt, men utvikles lokalt, tilpasset det lokale næringsliv. Kystpartiet vil arbeide for at sjømannsutdanningen på maritim fagskole skal kunne videreføres som i dag. Lærlingplasser er viktige og må sikres. Det må satses mer på fagskoler innen primærnæringene våre

5.4 Høyere utdanning og forskning

Universitet og høyskoler skal være et statlig ansvarsområde. Våre utdanningsinstitusjoner skal bruke tilgjengelig kompetanse til å utvikle ny kunnskap gjennom tilgjengelige forskningsmidler.

Professorenes undervisningsplikt skal ikke være mer omfattende enn at de også får tid til å drive forskning. Fri og uavhengig forskning må sikres. Flere midler bør brukes til forskning og utvikling. Det bør også gis støtte til historisk og kulturell forskning, nasjonalt og lokalt. Det er . nødvendig å øke forskningsbudsjettet for kartlegging av land, sjø og havbunn i de norske bilandene i Antarktis (Dronning Mauds land, Bouvetøya og Peter 1. øy) og i de arktiske områdene.