Tilbake til kapitteloversikten

2. HELSE- OG SOSIALPOLITIKK

Helse- og sosialpolitikken må sikte mot økt livskvalitet og trivsel i alle deler av befolkningen, uavhengig av utdannings- og inntektsnivå, og uavhengig av hvor i landet en bor. Økende forskjeller i levealder og helsesituasjon betinget av den enkeltes inntekt og bosted er et samfunnsmessig sykdomstegn som må motarbeides gjennom politiske virkemidler.

Livskvalitet og trivsel skapes av mennesker der de bor og ikke i offentlige kontorer, men staten må gjennom økonomiske og skattepolitiske virkemidler legge bedre til rette for positiv samhandling mellom offentlige og private aktører. Lokale ildsjeler og frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere både innen direkte helserelatert virksomhet og innenfor idrett og kultur.

Sykehusvesenet skal skape trygghet for liv og helse. Derfor går Kystpartiet inn for en ny Sykehusreform basert på ti års erfaring, som viser at Sykehusreformen av 2002 er feilslått.

Det resultatorienterte økonomi- og budsjetteringssystemet som ble innført i forbindelse med Sykehusreformen av 2002, har medført store bokføringsmessige underskudd. En sideeffekt er at viktige sykehusfunksjoner ved lokalsykehusene over hele landet har blitt lagt ned. Kystpartiet vil gjeninnføre den ordinære offentlige økonomistyringen.

Kystpartiet vil arbeide for å opprettholde fullverdige lokalsykehus med tilfredsstillende akuttilbud og fødeavdelinger. Den statlige overtakelsen av sykehusene har medført at distriktene har fått dårligere tilbud.

Sykestueplassene skal innenfor dagens ordning fortsatt anses som spesialisthelsetjeneste som inngår i helseforetakenes økonomiske ansvarsområde. Kommuner som ikke har lokalsykehus, bør ha en sykestueplass pr. tusen innbyggere, som helseforetakene har ansvar for.

Lokalbefolkningen skal føle seg trygg på at de får den hjelp de trenger når de trenger den, uansett bosted, vær og føreforhold. Det skal sikres at det er kvalifisert helsepersonell på alle offentlige utrykningsenheter, på land, til vanns og i lufta.

Personer med liten betalingsevne bør få sine utgifter til medisin og lege/tannlege dekket av det offentlige. Trygdesatsene må være i samsvar med satsene for alminnelig livsopphold. Garantert minste inntekt (GMI) bør innføres. Det er uverdig at trygdede blir tvunget over i køen på NAV på grunn av dagens lave satser. Trygdepolitikken må i større grad legges opp slik at uføretrygdede kan ha større arbeidsinntekt uten trekk i trygden enn i dag, og at det tilrettelegges for at uføretrygdede i større grad kan vende tilbake til arbeidslivet når forholdene tilsier dette.

Avtalen om inkluderende arbeidsliv videreføres.

Kystpartiet går inn for å øke rammene for tilskudd til familievernet. Familier skal ikke oppleve å ikke få den hjelpen de trenger på grunn av altfor lave budsjetter i sektoren. I tillegg må det bevilges mer penger til kompetanseheving i sektoren.

Det må også brukes mer penger på barnevernet slik at de kan følge opp unge over 18 år som har vært i institusjon eller fosterhjem. Kystpartiet vil også arbeide for at antall selvmord blant barnevernsbarn reduseres ved økte bevilgninger til forebygging.

Kystpartiet er ikke i mot røykelovens intensjon om et røykfritt arbeidsmiljø. Det er diskrimineringen som ligger i kravene til røykeområder, som ikke er akseptable. Derfor vil Kystpartiet kreve at utestedene kan ha tilfredsstillende, tempererte røykerom.

2.1. Helse

Kystpartiet vil arbeide for at befolkningen får et kvalitativt og høyverdig helsetilbud. Helsekøene må fjernes og folk må kommer tilbake i meningsfylt arbeid. Kystpartiet var imot innføringen av samhandlingsreformen, da denne hadde og fremdeles har en mer eller mindre uttalt sidemålsetning om kommunesammenslåing. Kystpartiet anser likevel at samhandlingsreformen kan nyttes til fremme koordinering av helsetjenestene, såfremt den statlige finansieringen økes. Ved å gjøre primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten mer helhetlig kan man følge livsløpet til hver enkelt bedre. Økt satsning på forebygging og rehabilitering er viktige faktorer for et godt helsetilbud for innbyggerne. Kystpartiet anser at det hadde vært en bedre løsning at Folketrygden tok hele ansvaret for både primær, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenestene.

Kystpartiet vil arbeide for at vitale stillinger innen den kommunale helsetjenesten blir dekket. Dette gjelder spesielt for legestillinger. Forebyggende helsearbeid må prioriteres sterkere. Jo 5 "friskere" pasientene er når de blir behandlet, dess lettere blir de frisk. Alle deler av den kommunale helsetjenesten styrkes, og skolehelsetjenesten må bygges ut til forsvarlig nivå.

Kystpartiet ser at den statlige overtagelsen av sykehusene trenger en ny politisk behandling. Kystpartiet ser samtidig at den nåværende driftsformen er helt feilslått.

Det skal være operative smerteenheter på alle sykehus. Alle regionsykehus skal ha egne bemannede smerteklinikker. Kystpartiet vil bevilge midler til å utdanne flere som smertespesialister.

Kystpartiet vil ha akutthjelp for voldtektsofre på alle sykehus.

Kystpartiet mener vi må satse mer på alternative behandlingsmåter og at man får tilgang til den informasjonen som er nødvendig for et veloverveid valg av behandlingsmåter

Kystpartiet vil gå inn for å gjeninnføre refusjon til diabetikere.

Kystpartiet vil arbeide for større bruk av telemedisin og andre desentraliserte helsetjenester som f. eks mammografibusser og ambulerende spesialisthelsetjenester. Kystpartiet anser vanlig tannbehandling som nødvendig helsehjelp, og vil arbeide for at kostnader til sykdom i munnhulen og ordinær tannlegebehandling fases inn under Folketrygdens ansvarsområde - tennene er en del av kroppen. Ingen skal være avskåret fra tannbehandling på grunn av dårlig økonomi. Kosmetisk tannbehandling skal fortsatt være et privat ansvar.

Ved medisinsk behov for briller eller linser bør dette falle inn under refusjonsordningene i helsesektoren.

Kystpartiet er urolig over den økende pillebruken i dagens samfunn, også blant barn og unge, med påfølgende bivirkninger og avhengighet. Vi ønsker derfor økt fokus på opplysningsarbeid og annen forebygging. Medisin, smertestillende preparater o.l. skal kun selges i apotek/medisinutsalg.

Kreftregisteret har flere ganger anbefalt at det innføres skanning av lungene for utsatte befolkningsgrupper. Dette kan spare mange liv og øke overlevelsesprosenten ved lungekreft betraktelig. Kystpartiet vil arbeide for at dette gjennomføres på linje med mammografi av de aldersgrupper som er mest utsatt for brystkreft.

Kystpartiet vil arbeide for større fleksibilitet i Folketrygdsystemet slik at også alternative behandlingsmetoder dekkes der disse kan bevises å hjelpe og ellers minke ventetiden til tradisjonell medisin.

Kystpartiet mener man har fokusert for lite på det medisinske tilbudet som trykkamrene har gitt og mener man må ha trykkammer ved minst ett sykehus i hver region.

Det må bygges flere omsorgsboliger, og man må sikre forsvarlig økonomi og bemanning.

Ved store ulykker skal kriseteam settes inn og hjelpe pårørende og overlevende i en lengre oppfølgingsperiode. Ulykker og forlis på havet er en meget stor belastning for de berørte.

• Befolkningen har rett til et likeverdig helsetilbud uavhengig av bosted, økonomi, etnisk tilhørighet, religion, sosial bakgrunn, politisk tilhørighet eller kjønn.
• Helseforetakene med sin nåværende form med bedriftsøkonomisk tenkning og overbetalte direktører og styreledere skal avvikles og tilbakeføres til fylkeskommunalt eierskap.
• Et fullverdig lokalsykehus skal ha døgnkontinuerlig akuttberedskap innenfor medisin, kirurgi og en fødeavdeling.
• Stortinget må vedta økonomiske rammer gjennom statsbudsjettet for å modernisere og sikre lokalsykehusene en trygg framtid.
• Egenandelen ved fritt sykehusvalg må fjernes.
• Det må bygges flere omsorgsboliger for å sikre et godt og differensiert botilbud. • Helsetjenester skal imøtekomme folks behov, ikke bedriftsøkonomisk tenking.
• Kystpartiet vil ha økt fokus på helseforebygging.
• Kystpartiet ønsker å opprettholde akuttfunksjonene og fødestuene på lokalsykehusene
• Leger skal kunne nekte å utføre abort ut ifra egen overbevisning, men henvise til andre leger eller relevante instanser.
• Kystpartiet vil øke antall driftsavtaler for leger og fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten.
• Kystpartiet er kritisk til UV-rensing av drikkevann, og ønsker i stedet en større satsing på alternative rensemetoder.
• Kystpartiet vil ha større fokus på helsebringende.

Kystpartiet vil ha forbud mot kjønnslemlestes/omskjæring av jenter og gutter. Hensynet til barnets helse og kroppslige integritet samt prinsippet om likestilling mellom kjønnene tilsier at både jenter og gutter skal vernes mot omskjæring av ikke-medisinske grunner. Det må innføres obligatorisk helsesjekk av alle utlendinger som søker om fast opphold i Norge. Dette gjelder særlig barn, for å forebygge og avdekke overgrep og kjønnslemlestelse.


2.2. Psykiatri

Fagfolk har evaluert satsingen på den psykiatriske helsetjenesten. De påpeker at flere hundre millioner kroner er brukt uten at disse har kommet pasientene til gode og at satsingen er feilslått. Psykiatriske pasienter skal ha samme behandlingsgaranti som somatiske pasienter. For å oppnå dette, må det psykiatriske tilbud bygges ut over hele landet i tråd med vedtatt langtidsplan. Det forebyggende arbeid blant barn og unge må styrkes gjennom økt satsing på frivillige organisasjoner, skolehelsetjeneste og PP-tjenesten i kommunene, samt utbygging av ungdomspsykiatrien. Det må stimuleres til samhandling mellom de ulike instanser som har med barne- og ungdomsarbeid å gjøre.

Kystpartiet vil bevilge de nødvendige midler til oppfølging av dette arbeidet. Det er en markert økning i psykososiale problemer, ofte kombinert med rusproblematikk i den yngre befolkning. Dette må bringes høyere opp på den politiske dagsordenen og komme i sterkere fokus. Mange får ikke den hjelp de trenger før tilstanden har låst seg helt. Så langt har de øremerkede midlene i hovedsak gått til å styrke psykiatritjenestene for de kronisk syke. Forebygging må prioriteres.

Kystpartiet mener det er uakseptabelt at barn og unge ikke får den hjelp de trenger når de trenger det. Det må tas et skikkelig løft for barne- og ungdomspsykiatrien for å forhindre at unge mennesker utvikler tilstander som gjør dem til kroniske psykiatripasienter. Dette fører til at disse blir uføretrygdet før de blir skikkelig voksne.

Det må etableres flere sikkerhetsavdelinger som gir mulighet for langtidsbehandling av kriminelle med psykiatrisk behandlingsbehov. Psykisk syke mennesker skal ikke sone fengselsstraff i ordinære fengsler, men i tilrettelagte institusjoner med egnet fagpersonell. Behandling og forvaring av kriminelle med psykiske forstyrrelser er statens ansvar så lenge behandling ikke er avsluttet eller fare for gjentakelse av kriminelle handlinger foreligger. Arbeidet med oppsøkende team for mennesker med dobbeltdiagnose, rus/psykiatri må videreføres og styrkes, under forutsetning av at økonomiske midler medfølger.

2.3. Seniorpolitikk

Friske eldre med arbeidslyst og arbeidsevne skal ikke tvinges til pensjonering med utgangspunkt i oppnådd alder. Kystpartiet mener den øvre aldersgrense for aktiv arbeidsdeltagelse bør oppheves. Etter oppnådd ordinær pensjonsalder må pensjonen utbetales uavkortet, uavhengig av annen inntekt.

Kystpartiet vil ha bort ordningen med samordning av pensjon /uføretrygd mellom ektefeller. Frem til dette er vedtatt må vi samordne egenandelstaket på lege/ medisin.

Eldre mennesker er med sin livserfaring ofte en ressurs for nærmiljøet. Dette bør i større grad benyttes gjennom et organisert samarbeid med skoler og øvrig foreningsliv i nærmiljøet.


2.4. Mennesker med funksjonshemninger

Den kommunale overtakelsen av omsorgen for mennesker med psykiske funksjonshemninger har dessverre bare vært vellykket for noen grupper. For dem med et dårlig funksjonsnivå var endringene ikke positive. Mange brukere har fått sin trygghet og tilhørighet erstattet med ensomhet og usikkerhet på grunn av denne reformen, der de er prisgitt den enkelte kommunes økonomi. Kystpartiet vil at kvaliteten på omsorgen skal evalueres med tanke på en bedre hverdag for alle brukere.

Kystpartiet vil arbeide for at det offentlige erkjenner sitt ansvar overfor mennesker med psykiske og fysiske funksjonshemninger. Det må sikres ordninger som fører til at de i størst mulig grad kan likestilles med den øvrige befolkningen. Mennesker med funksjonshemninger må sikres arbeid ut fra sine kvalifikasjoner, og loven mot diskriminering i arbeidslivet må brukes sterkere for å hindre at kvalifiserte funksjonshemmede blir utestengt fra arbeidslivet. Her må særlig det offentlige ta et mye større ansvar. Vi vil at de som selv tar ansvaret for sine handikappede barn gis reell økonomisk kompensasjon og forsvarlig avlastning i arbeidet.

Unge mennesker med funksjonshemninger må ut av sykehjem og aldersheimer. Det er uverdig for Norge at flere har slike boformer mot sin vilje.

Det må satses på økt bruk av BPA (brukerstyrt personlig assistanse).

Kystpartiet vil følge opp at kommunene får nok penger til å oppfylle kravene som diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, pålegger kommunene. Dette betyr at offentlige bygg og steder, samt gater og fortau må være tilgjengelige for alle.

I dag har de fleste grupper fått rett til egen bolig uavhengig av grad av funksjonshemming. Kystpartiet ser økt mobilitet for mennesker med funksjonshemninger som en selvfølgelig rett og som betinger en styrking av kommunenes økonomi. Kystpartiet vil arbeide for at også eldre med omfattende behov for pleie og omsorg får rett til egen bolig dersom de ønsker det. Tilbudet til eldre skal være brukervennlig og fleksibelt slik at enhver kan få et tilrettelagt tilbud etter eget ønske og behov. Bostøtte og gunstige låneordninger skal gi alle som ønsker det mulighet til å kjøpe eller leie seg inn i omsorgsbolig / bokollektiv. Dette må være så rimelig at beboerne skal ha penger å leve av etter å ha betalt faste boutgifter.


2.5. Eldreomsorg

Eldre mennesker skal få anledning til å bo hjemme så lenge som mulig. En tilrettelagt omsorgsbolig kan være et tilbud til relativt friske eldre uten annen tjenestegaranti enn det den ambulerende hjemmetjenesten kan gi. Frem til i dag har trygghet gjerne vært knyttet til sykehjemsplass, men etter hvert har det skjedd en dreining mot at omsorgsboliger kan være fullverdige alternativer til sykehjemmet. Dette betinger at hjemmetjenesten er tilgjengelig døgnet rundt og at det ikke er noen begrensning i omfanget av tildeling av slike tjenester ut fra faglige og økonomiske vurderinger. Sykehjemmet bør være en aktiv behandlings- og rehabiliteringsenhet. Institusjoner er for mange en nødvendighet for å ivareta behovet for hel - døgns omsorg og pleie. Dagens utbygging av enerom i sykehjem må fortsette til behovet for dem som ikke kan bo utenfor institusjon er dekket.

Samtidig må vi ta vare på og verne om de sykehjemmene vi har i dag. Utviklingen i dag med at vi lever lengre med diverse sykdommer, gjør at behovet for døgnbemannede institusjoner med faglig kompetanse på pleie og smertelindring ikke vil avta. Kystpartiet vil derfor umiddelbart stoppe all avhjemling av sykehjemsplasser til fordel for omsorgsleiligheter, for å sikre den faglige kompetansen både innen sykepleie, ernæring, fysioterapi, renhold og daglig omsorg. Når man er kommet dit i livet at man er 100 % avhengige av andre mennesker, skal disse være tilgjengelig rundt deg og ha tid til deg.

Med økende antall eldre med komplekse diagnoser, må innsatsen for geriatrisk spesialisering innen lege- og sykepleierutdanningen økes.

Kystpartiet vil arbeide aktivt for at pensjonister og uføretrygdede får samme kjøpekraftsutvikling som arbeidstakerne. Partiet vil arbeide for å opprette et nasjonalt eldreombud.


2.6. Sosialtjenesten - NAV

Sosialhjelp skal være et sikkerhetsnett til hjelp for personer som for kortere perioder kommer i en vanskelig livssituasjon, og etaten skal være hjelpeinstans for dem som gjennom økonomisk rådgivning kan få langsiktig hjelp for bedre å klare sine økonomiske forpliktelser. Sosialetatens mål må være å arbeide for at sosialklienter skal bli sjølhjulpne så fort som mulig og må da arbeide i nært samarbeid med økonomisk rådgivningstjeneste, bolig-, trygde- og arbeidsetat.

Arbeidsledige som ikke lenger har krav på stønad ved arbeidsledighet i henhold til dagens regelverk, skal ha krav på stønad fra NAV uten å måtte selge alt en eier og har. I tillegg skal det 9 være mulig å få dekket kommunale avgifter fra NAV. Dette dekkes ikke i dag og det kan føre til at kommunen overtar hus og eiendom.

For de som av ulike årsaker er nødt til å bli i NAV-systemet for kortere eller lengre perioder, må satsene være på et slikt nivå at det gir muligheter for en verdig livssituasjon. Det må settes minimumssatser fra sentrale myndigheter med mulighet for lokale tilpasninger, ikke som i dag retningsgivende satser. Dette fører til store urettferdigheter da disse er avhengig av den enkelte kommunes økonomi.

Barnetrygd og eventuell kontantstøtte skal ikke regnes som inntekt ved beregning av sosialstønad. Kystpartiet vil arbeide for at sosialklienter i praksis må få tildelt fødselspenger på lik linje med andre fødende. Gravide og fødende som er selvstendige næringsdrivende må gis stønad på lik linje med arbeidstakere.

Behov for hjelp og støttetiltak for barn som er utsatt for omsorgssvikt øker. Kystpartiet ønsker å utbygge barnevernet, styrke barnevernsvakten og det frivillige organisasjonsarbeid. Forebyggende arbeid som fritidsaktiviteter og kulturtilbud må styrkes.

Kystpartiet vil ha forbud mot salg av gjeld.
Fattige har i dag den dårligste rettsikkerheten. Kp vil derfor at det skal tilsettes byombud/ kommuneombud i alle kommuner. Disse skal være politisk ansatt og ivareta enkeltmenneskers rettstrygghet hos offentlige etater.

Kystpartiet går inn for økt støtte til arbeidsgivere som sysselsetter personer med helseproblemer. Det samme må gjøres for ordningen med sysselsettingstilskudd for flyktninger og asylanter.


2.7. Narkotika og rusmisbruk

Narkomane må ha rett til individuell behandling, om nødvendig må tvang kunne anvendes. Rusmisbrukere som er til behandling, må ikke utskrives med samme diagnose som de får behandling for. Narkotika og rusmisbruk er et stort problem i dagens samfunn. Kystpartiet vil gjøre noe med dette, og vil være åpen for nye og alternative behandlingsmetoder. Det må brukes mye mer ressurser på å forebygge, og behandle, samtidig som vi må bygge opp et tilfredsstillende ettervern. Vi ser at Staten må komme opp med pengestøtte og hjelp til lag og organisasjoner som arbeider for å forbedre dagens situasjon og i dette arbeidet gjøre mer bruk av pårørende. Vi vil arbeide for at ventetiden for behandlingsplasser blir kortet ned, regelverket blir enklere, og vil også benytte oss mer av behandlingssteder i utlandet. NAV bør utnevne en nemnd som tildeler behandlingsplasser. Her bør det være med medlemmer fra pårørende grupper.

En god narkotikapolitikk er god samfunnsøkonomi.

Kystpartiet vil arbeide for:
• at staten må ha det overordnede og økonomiske ansvar for alle deler av rusvern.
• at det må settes inn mer midler til forebygging og denne må begynne langt tidligere. Vi må gjerne bruke private aktører og kan også bruke de narkomane/eks-narkomane selv til dette arbeidet.
• at det må satses mer på alle behandlingsmetoder. Både legemiddelassistert og medikamentfri behandling må vurderes kritisk. Dette må følges opp med et tilfredsstillende ettervern. De narkomane er like forskjellige individer som alle oss andre, og har derfor behov for forskjellige tilrettelagte tilbud.
• at det må gjøres mer bruk av tvangsbehandling. Tvangsbehandlingsparagrafen er i dag for det meste en såkalt hvilende paragraf, og sånn kan vi ikke ha det. • å avvikle ordningen med sprøyterom.
• å satse mer på å få bygget sosiale boliger med tilsyn. Dette er viktig for å gi de bostedsløse en plass å bo.
• at en holdningsendring må til i det offentlige hjelpeapparatet. Rusmisbrukerne må bli tatt på alvor og individuelle behov må tas i betraktning. 

Det er mangel på utdannede fagpersoner innen rusfeltet. Tidligere rusmisbrukere kan brukes i større grad enn i dag.


2.8. Alkohol

Internasjonal forskning viser at det er 4 ganger større sjanse for å få alkoholrelaterte skader hvis en begynner med alkohol som 15-åring i forhold til om vi klarer å utsette debuten til fylte 21 år. Alkohol er i dag Europas 3 største dødelighetsfaktor. Dette vil Kystpartiet ta på alvor. Det må mer forebygging inn i skolen, og behandlingstilbudet til de som er rammet av problemet må styrkes

Kystpartiet vil at rusgiftkunnskap skal bli et gjennomgående tema i læreplanene for grunnskolen og den videregående skolen. Denne undervisningen må knyttes opp mot foreldrerettet arbeid.

Midler til rusgiftforebyggende tiltak i skolen må legges inn i rammetilskuddet til alle kommuner. Det må etableres et nasjonalt program for rusundervisning, som inkluderer utvikling av læremidler og kvalifisering og etterutdanning av lærere.

Frivillige organisasjoner har en viktig rolle å spille i forebyggende arbeid, både ved å engasjere og aktivisere. Vi vil videreføre ordningen med tilskudd til rusgiftpolitiske organisasjoner, både på nasjonalt og kommunalt plan.

Vi går inn for at innsatte med avhengighetsproblem i større grad får sone i behandlingsinstitusjon etter Straffegjennomføringslovens § 12, og hvor en større andel av plassene blir forbeholdt straffedømte.
Behandlingsinnsatsene innenfor spesialisthelsetjenesten blir ofte nytteløse dersom det ikke finnes et tilstrekkelig oppfølgingsapparat i kommunen. Denne oppfølgingen dreier seg både om bolig, sysselsetting, eventuell skolegang, og nettverksorienterte tiltak. Dette må kommunene få ressurser til. Vi vil derfor legge inn midler i kommunenes rammetilskudd, øremerket for oppfølging av avhengighetsklienter.

I tillegg bør kommunene stimuleres til etablering av selvhjelpsgrupper, og samarbeide med organisasjoner som driver slike grupper i egen regi.

Kystpartiet ønsker å opprettholde Vinmonopolet som et ruspolitisk virkemiddel, det samme konseptet skal innføres for øl og tobakk. I tråd med partiets politikk ønsker Kp at det åpnes utsalg i alle kommuner, slik at vi er sikret lik tilgang også i distriktene