Tilbake til kapitteloversikten

18. DEMOKRATI OG FORVALTNING

Kystpartiet går inn for å opprette en sannhetskommisjon som skal avdekke korrupsjon og overgrep begått av norske myndigheter. Personer som har begått visse nærmere definerte handlinger, skal ha plikt til innen en viss tidsfrist å legge frem for Sannhetskommisjonen hva de har tatt del i. Unnlatelse av å gjøre det vil bli strengt straffet. Samtidig vil det bli gitt amnesti til de som legger frem for kommisjonen hva de har gjort. En slik kommisjon må være sammensatt av personer som har vist at de er til å stole på i slike sammenhenger.

Kystpartiet er kritisk til forslag om å skjerpe redaktøransvar for tilbydere av sosiale medier. Blant annet er vi mot EUs nye opphavsrettsdirektiv.

Staten bør starte et prosjekt for å gjøre historiske data som f.eks. statistikk tilgjengelig på internett.

Kystpartiet vil gjeninnføre en prosedyre for Stortingets budsjettbehandling hvor stortingsrepresentantene stemmer over de enkelte inntekts- og utgiftsposter.

Kystpartiet vil ha en mulighet for personvalg med kumulering og strykning, også ved stortingsvalg.