Tilbake til kapitteloversikten

13. UTENRIKSPOLITIKK

Kystpartiet vil:
- forebygge krig og bidra til stabilitet og en fredelig utvikling i vår del av verden.
- ivareta norske rettigheter suverenitet og interesser, og beskytte norsk handlefrihet overfor andre land.

Internasjonalt samarbeid bør baseres på et likeverdig samarbeid mellom selvstendige og folkestyrte nasjonalstater som har kontroll over egne naturressurser og nøkkelbedrifter. Norge bør arbeide for å endre prinsippene for handel i Verdens Handelsorganisasjon for mer frihet til det enkelte land. Medlemsstatene bør ha mulighet til å beskytte sin matproduksjon og sikre kontrollen over sine naturressurser.

Norge må ivareta suvereniteten over de områdene hvor vi har et forvaltningsansvar; Nordområdene, Bjørnøya, Antarktis, Sørpolområdet ved Dronnings Mauds Land, med alle rikdommene som befinner seg der.

Kystpartiet går inn for at EØS- avtalen og Schengen -avtalen sies opp. Kystpartiet går inn for en frihandelsavtale med EU, eventuelt andre avtaler.

13.1 Utvikling og bistand

Norge må bidra til ett oppgjør med Verdensbankens politikk. Fattige land må ha muligheten til å beskytte sin økonomi, blant annet med toll, for best mulig å industrialiseres på egne premisser og ut fra egne forutsetninger.

Norsk bistand skal fortrinnsvis gå til akutt nødhjelp, og utdanning. Det må avsettes tilstrekkelige menneskelige og finansielle ressurser for oppfølging, og resultater må etterspørres. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne må få konsekvenser for det internasjonale samarbeidet. Ressurser må sikres til oppfølging. Mennesker med funksjonshemninger må få tilgang på utdanning på lik linje med andre barn gjennom bistand.

Det må opprettes følgere på bistandspenger som går ut av Norge. For å sikre at pengene når frem dit de skal.