Tilbake til kapitteloversikten

3. FAMILIE- OG BARNEPOLITIKK

Familien er fundamentet i samfunnet. Kystpartiet vil gjennom skatte- og avgiftspolitikken gjøre den enkelte familie best mulig i stand til å klare seg selv. Vi vil styrke ekteskap mellom kvinne og mann som institusjon. Vi vil verne om livet og styrke menneskeverdet.

Dagens samfunn tilgodeser ikke kvinner som vil føde flere barn i tilstrekkelig grad. Uansett hvor stor barnetrygden blir, erstatter den ikke de langsiktige økonomiske tapene flergangsfødende kvinner får. Det er og grenser for hvor mye svangerskaps/pappapermisjon for hvert barn en moderne familie ser seg tjent med. Utdanningen eller arbeidssituasjonen kan bli negativt påvirket. Kystpartiet vil derfor gå inn for virkemidler som stimulerer til kvinnens og familiens fordel. Vi vil arbeide for en ekstra økonomisk stimulering for fødende. Det må innføres en ordning med økende pensjonspoeng fra hvert tredje barn man føder, uansett alder.

Kystpartiet vil gi kvinner alternativer til abort. Kvinner som vurderer abort på grunn av dårlig økonomi, skal gis økonomisk støtte og tilbud om bolig. Kystpartiet ønsker ikke å utvide dagens grense for svangerskapsavbrudd.

Kystpartiet vil jobbe for at det er barnehageplass til alle som trenger det og at barnehagene blir kvalitetssikret gjennom lov og aktuelle avtaleverk. Det må innføres en maksprisordning for barnehageplasser, som særlig tar hensyn til foreldre med flere småbarn. Gjennom samarbeid og avtaler bør kommunale og private barnehager likebehandles, for å skape et pedagogisk og forsvarlig tilbud til barn og foreldre.

Alle skal ha rett til en verdig avslutning på livet. Kystpartiet vil gi døende mennesker den nødvendige omsorg og smertelindring. Kystpartiet mener gravferdsstøtte må økes betydelig.

Kystpartiet vil tilrettelegge for flergenerasjoners bomiljø med hovedvekt på livskvalitet og trivsel. Som et viktig ledd i å styrke familiens rammebetingelser vil Kystpartiet arbeide for gunstige finansieringsordninger for flergenerasjonsboliger.

Kystpartiet vil styrke økonomien til familiene. Barns trygghet og utvikling er avhengig av at familieøkonomien er god nok til at mor og far klarer sine forpliktelser. Mange ekteskap og samboerskap har havarert som følge av anstrengt økonomi og de problemer dette har medført for hele familien.

Kystpartiet vil med sin politikk motvirke disse truslene mot familien. Kystpartiet vil sette fokus på barns rettigheter i samlivsbrudd og følge opp de intensjoner barneloven har i forhold til barns rettigheter til å være sammen med både far og mor. Barna skal i størst mulig grad gis mulighet til å bo der barna har det best, uavhengig av foreldrenes kjønn. Kystpartiet krever likestilling mellom far og mor i forhold til barns rett til å bli hørt når det gjelder hvor barnet vil bo. Ved konflikt og samlivsbrudd skal barns ønske vektlegges mer.

Kystpartiet vil arbeide for økt omsorgslønn til de som tar seg av pleietrengende familiemedlemmer.

Kystpartiet går inn for at kontantstøtten videreføres. Barnetrygden skal beholdes. Kystpartiet vil vurdere å føre småbarnstillegget tilbake til barnetrygden og vil ha denne pris- og lønnsjustert. I tillegg vil vi gjeninnføre småbarnstillegget.

Barnehagen skal være en trygg arena for barna, og skal gi barna en best mulig start på livet. Barnehagen skal formidle viktige verdier, både sosialt og kulturelt, og til dette trenger vi dyktige styrere, førskolelærere og assistenter i barnehagene. Kystpartiet vil arbeide for at barnehagene blir styrt av en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse, og at øvrig personell har best mulig kvalifikasjoner og utdanning for jobben. Barnehagen skal i framtiden ikke være en oppbevaringsplass for barna, men gi dem en solid plattform før de begynner på grunnskolen. Kystpartiet ønsker en tilfredsstillende barnehagedekning og å videreføre maksimalprisordningen i barnehagen.

Mange barnefamilier og aleneforsørgere er avhengig av å ha barna i skolefritidsordning (SFO) etter endt skoledag. Men etter at ordningen med øremerkede midler til SFO ble fjernet, har prisene på SFO-plass steget drastisk. Kystpartiet ønsker en større satsing på SFO, ved å gjeninnføre øremerkede statlige midler til SFO. Videre går Kystpartiet inn for en nasjonal ordning med makspris og søskenmoderasjon.

Familiene skal få lettere tilgang på hjelp i forbindelse med familierådgivning og økonomisk rådgivning. I tilfeller hvor familien ikke når frem med å skape trygge oppvekstsvilkår, er det viktig å ha gode nok hjelpeordninger. Barnevernet må styrkes.

I de familier der begge foreldrene er i arbeid og den ene ektefellen/samboeren er mye borte fra hjemmet på grunn av sin arbeidssituasjon, skal den hjemmeværende få overført betalte fridager til seg ved barns sykdom og som skal dekkes av trygdeetaten. Dette innebærer at familien kan utnytte maksimalt 20 betalte dager. Det forutsettes at alt dette dekkes av trygdeverket.

Det skal tilrettelegges slik at barn får tilbud om plass i barnehage. Dette gjelder spesielt distrikter med få alternative arbeidsplasser. Et slikt tilbud vil være et sterkt bidrag for å opprettholde bosetting og levestandard i distriktene. Vi ønsker å fjerne dagens ordning med bare inntak 1.august, som gjør at mange må vente nesten ett år på å få plass i barnehagen.


3.1. Singelpolitikk

Kystpartiet ønsker at de enslige skal få vilkår som reflekterer at antallet single/enslige er stadig økende. Dette kan gjøres ved å se på skattetrykket for denne store gruppen. Vi ønsker å senke skatter og avgifter på nødvendighetsgoder som arbeid, bolig og mat, samt at målt forbruk legges til grunn for offentlige avgifter.

Situasjonen på boligmarkedet gjør at mange unge og enslige sakker akterut med å skaffe seg egen bolig. Husbankens ordninger må ta høyde for at ikke alle boligkjøperne har tilgang til to inntekter og det må innføres ordninger med lengre avdragstid. Kravet om 15% egenkapital ved kjøp av bolig, skal ikke være absolutt, men vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Kystpartiet har i sin skatte- og avgiftspolitikk lagt opp til flere lettelser for unge og enslige for å bedre disse gruppenes realinntekt, og dermed mulighetene for å ha egen husholdning og egen bolig.