Mange års erfaring viser at sykehusreformen av 2002 er feilslått.
Det resultatorienterte økonomi- og budsjetteringssystemet som ble innført i forbindelse med sykehusreformen av 2002, har medført store bokføringsmessige underskudd. En sideeffekt er at viktige sykehusfunksjoner ved lokalsykehusene over hele landet har blitt lagt ned. Kystpartiet vil gjeninnføre den ordinære offentlige økonomistyringen.

I dette debattinnlegget finner man argumenter mot sykehusreformen av 2002.

Les også dette innlegget mot foretaksmodellen.

Kystpartiet har tatt til orde for å utrede videre drift på Ullevål sykehus. Les vår uttalelse om Ullevål sykehus her.

Tennene er en del av kroppen. Kystpartiet vil at utgiftene til nødvendig tannbehandling skal dekkes av det offentlige.

På grunnlag av ny informasjon om strålenivået og mulige helsevirkninger sendte Kystpartiet 30, juni 2018 et brev til NVE, hvor vi blant annet oppfordret NVE til å skrinlegge installeringen av smartmålere inntil videre. Les mere om henvendelsen til NVE her.

Av hensyn til mulige virkninger på helse og miljø har Kystpartiet tatt til orde for å utsette utbyggingen av 5G-nettet til vi vet mere om konsekvensene. Ved å klikke her kan man lese en advarsel 190 forskere og leger fra 37 land har sendt EU-kommisjonen. De advarer mot potensislt alvorlige helsevirkninger av 5G.

Som bakgrunnsinformasjon kan man se foredragene fra seminaret «Det trådløse samfunn og livsmiljøet – en visjon i konflikt med biologien?» på Internett.

Kystpartiet har programfestet at vi vil "arbeide for å opprettholde fullverdige lokalsykehus med tilfredsstillende akuttilbud og fødeavdelinger". At dette er en aktuell og viktig kamp, kommer frem av denne kommentaren av journalist og forfatter Trine Dahlman.

Import av gatehunder kan føre til at vi samtidig importerer farlige sukdommer som smitter fra dyr til mennesker. Kystpartiet støtter derfor norske veterinærers krav om et generelt forbud mot import av gatehunder.

Trygdesatsene må være i samsvar med satsene for alminnelig livsopphold. Det er uverdig at trygdede tvinges over i køen ved NAV på grunn av lave satser.

Kystpartiet går inn for endringer i røkeloven. Les mere

Ved medisinsk behov for briller eller linser bør dette falle inn under refusjonsordningene i helsesektoren.

Kystpartiet vil ha forbud mot kjønnslemlestes/omskjæring av jenter og gutter. Hensynet til barnets helse og kroppslige integritet samt prinsippet om likestilling mellom kjønnene tilsier at både jenter og gutter skal vernes mot omskjæring av ikke-medisinske grunner. Du kan lese en kronikk om saken her.

Fra Kystpartiets program: "Kystpartiet vil jobbe for bedre oppfølging av personell som har tjenestegjort i utlandet, samt yrkesgrupper som hjelpearbeidere og journalister som har arbeidet i krigssoner."

Man finner litt bakgrunn om hvorfor dette er et viktig punkt, i denne artikkelen.

Seniorpolitikk

Friske eldre med arbeidslyst og arbeidsevne skal ikke tvinges til pensjonering med utgangspunkt i oppnådd alder. Kystpartiet mener den øvre aldersgrense for aktiv arbeidsdeltagelse bør oppheves. Her kan man lese om argumenter for at absolutte aldersgrenser ikke lenger kan forsvares i arbeidslivet.

Kystpartiet vil ha bort ordningen med samordning av pensjon /uføretrygd mellom ektefeller. Frem til dette er vedtatt må vi samordne egenandelstaket på lege/ medisin.