Tilbake til kapitteloversikten

14. FORSVARS- OG SIKKERHETSPOLITIKK

Heimevernet og forsvaret må oppbygges/styrkes og gis ressurser som gjør at de er i stand til å være en indre forsvarslinje. Det må sikres midler til å kunne gjennomføre årlige øvelser av heimevernmannskapet

Det må gjenopprettes en fast sjømilitær operasjonsbase i Nord-Norge

Forsvaret skal styrkes betydelig, og må ha en stående styrke og at personell til førstegangstjenesten økes.

Andøya Flystasjon videreføres som hovedstasjon for forsvarets nye P8 maritime overvåkingsfly. Forsvarets Overkommando blir gjenopprettet med eget hovedkvarter.

Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk skal ha som utgangspunkt norsk selvstendighet og nasjonal råderett på norsk territorium og i tilhørende økonomiske soner og vernesoner. Politikken skal spesielt vektlegge at Norge er en utpreget og spesiell kyststat og en meget betydelig maritim nasjon. Norges sikkerhetspolitikk skal baseres på internasjonal folkerett og beslutninger fattet i FN. Som det viktigste virkemiddel i utøvelsen av forsvarspolitikken skal Norge ha et effektivt, handlekraftig og fleksibelt forsvar basert på alminnelig verneplikt, forsvar av hele landet og medlemskap i NATO

Vårt viktigste bidrag til en fredelig utvikling i vår region vil være en effektiv håndheving av norsk suverenitet og internasjonal lov i våre ansvars- og interesseområder. Forsvaret skal derfor primært kunne håndtere nasjonale freds-, krise- og krigsoppgaver, sekundært løse oppdrag i regi av FN, og eventuelt NATO. Norske styrker skal ikke ta del i militære operasjoner i fjerntliggende konfliktområder så lenge ikke helt spesielle forhold skulle fremtvinge det.

Disse målsettingene forutsetter at Forsvaret skal ha styrker som kan anvendes både i fred og krig, og som derved normalt skal kunne håndtere konflikter og kriser i våre interesseområder uten allierte forsterkninger. Kystpartiet understreker at militær reell tilstedeværelse danner grunnlaget for en effektiv myndighetsutøvelse og suverenitetshevdelse i fredstid. Dette vil sikre nasjonal handlefrihet og evne til krisehåndtering, og samtidig bidra til å forebygge ustabilitet og konflikter. Tilstedeværelse i Nordområdene skal derfor fortsatt stå sentralt. Norge rår over enorme naturressurser som olje, gass, fisk/sjømat og vannkraft. Dette kan gjøre oss til et potensielt terror / sabotasjemål, noe som igjen må reflekteres i sammensetningen og disponeringen av Forsvaret. Blant annet må overvåking og kontroll i våre enorme hav- og kystområder gis meget høy prioritet.

Den nasjonale kriseberedskapen må sikre innbyggere tilfluktsrom og verneutstyr. Det må sikres at radio P1, som er Det må sikres at radio P1, som er vår varslingskanal ved kriser, må nås ut til alle innbyggere.

Kystpartiet går inn for at EØS- avtalen og Schengen avtalen sies opp