Tilbake til kapitteloversikten

10. MILJØPOLITIKK

Kystpartiet sier nei til vindkraft, både til lands og til havs.

Kystpartiet går inn for en omfattende kartlegging og opprenskning av miljøfarlig avfall på sjø og land. Kystpartiet mener det er viktig å finne den riktige balansen mellom bruk og vern av både miljø og naturressurser, både nasjonalt og internasjonalt.

Kystpartiet ønsker et bedre vern i forbindelse med forurensing av plast i havet rundt egne farvann og i verdens hav. Her må Norge og norske myndigheter også være med å bidra med å rydde opp og fjerne plastsøppelet med egne norske skip og norsk mannskap. I tillegg vil dette også være et tiltak som er med på å styrke norske arbeidsplasser.

Nasjonale verneplaner må behandles i Stortinget etter at utredningsarbeidet er foretatt av Miljøverndepartementet.

Kystpartiet mener at man bør få kartlagt og sikret miljøfarlige vrak langs kysten. Kjente vrak som kvikksølv-ubåten ved Fedje skal ryddes opp.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må sikres varig vern mot petroleumsaktivitet.

Kystpartiet går inn for en endring av plan- og bygningslovens forbud mot bygging i strandsonen. Denne bestemmelsen må tilpasses den lokale virkelighet. Slik det er i dag gjør lokale næringsmessige og topografiske forhold at loven får uheldige konsekvenser. På Vestlandet og i Nord-Norge har vi eksempler på misforstått miljøvern som mer føles som straff for befolkningen enn som vern av områder.

Kystpartiet vil pålegge alle kystkommuner å lage en kystsoneplan. Kystpartiet vil styrke det kommunale selvstyret i forhold til hyttebygging, bruk av friområder, jakt og sportsfiske

Kystpartiet mener det skal være lov å bruke lys ved ettersøk av skadet vilt ved jakt, påkjørsel osv.

Gjennom internasjonalt arbeid skal vi bekjempe utslipp av miljøskadelige metaller og kjemikalier. Det er for lengst dokumentert at slike utslipp er skyld i en rekke alvorlige helseplager.

De enorme skader global oppvarming kan forårsake, tilsier at vi må anvende føre varprinsippet i klimapolitikken. Vi må ta klimautfordringene på alvor. Været og klima er det ingen som kan styre. Økt lavtrykksaktivitet i Atlanterhavet har ført, særlig om vinteren, til mer sterk vind og regn med økt temperatur inn over Norge: Derfor må vassdragene og avløpssystemene dimensjoneres for dette. Veier og bebyggelse sikres mot ras, kraftlinjer og kabler graves ned.

Kystpartiet vil anvende føre var-prinsippet når det gjelder helse- og miljøvirkninger av lavfrekvent stråling. Eksempelvis er vi mot smartmålerne og mener at kraftlinjer må legges i jordkabel så langt det lar seg gjøre. Vi ser det som nødvendig med et bredt strålevern hvor man blant annet satser på forskrifter som hjelper oss å unngå unødvendig stråling i skoler og på arbeidsplasser, regler som ivaretar forbrukervern hvor produkter på en unødvendig måte bidrar til et høyere strålevern, samt støtte til produktutvikling som kan redusere strålenivået

Overskuddsmasse i forbindelse med utbyggingen av tunneler i forbindelse med vei, jernbane og skipstrafikk, vannkraftutbygging og gruvedrift skal nyttiggjøres, for eksempel som pukk eller grus. Det skal være ulovlig å dumpe massen i sjø, vann eller terrenget, uten at de miljømessige konsekvensene blir grundig vurdert.

Overvåkningssystemer for forurensning og kildepåvisning skal prioriteres. Den eller de som forurenser, eller gjør annen skade i naturen, skal dekke kostnadene. Norge skal fortsatt være en aktiv aktør i det internasjonale miljøarbeidet og bidra til holdninger som sikrer miljøet.

Oppdrettsanlegg har beviselig forurenset grunnen, både med guano fra laksen, matrester antibiotika og syre for å ta bort lakselusa - noe som dreper alt av skalldyr i flere kilometers omkrets. Kystpartiet mener oppdrettsanlegg skal settes på land, og det skal ryddes opp etter åpne sjøbaserte anlegg.

Statlig forskning må styrkes kraftig slik at produktutvikling av nye varer og tjenester kan gi nye, sikre og miljøvennlige arbeidsplasser. Kystpartiet vil ha en utredning om hvordan vannkraftutbyggingen påvirker det biologiske mangfoldet i vann, elver og sjø, samt hva

virkningen av magasineringen av kaldt smeltevann har å si for temperaturen i sjøen, og hvilken konsekvens flytting av vann fra et vassdrag til et annet har.

Kystpartiet mener toll bør brukes som virkemiddel for å begrense forurensning. Både forurensning ved produksjon i opprinnelseslandet og transport må tas med i regnestykket.