KYSTPARTIETS VEDTEKTER
Vedtatt på landsmøtet i 2021.

§ 1 Navn:
Partiets navn er KYSTPARTIET med forkortelsen Kp.

§ 2 Formål:
Kystpartiet skal være et parti for hele folket. Partiet setter seg som mål å bevare et fritt og selvstendig samfunn, styrt av norske lover og regler. Kystpartiet vil verne om Grunnloven og eiendomsretten. Kystpartiet vil arbeide for at nasjonale naturresurser, eiendommer, industri og nøkkelbedrifter ikke blir solgt ut av landet bit for bit. Kystpartiet vil jobbe for en desentralisert utvikling av hele landet. Kystpartiet vil arbeide for å opprettholde og styrke et bærekraftig biologisk mangfold på sjø og land som kan utnyttes og høstes på en forsvarlig måte, til det beste for hele samfunnet. Kystpartiet vil arbeide for at Norge er selvforsynt med ren og sunn mat. Kystpartiet vil at alle som bor og arbeider på kysten og i distriktene får en rettferdig del av verdiskapinga.

§ 3 Organisasjon:
§ 3-1 Kystpartiet er organisert gjennom landspartiet, fylkeslag, lokal-/kommunelag samt Kystpartiets Ungdomsorganisasjon (med forkortelsen KpU). Fylkeslagene benevnes som: ”Kystpartiet i ------” (Navn på fylke.), og lokal-/kommunelag benevnes som: ”Kystpartiet i/på -------” (Navn på geografisk/administrativt område). Årsmøtet i inntil 3 fylkeslag kan vedta å etablere felles regional administrasjon og velge organisatorisk leder og kasserer. Vedtekter for lokal-, kommune- fylkes- og regional administrasjon vedtas av landsmøtet. Lagene utformer selv sin politikk, bygd på Kystpartiets grunnsyn, program og vedtak i overordnet organ. De nominerer på selvstendig grunnlag sine kandidater til kommune-, fylkes- og stortingsvalg.

§ 3-2 Kystpartiets Ungdom (KpU) er Kystpartiets ungdomsorganisasjon og har som formål å rekruttere og skolere personer fra 15 til fylte 30 år for Kystpartiets politikk og grunnsyn. KpU er en selvstendig organisasjon som selv vedtar sine vedtekter og program innenfor de rammer som følger av Kystpartiets vedtekter og grunnsyn. Andre organisasjoner kan få status som sideordnet organisasjon etter disse vedtekter etter vedtak i Landsstyret. Sideorganisasjonene etter denne paragraf kan bruke navnet «Kystpartiet» og logoen til partiet så lenge de driver innenfor det som følger av Kystpartiets vedtekter og grunnsyn. Blir en sideorganisasjon oppløst tilfaller midlene etter at fordringer er gjort opp, Kystpartiet. Midlene som tilfaller Kystpartiet etter slik oppløsning, skal benyttes til å fremme Kystpartiets grunnsyn.

§ 4 Medlemskap:
§ 4-1 Alle som fyller 15 år gjeldende kalenderår, og som har betalt sin medlemskontingent, og som ikke er medlem av annet parti eller konkurrerende politisk organisasjon, kan bli medlem av Kystpartiet. Medlemmene må forholde seg lojalt til partiets vedtekter, program og vedtak i overordnet organ.

§ 4-2 Ingen kan ha tillitsverv i partiets organisasjon uten å være registrert i det sentrale register som betalt medlem eller å legge frem kvittering for betaling av kontingent til det sentrale registeret. Medlemskontingenten skal følge kalenderåret og sendes ut i begynnelsen av året. Medlemmer slettes uten varsel fra medlemsregisteret etter 2 purringer og hvis kontingenten ikke er gjort opp for inneværende år.

Medlemmer som aktivt melder seg ut av partiet, kan ikke på nytt tas inn som medlemmer før 1år etter utmeldinga. Lokal-, kommune- og fylkeslag kan innstille til Hovedstyret å nekte personer å melde seg inn i partiet. Hovedstyret tar endelig avgjørelse, og kan fravike fra 1 årsregelen.

Medlemmer har tale, stemme og forslagsrett fra det tidspunkt de er sentralt registrert. Det kreves imidlertid tre måneders medlemskap i forbindelse med valg til styrende organer som fylkes- og lokallag, samt hovedstyret.

§ 4-3 Fylkeslag kan dannes av enkeltmedlemmer innenfor fylker med få eller ingen lokallag. Det må likevel være minst 5 betalende medlemmer for å danne fylkesstyre.

Partiets medlemmer står tilsluttet lokal-/kommunelag, og disse danner fylkeslaget i vedkommende fylke. I kommuner hvor det ikke er kommunelag, kan et medlem stå direkte tilknyttet til fylkeslaget, eller etter søknad stå som medlem i det nærmeste kommunelaget i fylket.

§ 4-4 Medlemmer i sideorganisasjonen som har egen kontingentordning, har fulle medlemsrettigheter i Kystpartiet.

§ 5 Landsmøtet:
§ 5-1 Landsmøtet er Kystpartiets øverste myndighet.

§ 5-2 Ordinært landsmøte avholdes fortrinnsvis hvert annet år eller når Hovedstyret/Landsstyret bestemmer det, og innkalles av Hovedstyret med minst seks ukers varsel. I innkallingen skal det gjøres oppmerksom på at saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må være innkommet til Hovedstyret innen 4 uker før landsmøtet avholdes. Senest to uker før møtet holdes, sendes disse dokumentene til møtedeltagerne:

1. Fullstendig saksliste.
2. Årsmelding fra Hovedstyret.
3. Partiets årsregnskap med revisorberetning.
4. Forslag til partiprogram i år med stortingsvalg.
5. Saker som er kommet inn for behandling på landsmøtet.

§ 5-3 Ekstraordinært landsmøte kan innkalles med to ukers varsel når minst 2/3 av stortingsrepresentantene, 2/3 av Hovedstyret eller 2/3 fylkeslagene krever det. Bare saker som er oppført på innkallingen kan behandles.

§ 6 Landsmøtedelegater:
§ 6-1 Landsmøtedelegater er:
1. Det sittende Hovedstyret,
2. Partiets stortingsrepresentant(er), fylkestingsrepresentanter og ordførere
3. 1 grunndelegat fra hvert fylke som har minimum 15 betalende medlemmer, pr. 31.12. året før. Delegaten må velges av fylkesårsmøtet.
4. 1 representant fra hver sideorganisasjon som disse velger selv,

§ 6-2 I tillegg til de delegater som er nevnt i § 6-1, fordeles fylkesdelegater valgt av fylkesårsmøtet etter antall betalende medlemmer, per 31.12. året før:

1. 50-100 betalende medlemmer, 1 tilleggsdelegat
2. 101-200 betalende medlemmer, 2 tilleggsdelegater
3. 201-300 betalende medlemmer, 3 tilleggsdelegater
4. over 300 betalende medlemmer, 4 tilleggsdelegater + 1 delegat pr. 100 overskytende medlemmer over 400 medlemmer

§ 6-3 Fylker som har lokallag og minimum 10 delegater på fylkesårsmøtet, har mulighet til å velge 1 delegat som gis observatørstatus med talerett og forslagsrett. Utgifter med utsendelse av delegater som observatører til landsmøtet betales av sine respektive fylkeslag

§ 7 Ordinært landsmøte:
§ 7-1 Ordinært landsmøte skal:

1. Godkjenne stemmeberettigede delegater etter navneopprop.
2. behandle innkallingen
3. fastsette sakslista
4. velge møtefunksjonærer (møteledere, referenter, redaksjonsnemnd m.m.)
5. behandle årsmelding fra Hovedstyret
6. behandle partiets reviderte årsregnskap
7. fastsette overordnede økonomiske rammer for kommende periode
8. behandle og vedta partiprogrammet
9. behandle og gjøre vedtak i saker som er innkommet til Hovedstyret minst 4 uker før landsmøtet
10. velge medlemmer til Hovedstyret:

1. partiets leder
2. partiets nestleder
3. partiets sekretær
4. minst 2 styremedlemmer
5. minst 2 varamedlemmer

11. velge statsautorisert eller registrert revisor
12. velge valgkomité på 3 medlemmer og 2 varamenn for innstilling til valgene ved neste års landsmøte
13. fastsette medlemskontingent og fordeling av denne mellom organisasjonsleddene

§7.2 Leder og nestleder velges for en periode. Styrets øvrige medlemmer velges for 2 perioder om gangen, likevel slik at halvparten trer ut etter hver valgperiode.

§ 7-3 Alle valg forlenges automatisk til første landsmøte om slikt ikke kan holdes etter planen.

§ 7-4 Landsmøtet er beslutningsdyktig med de delegater som møter når møtet er lovlig innkalt, og delegatene er godkjent i hht vedtekter og av landsmøtet.

§ 7-5 Valgene holdes som skriftlige valg om en av delegatene krever det. Blank stemme teller som avgitt stemme. Får ingen 50 % eller mer foretas omvalg mellom de 2 kandidater som har fått flest stemmer, det samme gjøres ved stemmelikhet. Oppnår ingen 50 % eller mer, avholdes nytt omvalg mellom de to med flest stemmer. Ved dette omvalg anses den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet etter dette omvalg foretas loddtrekning.

§ 8 Landsstyret:
§ 8-1 Landsstyret er partiets øverste myndighet mellom landsmøtene.

§ 8-2 Landsstyret holder sine møter på de tidspunkter som de selv har vedtatt, eller når stortingsrepresentanten(e), Hovedstyret eller 2/3 av fylkeslagene krever det. Hovedstyret sørger for innkallingen til landsstyremøtene. Med innkallingen skal følge sakliste med eventuelle innstillinger. Møter kan avholdes som telefonmøter/elektroniske møter når dette er mest praktisk. Alle vedtak, uansett møteform, skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Organet er beslutningsdyktig når minst ½ av medlemmene er til stede. Det skal føres møteprotokoll for alle møter. Medlemmenes utgifter til møtedeltagelse bør dekkes av landspartiets midler.

§ 9 Medlemmer av Landsstyret er:

1. Det sittende hovedstyre,
2. En representant for partiets stortingsgruppe, med vara,
3. En representant for hvert fylkeslag, med vara
4. 1 representant fra hver sideorganisasjon som disse velger selv, med vara

§ 10 Landsstyret skal:

1. Behandle og avgjøre alle aktuelle saker som angår Kystpartiet, og som kan relateres til vår formålsparagraf og vårt partiprogram, når dette ikke skal avgjøres av annet organ
2. Behandle og vedta langsiktig strategi for partiet
3. Behandle partiets årsregnskap og innberetning fra revisor. En representant for partiets stortingsgruppe, med vara,
4. Behandle meldinger og rapporter fra Hovedstyret og andre oppnevnte utvalg/komiteer
5. Behandle budsjett og reglement samt gi nærmere føringer for Kystpartiets økonomi og finansiering.

§ 11 Hovedstyret:
Hovedstyret er partiets utøvende organ som skal lede og ha ansvar for partiets daglige virksomhet. Det holder sine møter på de tidspunkter som de selv har vedtatt, eller når minst 1/3 av hovedstyrets medlemmer, partileder eller stortingsrepresentant(er) krever det. Bekjentgjøring av dato for Hovedstyrets møter gjøres med minst to ukes varsel av partileder, eller den partileder bemyndiger. Innspill til saker Hovedstyret skal behandle sendes partileder som ferdige saksfremlegg med utredning og forslag til vedtak innen en uke før annonsert møtedato. Partileder sender ut formell innkalling med saksvedlegg en uke før møtedato. Med innkallingen skal følge sakliste med eventuelle innstillinger. Møter kan avholdes som telefonmøter/elektroniske møter når dette er mest praktisk. Møtet ledes av partileder, eller i partileders fravær, av nestleder. Alle vedtak, uansett møteform, skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Organet er beslutningsdyktig når minst ½ av medlemmene er til stede. Det skal føres møteprotokoll for alle møter, også for komiteer/utvalg nedsatt av Hovedstyret. Medlemmenes utgifter til møtedeltagelse dekkes av landspartiets midler. 

§ 12 Medlemmer av Hovedstyret er:
1. Hovedstyremedlemmer valgt av landsmøtet
2. Partiets stortingsrepresentant(er),
3. 1 representant (med vara) fra hver sideorganisasjon som disse velger selv.

§ 13 Hovedstyret skal:
1. Behandle og avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av annet organ.
2. Påse at vedtak fra landsmøtet og Landsstyret blir iverksatt.
3. Forestå innkalling til landsmøte og landsstyremøte samt forberede de sakene som skal opp på disse møtene, og som ikke etter vedtektene er tillagt andre organ.
4. Nedsette de komitéer og utvalg som er nødvendige for et effektivt og rasjonelt arbeid i Hovedstyret, deriblant arbeidsutvalg (AU). Hovedstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til AU i enkeltsaker.
5. Jevnlig rapportere til Landsstyret om sitt arbeid og partiets økonomiske situasjon.
6. Kunne ansette nødvendig administrativt personell, og vedta arbeidsinstruks for disse.
7. Holde medlemsregisteret à jour, sørge for innkreving av kontingenter og holde fylkes- og lokallag jevnlig oppdatert med medlemslister.
8. Disponere landspartiets midler innenfor vedtatt budsjett og reglement.
9. Føre partiets regnskap slik loven fastsetter.
10. Holde partiets hjemmesider oppdatert.
11. Hovedstyret har myndighet til å utarbeide retningslinjer og utnevne forslag på æresmedlemmer. Æresmedlemmer utnevnes på Kystpartiets landsmøte.
12. Sørge for at det blir gitt organisatorisk opplæring av medlemmer i styrer, råd og utvalg innen fylker og i lokallag.

§ 14 Fylkeslag:
§ 14 A: Organisatorisk ramme Fylkeslaget skal innenfor de rammer som vedtektene og overordnede organers retningslinjer setter, arbeide for å fremme Kystpartiets interesser i fylket og lede og koordinere lokallagenes aktiviteter innenfor fylket. Kystpartiets fylkeslag er selvstendige juridiske enheter med egen økonomi. Inntil 3 fylkeslag kan danne felles regional administrasjon – jfr. §3.1.

Fylkeslag skal ved eventuell opphør/nedleggelse overføre sine midler og eiendeler til Hovedstyret. Ved beslutning om opphør er det slik at det er en prosess som skal foregå over tid og, kun kan foregå ved innkalling til 2 - to ordinære fylkesårsmøter. Vedtak om nedleggelse er kun gyldig der prosessen er fulgt over to årsmøteperioder. De to årsmøter kan med 2/3 flertall stemme for nedleggelse. Forslag om opphør/nedleggelse må fremgå av innkallingene til årsmøtene. Fylkeslag som ikke har avholdt årsmøte på tre år eller ikke har sendt inn årsmelding/regnskap til hovedstyret på tre år, regnes som opphørt/nedlagt. Hovedstyret sørger for å ivareta fylkeslagets interesser og overtar/oppbevarer fylkeslagets midler og eiendeler

§ 14 B: Fylkesårsmøtet 1. Årsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte bør avholdes hvert år innen 1. mars. Fylkesårsmøtet kan med 2/3 flertall vedta at fylkeslaget kan avholde fylkesårsmøte annet hvert år.

Fylkesårsmøtet kunngjøres av fylkesstyret med minst 6 ukers varsel. I kunngjøringen skal det gjøres oppmerksom på at saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet, må være innkommet til styret innen 4 uker før fylkesårsmøtet avholdes. Skriftlig innkalling skjer med minst 3 ukers varsel. Kopi av innkallingen sendes Hovedstyret. Senest 2 uker før møtet holdes bør følgende saksdokumenter sendes ut til delegatene:

1. Fullstendig saksliste. 
2. Årsmelding fra fylkesstyret og fylkestingsgruppen.
3. Fylkeslagets årsregnskap med revisorenes innberetning, samt forslag til budsjett for neste år.
4. Forslag til arbeidsprogram.
5. Forslag til fylkesprogram i år med fylkestingsvalg.
6. Saker som er innkommet for behandling på fylkesårsmøtet.

2. Fylkesårsmøtet kan avholdes, etter fylkesårsmøtevedtak eller styrevedtak, som allmannamøte hvor alle betalende medlemmer i vedkommende fylke har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Innkallingsprosedyrene følger overnevnte bestemmelser, dog med det forbehold at kunngjøringen, innkallingen og eventuelle saksdokumenter sendes medlemmene.

3. Ekstraordinært fylkesårsmøte innkalles med 2 ukers varsel når overordnede organer krever det, fylkesstyret vedtar det eller minst 2/3 av lokallagene krever det. Det er kun saker som er oppført på innkallingen til ekstraordinært årsmøte, som kan behandles. Møtet kan beslutte at nytt fylkesårsmøte skal innkalles for å behandle saker og spørsmål som er fremmet.

4. Fylkesårsmøtets delegater er:

1. Fylkesstyrets medlemmer.
2. Partiets stortingsrepresentanter fra fylket.
3. Partiets representanter i fylkestinget.
4. Medlemmer i Hovedstyret fra vedkommende fylke
5. 1 grunndelegat fra hvert lokallag valgt på lokallagets årsmøte.
6. Delegater valgt på lokallagets årsmøte etter antall medlemmer, og inntil: 25 betalende medlemmer, gis 1 delegat, deretter 1 delegat for hvert 25. betalende medlem.
7. 2 representanter fra hver sideorganisasjon som disse velger selv, hvis disse har eget fylkeslag.

5. Årsmøtets prosedyre:

1. Åpnes av fylkesstyreleder.
2. Godkjenne stemmeberettigede delegater etter navneopprop.
3. Velge møteleder(e), referenter, protokollunderskrivere og tellekorps, redaksjonskomité.
4. Godkjenne innkallingen og saksliste.
5. Godkjenne dagsorden og eventuell forretningsorden.
6. Behandle årsmelding fra fylkesstyret.
7. Behandle årsmelding fra fylkestingsgruppen.
8. Behandle årsregnskap og revisjonsberetning samt behandle og vedta budsjett for neste år.
9. Behandle og vedta program i år med valg, samt debattere fylkespolitiske saker.
10. Behandle innkomne saker.
11. Velge styre på minst 5 medlemmer Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær og minst to styremedlemmer. Årsmøtet kan selv fastsette antall styremedlemmer og varamedlemmer utover et minimum på 5 faste medlemmer
12. Velge revisor(er).
13. Velge valgkomité for innstilling til neste årsmøte med tre til fem medlemmer og ett til tre varamedlemmer.
14. Velge nominasjonskomité foran valgår med tre til fem medlemmer og ett til tre varamedlemmer. Samme personer kan velges til både nominasjonskomiteen og valgkomiteen.
15. Velge delegater til partiets landsmøte.
16. Velge representant til Landsstyret med vara

6. Alle vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme, men ikke ved valg.

7. Leder og maksimalt halvparten av de øvrige medlemmene av styret velges for 1 periode. De øvrige medlemmene av styret velges for 2 perioder. De andre valgene gjøres for 1 periode. Styret bør ha ulikt antall personer, oddetall.

8. Valgene holdes som skriftlige valg om en av delegatene krever det. Blank stemme teller som avgitt stemme. Får ingen 50 % eller mer foretas omvalg mellom de 2 kandidater som har fått flest stemmer, det samme gjøres ved stemmelikhet. Oppnår ingen 50 % eller mer, avholdes nytt omvalg mellom de to med flest stemmer. Ved dette omvalget anses den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet etter dette omvalget foretas loddtrekning.

9. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de delegater som møter når møtet er lovlig innkalt, og stemmeberettigete er godkjent. Når forslag om å lukke møtet reises, lukkes årsmøtet. Behandlingen av forslaget skal skje for lukkede dører. Referat sendes Hovedstyret og fylkets lokallag, og skal ellers være tilgjengelig for alle.

§ 14 C: Fylkesstyret
Fylkesstyret er fylkespartiets utøvende organ som skal lede fylkeslaget i samsvar med vedtektene, overordnede organers retningslinjer og fylkesårsmøtets vedtak. Fylkesstyret har ansvar for fylkespartiets daglige virksomhet mellom årsmøtene. Møtene avholdes på de tidspunkter som de selv bestemmer, eller når minst 1/3 av styremedlemmene, leder eller fylkestingsgruppen krever det. Innkalling med sakliste og eventuell innstilling kan gjøres med 2 ukers varsel. Møter kan avholdes som telefonmøter /elektroniske møter når dette er mest praktisk. Innkalling til møter må nå alle medlemmer tidsnok til at varamenn kan innkalles ved forfall. Saksbehandlingen skjer på grunnlag av forhåndsutsendt sakliste. Alle vedtak, uansett møteform, skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede. Møteprotokoll fra styremøter skal sendes til Hovedstyret og fylkets lokallag, og skal ellers være tilgjengelig for alle.

Fylkesstyret skal:
1. Behandle og avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av annet organ.
2. Påse at vedtak fra årsmøtet blir iverksatt og fulgt opp.
3. Forberede saker, innkalling og dagsorden for årsmøtet.
4. Nedsette de komitéer og utvalg som er nødvendig, deriblant arbeidsutvalg (AU). Fylkesstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til AU i enkeltsaker.
5. Jevnlig ivareta og holde seg orientert om fylkespartiets økonomi.
6. Kunne ansette nødvendig administrativt personell med arbeidsinstruks.
7. Bistå for at medlemsregisteret blir oppdatert.
8. Disponere fylkeslagets midler innenfor vedtatt budsjett og reglement, og være ansvarlig for sine disposisjoner.
9. Føre fylkeslagets regnskap slik loven fastsetter. 10. Vedta hvem som skal ha prokura.
11. Nedsette valgkamputvalg.
12. Forestå opplæring av medlemmer i styrer, råd, og utvalg innen fylket og i lokallagene.
13. Aktivt medvirke til oppstart av kommunelag i alle fylkets kommuner.
14. Fylkesstyret kan oppnevne personer for å representere partiet i partiløse kommuner.
15. Godkjenne nye lokallag 16. Velge representant til Landsstyret med vara

Partiets representant(er) på Stortinget fra samme fylke og fylkestingsrepresentant(er) samt ordførere i fylket er automatisk medlem av fylkesstyret.

§14 D Nominasjon
Den valgte nominasjonskomité, jfr. § 14 B-5 pkt 14, skal i god tid be lokallag om forslag til kandidater til fylkestings- og stortingsvalglista. Nominasjonskomitéen setter opp og sender sitt forslag til valgliste, og en liste over alle foreslåtte kandidater, til lokallagene. Lokallagene avholder nominasjonsmøte og setter opp sitt forslag.

Nominasjonskomitéen innkaller til nominasjonsmøte hvor den endelige valglista settes opp på selvstendig grunnlag. Nominasjonsmøtene har samme representasjon som valgte delegater til fylkesårsmøtene.

På nominasjonsmøtet kan det ikke stilles benkeforslag på nye kandidater som ikke tidligere er fremmet i sist avholdte nominasjonsmøte til ett av lokallagene.

§ 15 Lokal- og kommunelag:
§ 15 A. Organisatorisk ramme
§ 15 A-1 Kommune-/lokallaget skal innenfor de rammer som vedtektene og overordnede organers retningslinjer setter, arbeide for å fremme Kystpartiets interesser i sitt distrikt. Lagene er selvstendige juridiske enheter med egen økonomi. De medlemmer som bor i kommunen eller regionen, danner lokallaget.

§ 15 A-2 Kommunelag/lokallag må ha minst 5 medlemmer og kan bestå av medlemmer i flere kommuner, men ingen kan være medlem av mer enn ett lag. Det gis adgang til mer enn ett lag i hver kommune hvor dette er naturlig.

§ 15 A-3 Hovedstyret kan godkjenne søknad fra vedkommende fylkeslag om at det dannes lokallag (distriktslag) som omfatter flere tilgrensende kommuner, når det ikke er grunnlag for et lokallag i hver av kommunene som har mange nok medlemmer til å ha fulle rettigheter etter disse vedtektene. Eventuelle distriktslag har rettigheter og plikter som kommune- eller lokallag etter disse vedtektene. Vedtektenes bestemmelser angående kommune- eller lokallag gjelder tilsvarende for distriktslag.

§ 15 A-4 Kommunelag/lokallag skal ved eventuell opphør/nedleggelse overføre sine midler og eiendeler til fylkeslaget, eller til Hovedstyret om det ikke er noe fylkeslag. Ved beslutning om opphør er det slik at det er en prosess som skal foregå over tid og, kun kan foregå ved innkalling til 2 - to ordinære etterfølgende lokallagsårsmøter. Vedtak om nedleggelse er kun gyldig hvor prosessen er fulgt over to årsmøteperioder. De to årsmøter kan med 2/3 flertall stemme for nedleggelse. Forslag om opphør/nedleggelse må fremgå av innkallingene til årsmøtene. Lokallag som ikke har avholdt årsmøte på tre år eller ikke har sendt inn årsmelding/regnskap til fylkeslaget på tre år, regnes som opphørt/nedlagt. Fylkesstyret sørger i så fall for å ivareta partiets interesser og overtar lokallagets midler og eiendeler.

§ 15 B Årsmøte
§ 15 B-1 Årsmøtet er kommune-/lokallagets øverste myndighet. Møtet kunngjøres av lagets styre med minst 4 ukers varsel. I kunngjøringen skal det gjøres oppmerksom på at saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret innen 2 uker før årsmøtet avholdes. Skriftlig innkalling skjer med minst 1 ukes varsel. Ordinært årsmøte bør avholdes hvert år innen 31.januar. Senest 1 uke før møtet holdes bør følgende saksdokumenter sendes ut til de betalende medlemmene:

1. Fullstendig saksliste.
2. Årsmelding fra lokallagsstyret og kommunestyregruppen.
3. Kommune-/lokallagets årsregnskap med revisorens innberetning, samt forslag til budsjett for neste år.
4. Forslag til arbeidsprogram.
5. Forslag til kommuneprogram i år med kommunevalg
6. Saker som er innkommet for behandling på årsmøte.

§ 15 B-2 Kopi av kunngjøringen, innkallingen og eventuelle saksdokumenter bør sendes fylkesstyret. Protokoll fra årsmøtet sendes fylkesstyret og Hovedstyret innen 2 uker og skal ellers være tilgjengelig for alle.

§ 15 B-3 Deltakere på årsmøtet og ekstraordinært årsmøte er:
Alle betalende medlemmer i laget og sideorganisasjoner (hvis disse har egen kontingentordning) som er bosatt i kommunen, har fulle rettigheter på lokallagsårsmøtene. I tillegg har fylkeslaget og Hovedstyret rett til å la seg representere på årsmøtene.

§ 15 B-4 Ekstraordinært årsmøte i kommune-/lokallaget innkalles med 2 ukers varsel etter vedtak i styret. Når overordnede organ eller minst halvparten av medlemmene i laget krever ekstraordinært årsmøte, skal lagets styre senest innen en måned kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ved eventuell manglende oppfølging av kravet fra kommune-/lokallagsstyret, kan overordnede organ kalle inn til ekstraordinært årsmøte i laget. Det er kun saker som er oppført på innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet som kan behandles, men møtet kan beslutte at nytt årsmøte skal innkalles for å behandle saker og spørsmål som er fremmet.

§ 15 B-5 Årsmøtet i kommune-/lokallaget skal:
1. åpnes av lagets leder
2. godkjenne stemmeberettigede medlemmer etter navneopprop
3. velge møteleder(e), referenter, protokollunderskrivere, redaksjonskomité og tellekorps.
4. godkjenne innkalling og saksliste
5. godkjenne dagsorden og eventuell forretningsorden
6. behandle årsmelding for laget
7. behandle eventuell årsmelding fra kommunestyregruppen
8. behandle årsregnskap og revisjonsberetning samt behandle og vedta budsjett for neste år
9. behandle og vedta lokalprogram i år med valg, samt debattere lokalpolitiske saker
10. behandle innkomne saker
11. velge styre på minst 3 medlemmer. Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær og kasserer. Årsmøtet fastsetter antall styremedlemmer og varamedlemmer. 12. velge revisor(er) 13. velge delegater til fylkesårsmøtet

§ 15 B-6 Alle vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme, men ikke ved valg.

§ 15 B-7 Leder kan velges for 2 perioder med mulighet til å trekke seg etter 1 periode. De øvrige styremedlemmene velges for 2 perioder. Vara, revisor og valgkomite velges for 2 perioder. Men, maksimalt halvparten av styret kan være på valg hvert år.

Ved oppstart av nytt lokallag velges leder for 2 perioder med mulighet til å trekke seg etter 1 periode. Halvparten av styremedlemmene, vara, revisor og valgkomite velges for 1 periode, resten for 2 perioder.

§ 15 B-8 Årsmøtet kan delegere andre valg til lokallagsstyret. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de betalende medlemmer som møter når møtet er lovlig innkalt. Styret bør ha ulikt (oddetall) antall personer.

§ 15 B-9 Valgene holdes som skriftlige valg om en av delegatene krever det. Blank stemme teller som avgitt stemme. Får ingen 50 % eller mer foretas omvalg mellom de 2 kandidater som har fått flest stemmer, det samme gjøres ved stemmelikhet. Oppnår ingen 50 % eller mer, avholdes nytt omvalg mellom de to med flest stemmer. Ved dette omvalget anses den valgt som har fått flest stemmer.Ved stemmelikhet etter dette omvalget foretas loddtrekning.

§ 15 C: Styret
§ 15 C-1 Styret for kommune-/lokallaget er partiets utøvende organ som skal lede laget i samsvar med vedtektene, overordnede organers retningslinjer og årsmøtevedtak. Styret har ansvar for lagets daglige virksomhet mellom årsmøtene. Møtene avholdes på de tidspunkter som de selv har vedtatt, eller når minst 1/3 av styremedlemmene, leder eller kommunestyregruppen krever det. Innkalling med sakliste og eventuell innstilling gjøres med rimelig varsel.

Møter kan avholdes som telefonmøter/elektroniske møter når dette er mest praktisk. Innkalling til møter må nå alle medlemmer tidsnok til at varamenn kan innkalles ved forfall. Saksbehandlingen skjer på grunnlag av forhåndsutsendt sakliste. Alle vedtak, uansett møteform, skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er tilstede. Møteprotokoll fra styremøter skal være tilgjengelig for alle om ikke styret har vedtatt noe annet.

§ 15 C-2 Når forslag om å lukke møtet reises, lukkes årsmøtet. Behandlingen av forslaget skal skje for lukkede dører.

§ 15 C-3 Medlemmer av styret er valgt på årsmøtet og kommunestyregruppens leder eller vara er fullverdig styremedlem.

§ 15 C-4 Styret skal:
1. behandle og avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av annet organ
2. påse at vedtak fra årsmøtet blir iverksett og fulgt opp
3. forberede saker, innkalling og dagsorden for årsmøtet
4. nedsette de komitéer og utvalg som er nødvendig, deriblant arbeidsutvalg (AU). Styret kan delegere avgjørelsesmyndighet til AU i enkeltsaker.
5. jevnlig ivareta og holde seg orientert om lagets økonomi
6. kunne ansette nødvendig administrativt personell med arbeidsinstruks
7. disponere lokallagets midler innenfor vedtatt budsjett og reglement
8. føre partiets regnskap slik loven fastsetter
9. vedta hvem som skal ha prokura
10. nedsette valgkamputvalg

§ 15 D: Nominasjon
Den valgte nominasjonskomité skal i god tid før nominasjonsmøtet be lagets betalende medlemmer om å komme med forslag til kandidater til partiets kommunevalgliste. Nominasjonskomitéen fremmer forslag til valgliste, og nominasjonsmøtet innkalles med minst 1 ukes varsel. Nominasjonsmøtet vedtar på selvstendig grunnlag partiets valgliste, herunder om kandidater skal kumuleres.

§ 16 Suspensjon – eksklusjon:
§16-1 I flg. alminnelig foreningsrett bestemmer en organisasjon selv hvem som kan opptas og være medlem av en frivillig organisasjon. I partiet forvaltes dette av Hovedstyret med Landsstyret som ankeinstans.

§16-2 Forslag om eksklusjon eller suspensjon kan fremmes av Hovedstyret, vedkommendes lokallagsstyre eller fylkesstyre når et medlem har motarbeidet partiet, misbrukt sin stilling i partiet eller har opptrådt på en slik måte at vedkommende ikke lengre bør være medlem i partiet.

§16-3 Vedkommendes lokallagsstyre og fylkesstyre skal få seg forelagt saksdokumentene og ha rett til uttale seg før Hovedstyret gjør vedtak om eksklusjon eller suspensjon.

§ 16- 4 Dersom alvorlighetsgraden tilsier det, eller dersom spesielle omstendigheter foreligger, kan suspensjon fra tillitsverv og/eller medlemskap i partiet for en kortere eller lengre periode benyttes som alternativ til eksklusjon.

§16-5 Vedtak om eksklusjon/suspensjon kan bare fattes av Hovedstyret med 2/3 flertall blant de møtende. Den som foreslås ekskludert/suspendert, skal med rimelig frist han anledning til å uttale seg før vedtak fattes i Hovedstyret. Den berørte kan innenfor en tidsfrist på 14 dager anke Hovedstyrets vedtak inn for Landsstyret.

Landsstyret kan bare opprettholde eksklusjonen/suspensjonen med 2/3 flertall blant de møtende.

§16-6 Ved anke av Hovedstyrets vedtak betraktes vedkommende som suspendert inntil Landsmøtet har vurdert saken og fattet sin beslutning. Den ekskluderte kan ikke gjenopptas som medlem før eksklusjonsvedtaket er opphevet med 2/3 flertall blant de møtende i Hovedstyret.

§16-7 Eventuell søknad om opphevelse av eksklusjons-/suspensjonsvedtak kan av det berørte medlem rettes direkte til Hovedstyret.

§ 17 Økonomireglement:
§ 17-1 Hovedstyret disponerer landspartiets midler, og styremedlemmene er økonomisk ansvarlig for sine egne disposisjoner. Alle kontingenter, tilskudd m.m. skal i sin helhet innsettes på landspartiets bankkonti. Flere bankkonti må ikke opprettes uten at dette er vedtatt av Hovedstyret. Alle gireringer, uttak o.l. må være godkjent av den/de som Hovedstyret har gitt fullmakt, før transaksjon kan gjøres. I tvilstilfeller fremlegges saken for Hovedstyret for godkjenning før disposisjon gjøres.

§ 17-2 Hovedstyret utpeker ett av sine medlemmer til å ha et særskilt ansvar for landspartiets økonomi. Ingen kan godkjenne egne disposisjoner. Tilsvarende regler gjelder for lokal-, kommune-, og fylkeslag.

§ 17-3 Ved opphør av lokal-, kommune-, og fylkeslag skal aktiva overføres til nærmeste overordnet organ. Landsstyret kan fastsette nærmere økonomireglement som gjelder for hele partiorganisasjonen.

§ 18 Unntaksbestemmelser og selvdømmeklausul:
§ 18-1 Hovedstyret kan avgjøre saker som det tilkommer andre organ å gjøre vedtak i, dog ikke vedtektsendringer, når det ikke er tid til å forelegge saken for vedkommende organ uten å utsette berettigede hensyn for å bli tilsidesatt. For gyldig vedtak kreves tilslutning fra minst ¾ av Hovedstyrets medlemmer. Melding om vedtaket forelegges snarest mulig for det førstkommende landsstyremøte/landsmøte. Tilsvarende kan fylkesstyret avgjøre saker som det tilkommer andre organ i fylket og fylkeslagets underordnende organ å gjøre vedtak i. Melding om vedtaket forelegges snarest mulig for Hovedstyret og det førstkommende fylkesårsmøtet. § 18-2 I tvil om intern kompetanseforhold og tvister mellom ulike organ i partiet avgjøres med endelig virkning av landsmøtet, og hvis avgjørelse i tvisten ikke kan utsettes uten å utsette berettigede hensyn for å bli tilsidesatt, treffes avgjørelse av Landsstyret. Innstilling i saken fremmes av Hovedstyret.

§ 19 Vedtekter:
§ 19-1 Vedtektene vedtas av landsmøtet. Vedtektsendringer kan kun vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall, og må være oppført på saklista. Vedtektsendringer kan ikke fremmes som benkeforslag på landsmøtet.

§ 19-2 Landsstyret får fullmakt til å foreta språklig og redaksjonell korrektur av lovvedtakene.