Tilbake til kapitteloversikten

6. KULTURPOLITIKK

Kystkulturen har vært stemoderlig behandlet gjennom mange tiår. Kystpartiet vil at bevisstheten om Norge som kyststat og maritim nasjon styrkes i hele befolkningen. Kystpartiet vil arbeide for at midlene til å dokumentere og videreutvikle kystkulturen skal få et kraftig løft. Fartøyvernet har vært svært neglisjert. Tilskuddene til fartøyvern må økes vesentlig over statsbudsjettet. Kystpartiet vil etablere et nasjonalt Krigsseilermuseum for å markere den innsatsen krigsseilerne gjorde for landet i en krisetid.

Kystpartiet går inn for økt satsing på kommunale musikk- og kulturskoler. Vi vil at disse skolene skal lovfestes og gis øremerkede midler. Kystpartiet vil satse på TV-dramatikk ved å øke bevilgningene.

Kystpartiet vil arbeide for at våre to målformer blir opprettholdt. Vi vil også arbeide for at samisk og kvensk språk og kultur blir holdt i hevd.

Det skal være en statlig oppgave å vedlikeholde kirkebygg, samt ivareta verneverdige kirker.

Det er en offentlig oppgave å sørge for en verdig begravelse uansett tros- og livssyn.

Staten må ta hånd om utgiftene til pålagte arkeologiske utgravninger på privat grunn. Det samme bør gjelde hvis man forlanger påkostninger ved fredning av privat eiendom, bygninger o.l. De som utsettes for restriksjoner i forbindelse med kulturminner, må få tilskudd fra staten hvis restriksjonene reduserer verdien på eiendommen. Der hvor kulturminner jevnlig må vedlikeholdes av eierne, må disse få vedlikeholdstilskudd fra staten. Det skal være momsfritak for kulturelle restaureringsarbeider.

Kystpartiet vil jobbe lokalt for at vi innen rimelighetens grenser tar vare på bebyggelse som er kjent og kjært. Vi må arbeide for å finne bedre løsninger enn å rasere deler av våre byer og tettsteder. Når man utvider tettsteder eller planlegger nye, må estetikken tas med i betraktning. Bygninger, gater og grønne lunger må være til trivsel og inspirasjon.

Det er et offentlig ansvar å bygge og vedlikeholde innen- og utendørs idrettsanlegg. Breddeidrett og konkurranseidrett fremmer sosialt fellesskap og helse, samt forebygger tilknytning til kriminalitets- og rusbelastede miljøer.

Kystpartiet mener det er viktig å beholde en allmennkringkaster som NRK. Kystpartiet ser det som vesentlig at vi har en ikke-kommersiell kanal for formidling av kultur, kunnskap og debatt. Kystpartiet mener denne skal finansieres over skatteseddelen.

Fibernettverket må gjøres tilgjengelig i hele landet. Kystpartiet var imot nedlegging og stenging av FM-nettet. Enten må FM nettet igjen tas i bruk, eller så må DAB-dekningen over hele landet utbedres.

Kystpartiet støtter ikke at det gis offentlig tilskudd til mediebedrifter eid av utenlandske aktører.