Tilbake til oversikt over tidligere vedtekter

KYSTPARTIET SINE VEDTEKTER

 

Vedtatt på Landsmøtet i 2012.

 

§ 1 Navn:
Partiets navn er KYSTPARTIET med forkortelsen: Kp.

§ 2 Formål:
Kystpartiet skal være et parti for hele folket med grunnfeste i de kristne verdier. Partiet setter seg som mål å bevare et fritt og selvstendig samfunn, eid og styrt av norske innbyggere. Vi vil arbeide for at nasjonale naturresurser, eiendommer, industri og nøkkelbedrifter ikke blir solgt ut av landet bit for bit, slik at vi til slutt blir eid av globale kapitalinteresser. Vi vil motarbeide sentralisering, og den gradvise nedbygging av distrikts-Norge. Partiet vil arbeide for å opprettholde og styrke et bærekraftig biologisk mangfold på sjø og land som kan utnyttes og høstes på en forsvarlig måte, til beste for hele samfunnet. Vi vil at alle som bor og arbeider på kysten og i distriktene får sin rettferdige del av sin verdiskaping. Kystpartiet vil arbeide for at en forsvarlig del av oljeinntektene blir investert i infrastruktur og næringsutvikling utenfor pressområdene i Norge. Vi vil verne om Grunnloven og eiendomsretten. Vi vil arbeide for at Norge er selvforsynt med ren og sunn mat.

§ 3 Organisasjon:
§ 3-1 Kystpartiet er organisert gjennom landspartiet, fylkeslag, lokal/kommunelag samt Kystpartiets Ungdomsorganisasjon (KpU).Fylkeslagene benevnes som: ”Kystpartiet i ------” (Navn på fylke.), og lokal/kommunelag benevnes som: ”Kystpartiet i/på -------” (Navn på geografisk/administrativt område). Vedtekter for lokal-, kommune- og fylkeslag vedtas av landsmøtet. Lagene utformer selv sin politikk, bygd på Kystpartiets grunnsyn, program og vedtak i overordnet organ. De nominerer på selvstendig grunnlag sine kandidater til kommune-, fylkes- og stortingsvalg. Jfr. § 4.

§ 3-2 Kystpartiets Ungdom er Kystpartiets ungdomsorganisasjon (med forkortelse KpU) og har som formål å rekruttere og skolere personer fra 15 til fylte 30 år for Kystpartiets politikk og grunnsyn. Kystpartiets ungdom er en selvstendig organisasjon som selv vedtar sine vedtekter og program innenfor de rammer som følger av Kystpartiets vedtekter og grunnsyn. Andre organisasjoner kan få status som sideordnet organisasjon etter disse vedtekter etter vedtak i landsstyret. Sideorganisasjonene etter denne paragraf kan bruke av navnet ”Kystpartiet” og logoen til partiet så lenge de driver innenfor det som følger av Kystpartiets vedtekter og grunnsyn. Blir en sideorganisasjon oppløst tilfaller midlene, etter at sideorganisasjonens fordringer er gjort opp, Kystpartiet. Midlene som tilfaller Kystpartiet etter slik oppløsning, skal benyttes til å fremme Kystpartiets grunnsyn blant sideorganisasjonens målgruppe.

§ 4 Medlemskap:
§ 4-1 Alle som har fylt 15 år, har betalt sin medlemskontingent som gjelder for et kalenderår, og ikke er medlem av annet parti eller konkurrerende politisk organisasjon, kan bli medlem av Kystpartiet. Medlemmene må forholde seg lojalt til partiets vedtekter, program og vedtak i overordnet organ.

§ 4-2 Ingen kan ha tillitsverv i partiets organisasjon uten å være registrert i det sentrale register som betalt medlem eller kan legge frem kvittering for betaling av kontingent til det sentrale registeret.


§ 4-3 Partiets medlemmer står tilsluttet lokal/kommunelag, og disse danner fylkeslaget i vedkommende fylke. I kommuner hvor det ikke er kommunelag, kan et medlem stå direkte tilknyttet til fylkeslaget, eller etter søknad stå som medlem i det nærmeste kommunelaget i fylket.

 

§ 4-4 Fylkeslag kan også dannes av enkeltmedlemmer i fylker med få eller ingen lokallag. Det må likevel være minst 5 betalende medlemmer for å danne fylkesstyre.


§ 4-5 Alle medlemmer har tale, forslags- og stemmerett fra det tidspunkt de er sentralt registrert.


§ 4-6 Medlemmer som aktivt melder seg ut av partiet, kan ikke på nytt tas inn som medlemmer før 3 år etter utmeldinga. Lokal-, kommune-, fylkeslag kan innstille til hovedstyret å nekte personer å melde seg inn i partiet. Hovedstyret tar endelig avgjørelse, og kan fravike fra 3-årsregelen.

 

§ 4-7 Medlemmer slettes, uten varsel, fra medlemsregisteret hvis kontingenten ikke er gjort opp for minst ett av de siste tre år.

§ 4-8 Medlemmer i sideorganisasjonene som har egen kontigentordning har fulle medlemsrettigheter i Kystpartiet

§ 5 Landsmøtet:
§ 5-1 Landsmøtet er Kystpartiets øverste myndighet.

§ 5-2 Ordinært landsmøte avholdes fortrinnsvis hvert annet år eller når Hovedstyret/ landsstyret bestemmer det og innkalles av Hovedstyret med minst seks ukers varsel. I innkallingen skal det gjøres oppmerksom på at saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være innkommet til Hovedstyret innen 4 uker før landsmøtet avholdes. Senest to uker før møtet holdes, sendes disse dokumentene til møtedeltagerne:

 1. Fullstendig saksliste.
 2. Årsmelding fra hovedstyret.
 3. Partiets årsregnskap med revisor beretning.
 4. Forslag til partiprogram i år med stortingsvalg.
 5. Saker som er kommet inn for behandling på landsmøtet.

§ 5-3 Ekstraordinært landsmøte kan innkalles med to ukers varsel når minst 2/3 av stortings- representantene, 2/3 av Hovedstyret eller 2/3 fylkeslagene krever det. Bare saker som er oppført på innkallingen kan behandles.

§ 6 Landsmøtedelegater:

§ 6-1 Landsmøtedelegater er:

 1. Det sittende Hovedstyre,
 2. Partiets stortingsrepresentant(er), fylkestingsrepresentanter og ordførere
 3. 1 grunndelegat fra hvert fylke som har minimum 15 betalende medlemmer, pr. 31.12. året før. Delegaten må velges av fylkesårsmøtet,
 4. 1 grunndelegat fra hvert lokallag som har fremmet listeforslag ved siste kommunestyrevalg og som har levert regnskap og årsmelding for siste år
 5. 1 representant fra hver sideorganisasjon som disse velger selv,

§ 6-2 I tillegg til de delegater som er nevnt i § 6-1, fordeles fylkesdelegater valgt av fylkesårsmøtet etter antall betalende medlemmer, per 31.12. året før:

 1. 50-100 betalende medlemmer, 1 tilleggsdelegat
 2. 101-200 betalende medlemmer, 2 tilleggsdelegater
 3. 201-300 betalende medlemmer, 3 tilleggsdelegater
 4. over 300 betalende medlemmer, 4 tilleggsdelegater + 1 delegat pr. 100 overskytende medlemmer over 400 medlemmer

§ 6-3 Fylker som har mellom 5 og 14 medlemmer kan sende 1 delegat som gis observatørstatus med talerett og forslagsrett.

 

§ 7 Ordinært landsmøte:

§ 7-1 Ordinært landsmøte skal:

 1. Behandle innstilling fra fullmaktskomiteen.
 1. Behandle innkallingen.
 2. Fastsette sakslista.
 3. Valg av møtefunksjonærer (møteledere, referenter, redaksjonsnemnd m.m.)
 4. Velge fullmaktskomité for gjeldende landsmøte.
 5. Behandle årsmelding fra hovedstyret.
 6. Behandle partiets reviderte årsregnskap innberetning.
 7. Fastsette overordnede økonomiske rammer for kommende år.
 8. Behandle og vedta partiprogrammet.
 9. Behandle og gjøre vedtak i saker som er innkommet til hovedstyret minst 4 uker før landsmøtet.
 10. Velge medlemmer til Hovedstyret:
  1. Partiets leder
  2. Partiets politiske nestleder
  3. Partiets organisatoriske nestleder
  4. Partiets sekretær
  5. minst 4 medlemmer
  6. minst 4 varamedlemmer
 11. Velge statsautorisert eller registrert revisor.
 12. Velge valgkomité på 5 medlemmer og 2 varamenn for innstilling til valgene ved neste års landsmøte.
 13. Fastsette medlemskontingent og fordeling av denne mellom organisasjonsleddene.

§ 7-2 Leder og halvparten av hovedstyrets medlemmer som skal velges under § 7-1 pkt.11 a til og med e, velges for én periode. De øvrige medlemmene av hovedstyret velges for to perioder. De andre valgene gjøres for én periode.

§ 7-3 Alle valg forlenges automatisk til første landsmøte om slikt ikke kan holdes etter planen.

§ 7-4 Landsmøtet er beslutningsdyktig med de delegater som møter når møtet er lovlig innkalt og innstilling fra fullmaktskomiteen er behandlet og fullmaktene godkjent.

§ 7-5 Valgene holdes som skriftlige valg om en av delegatene krever det. Blank stemme teller som avgitt stemme. Får ingen 50 % eller mer foretas omvalg mellom de 2 kandidater som har fått flest stemmer, det samme gjøres ved stemmelikhet. Oppnår ingen 50 % eller mer, avholdes nytt omvalg mellom de to med flest stemmer. Ved dette omvalg anses den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet etter dette omvalg foretas loddtrekning.

§ 8 Landsstyret:
§ 8-1 Landsstyret er partiets øverste myndighet mellom landsmøtene.

§ 8-2 Det holder sine møter på de tidspunkter som de selv har vedtatt, eller når stortingsrepresentanten (e), Hovedstyret eller 2/3 av fylkeslagene krever det. Hovedstyret forestår innkallingen til landsstyremøtene. Med innkallingen skal følge sakliste med eventuelle innstillinger. Møter kan avholdes som telefonmøter når dette er mest praktisk. Alle vedtak, uansett møteform, skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Organet er beslutningsdyktig når minst ½ av medlemmene er til stede. Det skal føres møteprotokoll for alle møter. Medlemmenes utgifter til møtedeltagelse bør dekkes av landspartiets midler.

§ 9 Medlemmer av Landsstyret er:

 1. Det sittende Hovedstyre,
 2. Partiets stortingsrepresentant(er),
 3. Fylkesledere fra alle fylker,
 4. 1 representant fra hver sideorganisasjon som disse velger selv.

§ 10 Landsstyret skal:

1         Behandle og avgjøre alle aktuelle saker som angår partiet, og som kan relateres til vår formålsparagraf og vårt partiprogram, når dette ikke skal avgjøres av annet organ.

2         Behandle og vedta langsiktig strategi for partiet.

3         Behandle partiets årsregnskap og innberetning fra revisor.

4         Behandle meldinger og rapporter fra Hovedstyret og andre oppnevnte utvalg/komiteer.

5         Behandle budsjett og reglement samt gi nærmere føringer for landspartiets økonomi og finansiering

§ 11 Hovedstyret:
Hovedstyret er partiet utøvende organ som skal lede og ha ansvar for partiets daglige virksomhet. Det holder sine møter på de tidspunkter som de selv har vedtatt, eller når minst 1/3 av hovedstyrets medlemmer, partileder eller stortingsrepresentant(er) krever det. Innkalling til møter kan gjøres med 1 ukes varsel av partileder, eller den han/hun bemyndiger. Med innkallingen skal følge sakliste med eventuelle innstillinger. Møter kan avholdes som telefonmøter når dette er mest praktisk. Møtet ledes av partileder, eller i hans/hennes fravær, av nestleder. Alle vedtak, uansett møteform, skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Organet er beslutningsdyktig når minst ½ av medlemmene er til stede. Det skal føres møteprotokoll for alle møter, også for komiteer/utvalg nedsatt av Hovedstyret. Medlemmenes utgifter til møtedeltagelse dekkes av landspartiets midler.

§ 12 Medlemmer av Hovedstyret er:

1         Hovedstyremedlemmer valgt av årsmøtet,

2         Partiets stortingsrepresentant(er),

3         1 representant fra hver sideorganisasjon som disse velger selv.

§ 13 Hovedstyret skal:

1         Behandle og avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av annet organ.

2         Påse at vedtak fra landsmøtet og landsstyret blir iverksatt.

3         Forestå innkalling til landsmøte og landstyremøte samt forberede de sakene som skal opp på disse møtene og som ikke etter vedtektene er tillagt andre organ.

4         Nedsette de komiteer og utvalg som er nødvendige for et effektivt og rasjonelt arbeid i hovedstyret,deriblant arbeidsutvalg (AU). Hovedstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til AU i enkeltsaker.

5         Jevnlig rapportere til landsstyret om sitt arbeid, og partiets økonomiske situasjon.

6         Kunne ansette nødvendig administrativt personell, og vedta arbeidsinstruks for disse.

7         Holde medlemsregisteret a jour, sørge for innkreving av kontingenter og holde fylkes- og lokallag jevnlig oppdaterte med medlemslister.

8         Disponere landspartiets midler innenfor vedtatt budsjett og reglement.

9         Føre partiets regnskap slik loven fastsetter.

10      Holde partiets hjemmesider oppdatert.

11      Hovedstyret har myndighet til å utnevne æresmedlemmer

§ 14 Fylkeslag:
§ 14 A: Organisatorisk ramme
§ 14 A-1 Fylkeslaget skal innenfor de rammer som vedtektene og overordnede organers retningslinjer setter, arbeide for å fremme Kystpartiets interesser i fylket og lede og koordinere lokallagenes aktiviteter innenfor fylket. Kystpartiets fylkeslag er selvstendige juridiske enheter med egen økonomi.

Ved opphør eller passivitet overtas alle fylkeslagets eiendeler av hovedstyre.

§ 14 B: Fylkesårsmøtet
§ 14 B-1 Årsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte bør avholdes hvert år innen 1. mars. Fylkesårsmøtet kan med 2/3 flertall vedta at fylkeslaget kan avholde fylkesårsmøte annenhvert år.

§ 14 B-2 Fylkesårsmøtet kunngjøres av fylkesstyret med minst 6 ukers varsel. I kunngjøringen skal det gjøres oppmerksom på at saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må være innkommet til styret innen 4 uker før fylkesårsmøtet avholdes. Skriftlig innkalling skjer med minst 3 ukers varsel. Kopi av innkallingen sendes Hovedstyret.
Senest 2 uker før møtet holdes bør følgende saksdokumenter sendes ut til delegatene:

 1. Fullstendig saksliste.
 2. Fylkesstyrets medlemmer.
 3. Åpnes av Fylkesstyreleder.
 1. Årsmelding fra fylkesstyre og fylkestingsgruppen.
 2. Fylkeslagets årsregnskap med revisorenes innberetning, samt forslag til budsjett for neste år.
 3. Forslag til arbeidsprogram.
 4. Forslag til fylkesprogram i år med fylkestingsvalg.
 5. Saker som er innkommet for behandling på fylkesårsmøtet.

§ 14 B-3 Fylkesårsmøtet kan avholdes, etter fylkesårsmøtevedtak eller styrevedtak, som allmannamøte der alle betalende medlemmer i vedkommende fylke har møte, tale- og forslags og stemmerett. Innkallingsprosedyrene følger overnevnte bestemmelser, dog med det forbehold om at kunngjøringen, innkallingen og eventuelle saksdokumenter sendes medlemmene.

§ 14 B-4 Ekstraordinært fylkesårsmøte innkalles med 2 ukers varsel når overordnede organer krever det, fylkesstyret vedtar det eller minst 2/3 av lokallagene krever det. Det er kun saker som er oppført på innkallingen til ekstraordinært årsmøte som kan behandles. Møtet kan beslutte at nytt fylkesårsmøte skal innkalles for å behandle saker og spørsmål som er fremmet.

§ 14 B-5 Fylkesårsmøte delegater er:

 1. Partiets stortingsrepresentanter fra fylket.
 2. Partiets representanter i Fylkestinget.
 3. Medlemmer i hovedstyret fra vedkommende fylke
 4. 1 grunndelegat fra hvert lokallag valgt på lokallagets årsmøte.
 5. Delegater valgt på lokallagets årsmøte etter antall medlemmer: 5 - 25 betalende medlemmer, 1 delegat, deretter 1 delegat for hvert 25. betalende medlem.
 6. 2 representanter fra hver sideorganisasjon som disse velger selv, hvis disse har eget fylkeslag.

§ 14 B-6 Årsmøtets prosedyre:

 1. Godkjenne stemmeberettigede delegater etter navneopprop.
 2. Velge møteleder(e), referenter, protokollunderskrivere og tellekorps, redaksjonskomité.
 3. Godkjenne innkallingen og saksliste.
 4. Godkjenne dagsorden og eventuell forretningsorden.
 5. Behandle årsmelding fra fylkesstyret.
 6. Behandle årsmelding fra Fylkestingsgruppen
 7. Behandle årsregnskap og revisjonsberetning samt behandle og vedta budsjett for neste år.
 8. Behandle og vedta program i år med valg, samt debattere fylkespolitiske saker.
 9. Behandle innkomne saker.
 10. Velge styre på minst 5 medlemmer. Styret bør bestå av leder, politisk nestleder, organisatoriske nestleder, sekretær, kasserer. Årsmøtet fastsetter antall styremedlemmer og varamedlemmer.
 11. Velge revisor(er.)
 12. Velge valgkomité for innstilling til neste årsmøte med tre til fem medlemmer og ett til tre varamedlemmer.
 13. Velge av nominasjonskomité foran valgår med fem medlemmer og ett til tre varamedlemmer. Samme personer kan velges til både nominasjonskomiteen og valgkomiteen.
 14. Velge delegater til partiets landsmøte. Årsmøtet kan delegere valgene til fylkesstyret.

§ 14 B-7 Alle vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme, men ikke ved valg.

§ 14 B-8 Leder og maksimalt halvparten av de øvrige medlemmene av styret velges for 1 år. De øvrige medlemmene av styret velges for 2 år. De andre valgene gjøres for 1 år. Styret bør ha ulikt antall personer, oddetall.

§ 14 B-9 Valgene holdes som skriftlige valg om en av delegatene krever det. Blank stemme teller som avgitt stemme. Får ingen 50 % eller mer foretas omvalg mellom de 2 kandidater som har fått flest stemmer, det samme gjøres ved stemmelikhet. Oppnår ingen 50 % eller mer, avholdes nytt omvalg mellom de to med flest stemmer. Ved dette omvalg anses den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet etter dette omvalg foretas loddtrekning.

§ 14 B-10 Årsmøtet er beslutningsdyktig med de delegater som møter når møtet er lovlig innkalt og stemmeberettige er godkjent. Når forslag om å lukke møtet reises, lukkes årsmøtet. Behandlingen av forslaget skal skje for lukkede dører.


§ 14 C: Fylkesstyret
§ 14 C -1 Fylkesstyret er fylkespartiets utøvende organ som skal lede fylkeslaget i samsvar med vedtektene, overordnede organers retningslinjer og fylkesårsmøtets vedtak. Fylkesstyret har ansvar for fylkespartiets daglige virksomhet mellom årsmøtene. Møtene avholdes på de tidspunkter som de selv bestemmer, eller når minst 1/3 av styremedlemmene, leder eller fylkestingsgruppen krever det. Innkalling med sakliste og eventuell innstilling kan gjøres med 2 ukers varsel. Møter kan avholdes som telefonmøter når dette er mest praktisk. Innkalling til møter må nå alle medlemmer tidsnok til at varamenn kan innkalles ved forfall. Saksbehandlingen skjer på grunnlag av forhåndsutsendt sakliste. Alle vedtak, uansett møteform, skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede. Møteprotokoll fra styremøter skal sendes til fylkets lokallag, og ellers være tilgjengelig for alle.


§ 14 C-2 Fylkesstyret skal:

1         Behandle og avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av annet organ.

2         Påse at vedtak fra årsmøtet blir iverksatt og fulgt opp.

3         Forberede saker, innkalling og dagsorden for årsmøtet

4         Nedsette de komiteer og utvalg som er nødvendig,deriblant arbeidsutvalg (AU). Fylkesstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til AU i enkeltsaker.

5         Jevnlig ivareta og holde seg orientert om fylkespartiets økonomi.

6         Kunne ansette nødvendig administrativt personell med arbeidsinstruks.

7         Bistå for at medlemsregisteret blir oppdatert.

8         Disponere fylkeslagets midler innenfor vedtatt budsjett og reglement, og være ansvarlig for sine disposisjoner.

9         Føre fylkeslagets regnskap slik loven fastsetter.

10      Vedta hvem som skal ha prokura.

11      Nedsette valgkamputvalg.

12      Forestå opplæring av medlemmer i styrer, råd, og utvalg innen fylket og i lokallagene.

13      Aktivt medvirke til oppstart av kommunelag i alle fylkets kommuner.

14      Fylkesstyret kan oppnevne personer for å representere partiet i partiløse kommuner.

15      Godkjenne nye lokallag,

§ 14 C-3 Partiets representant(er) på Stortinget fra samme fylke og fylkestingsrepresentant(er) samt ordførere i fylket er automatisk medlem av fylkesstyret.

§ 14 D: Nominasjon
§ 14 D-1 Den valgte nominasjonskomité, jfr. § 14 B-7 pkt 14, skal i god tid be lokallag om forslag til kandidater til fylkestings- og stortingsvalglista. Nominasjonskomiteen setter opp og sender sitt forslag til valgliste, og en liste over alle foreslåtte kandidater, til lokallagene. Lokallagene avholder nominasjonsmøte og setter opp sitt forslag.

§ 14 D-2 Nominasjonskomiteen innkaller til nominasjonsmøte hvor den endelige valglista settes opp på selvstendig grunnlag. Nominasjonsmøtene har samme representasjon som valgte delegater til fylkesårsmøtene.

§ 14 D-3 På nominasjonsmøtet kan det ikke stilles benkeforslag på nye kandidater som ikke tidligere er fremmet i sist avholdte nominasjonsmøte til ett av lokallagene.

 

§ 15 Lokal- og kommunelag:
§ 15 A. Organisatorisk ramme

§ 15 A-1 Kommune/Lokallaget skal innenfor de rammer som vedtektene og overordnede organers retningslinjer setter, arbeide for å fremme Kystpartiets interesser i sitt distrikt. Lagene er selvstendige juridiske enheter med egen økonomi. De medlemmer som bor i kommunen eller regionen danner lokallaget.

§ 15 A-2 Kommunelag/ Lokallag må ha minst 5 medlemmer og kan bestå av medlemmer i flere kommuner, men ingen kan være medlem av mer enn ett lag. Det gis adgang til mer enn ett lag i hver kommune der dette er naturlig.

§ 15 A-3 Hovedstyret kan godkjenne søknad fra vedkommende fylkeslag om at det dannes lokallag (distriktslag) som omfatter flere tilgrensende kommuner, når det ikke er grunnlag for et lokallag i hver av komunene som har mange nok medlemmer til å ha fulle rettigheter etter disse vedtektene. Eventuelle distriktslag har rettigehter og plikter som kommune- eller lokallag etter disse vedtektene. Vedtektenes bestemmelser angående kommune- eller lokallag gjelder tilsvarende for distriktslag.


§ 15 A-4 Kommunelag/lokallag skal ved eventuell opphør / nedleggelse overføre sine midler og eiendeler til fylkeslaget, eller til Hovedstyret om det ikke er noe fylkeslag. Slikt opphør / nedleggelse kan kun skje ved 2 – to etterfølgende lokallagsårsmøter hvor 2/3 eller flere av de tilstedeværende stemmeberettige medlemmer stemmer for nedleggelse. Forslag om opphør/nedleggelse må fremgå av innkallingen. Lokallag som ikke har avholdt årsmøte på tre år eller ikke har sendt inn årsmelding/regnskap til fylkeslaget på tre år, regnes som opphørt / nedlagt. Fylkesstyret sørger i så fall for å ivareta partiets interesser og overtar lokallagets midler og eiendeler.

§ 15 B Årsmøte

§ 15 B-1 Årsmøtet er kommune/lokallagets øverste myndighet. Møtet kunngjøres av lagets styre med minst 4 ukers varsel. I kunngjøringen skal det gjøres oppmerksom på at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen 2 uker før årsmøtet avholdes. Skriftlig innkalling skjer med minst 1 ukes varsel. Ordinært årsmøte bør avholdes hvert år innen 31.januar. Senest 1 uke før møtet holdes bør følgende saksdokumenter sendes ut til de betalende medlemmene:

1         Fullstendig saksliste.

2         Årsmelding fra lokallagsstyre og kommunestyregruppen.

3         Kommune/Lokallagets årsregnskap med revisorens innberetning, samt forslag til budsjett for neste år.

4         Forslag til arbeidsprogram.

5         Forslag til kommuneprogram i år med kommunevalg.

6         Saker som er innkommet for behandling på årsmøte.

§ 15 B-2 Kopi av kunngjøringen, innkallingen og eventuelle saksdokumenter bør sendes Fylkesstyret. Protokoll fra årsmøtet sendes fylkesstyret innen 2 uker.

§ 15 B-3 Deltakere på årsmøtet og ekstraordinært årsmøte er:

Alle betalende medlemmer i laget og sideorganisasjoner (hvis disse har egen kontingentordning) som er bosatt i kommunen, har fulle rettigheter på lokallagsårsmøtene. I tillegg har fylkeslaget og hovedstyret rett til å la seg representere på årsmøtene

§ 15 B-4 Ekstraordinært årsmøte i kommune-/lokallaget innkalles med 2 ukers varsel etter vedtak i styret. Når overordnede organ eller minst halvparten av medlemmene i laget krever ekstraordinært årsmøte, skal lagets styre senest innen en måned kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ved eventuell manglende oppfølging av kravet fra kommune-/lokallagsstyret, kan overordnede organ kalle inn til ekstraordinært årsmøte i laget. Det er kun saker som er oppført på innkallingen til det ekstraordinært årsmøte som kan behandles, men møtet kan beslutte at nytt årsmøte skal innkalles for å behandle saker og sprøsmål som er fremmet.

§ 15 B-5 Årsmøtet i kommune-/lokallaget skal:

 1. Åpnes av lagets leder.
 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer etter navneopprop.
 3. Velge møteleder(e), referenter, protokollunderskrivere, redaksjonskomité og tellekorps.
 4. Godkjenne innkalling og saksliste.
 5. Godkjenne dagsorden og eventuell forretningsorden.
 6. Behandle årsmelding for laget.
 7. Behandle eventuell årsmelding fra kommunestyregruppen.
 8. Behandle årsregnskap og revisjonsberetning samt behandle og vedta budsjett for neste år.
 9. Behandle og vedta lokalprogram i år med valg, samt debattere lokalpolitiske saker.
 10. Behandle innkomne saker.
 11. Velge styre på minst 3 medlemmer. Styret bør bestå av leder, politisk nestleder, organisatoriske nestleder, sekretær, kasserer. Årsmøtet fastsetter antall styremedlemmer og varamedlemmer.
 12. Velge revisor(er.)
 13. Velge delegater til fylkesårsmøtet.

§ 15 B-6 Alle vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme, men ikke ved valg.

§ 15 B-7Leder kan velges for 2 år med mulighet til å trekke seg etter 1 år. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år. Vara, revisor og valgkomite velges for 2 år. Men, maksimalt halvparten av styret kan være på valg hvert år.

Ved oppstart av nytt lokallag velges leder for 2 år med mulighet til å trekke seg etter 1 år. Halvparten av styremedlemmene, vara, revisor og valgkomite velges for 1 år, resten for 2 år.


§ 15 B-8Årsmøtet kan delegere andre valg til lokallagsstyret. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de betalende medlemmer som møter når møtet er lovlig innkalt. Styret bør ha ulikt (oddetall) antall personerl.

§ 15 B-9 Valgene holdes som skriftlige valg om en av delegatene krever det. Blank stemme teller som avgitt stemme. Får ingen 50 % eller mer foretas omvalg mellom de 2 kandidater som har fått flest stemmer, det samme gjøres ved stemmelikhet. Oppnår ingen 50 % eller mer, avholdes nytt omvalg mellom de to med flest stemmer. Ved dette omvalg anses den valgt som har fått flest stemmer.Ved stemmelikhet etter dette omvalg foretas loddtrekning.

§ 15 C: Styret
§ 15 C-1 Styret for kommune-/lokallaget er partiets utøvende organ som skal lede laget i samsvar med vedtektene, overordnede organers retningslinjer og årsmøtevedtakstyret har ansvar for lagets daglige virksomhet mellom årsmøtene. Møtene avholdes på de tidspunkter som de selv har vedtatt, eller når minst 1/3 av styremedlemmene, leder eller kommunestyregruppen krever det. Innkalling med sakliste og eventuell innstilling gjøres med rimelig varsel.

Møter kan avholdes som telefonmøter når dette er mest praktisk. Innkalling til møter må nå alle medlemmer tidsnok til at varamenn kan innkalles ved forfall. Saksbehandlingen skjer på grunnlag av forhåndsutsendt sakliste. Alle vedtak, uansett møteform, skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er tilstede. Møteprotokoll fra styremøter skal være tilgjengelig for alle om ikke styret har vedtatt noe annet.

§ 15 C-2 Når forslag om å lukke møtet reises, lukkes årsmøtet. Behandlingen av forslaget skal skje for lukkede dører.

§ 15 C-3 Medlemmer av styret er valgt på årsmøtet og kommunestyregruppens leder eller varamann er fullverdig styremedlem.

§ 15 C-4 Styret skal:

1         Behandle og avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av annet organ

2         Påse at vedtak fra årsmøtet blir iverksett og fulgt opp.

3         Forberede saker, innkalling og dagsorden for årsmøtet.

4         Nedsette de komiteer og utvalg som er nødvendig,deriblant arbeidsutvalg (AU). Styret kan delegere avgjørelsesmyndighet til AU i enkeltsaker

5         Jevnlig ivareta og holde seg orientert om lagets økonomi.

6         Kunne ansette nødvendig administrativt personell med arbeidsinstruks.

7         Disponere lokallagets midler innenfor vedtatt budsjett og reglement.

8         Føre partiets regnskap slik loven fastsetter.

9         Vedta hvem som skal ha prokura.

10      Nedsette valgkamputvalg.

§ 15 D: Nominasjon
§ 15 D-1 Den valgte nominasjonskomité skal i god tid før nominasjonsmøtet be lagets betalende medlemmer om å komme med forslag til kandidater til partiets kommunevalgliste.

§ 15 D-2 Nominasjonskomiteen fremmer forslag til valgliste, og nominasjonsmøtet innkalles med minst 1 ukes varsel. Nominasjonsmøtet vedtar på selvstendig grunnlag partiets valgliste, herunder om kandidater skal kumuleres.


§ 16 Suspensjon – eksklusjon:
§ 16-1 I følge alminnelig foreningsrett bestemmer en organisasjon selv hvem som kan opptas og være medlem av en frivillig organisasjon. I partiet forvaltes dette av partiets utøvende organ lokallagsstyre, fylkesstyre og hovedstyre


§ 16-2 Forslag om eksklusjon eller suspensjon fremmes av vedkommendes lokallagsstyre eller fylkesstyre. Partiets utøvende organ, jfr § 16-1 kan selv ta initiativ til å ekskludere eller suspendere medlemmer som motarbeider partiet, misbruker sin stilling i partiet eller har opptrådt på en slik måte at de ikke lenger bør være medlem i partiet. Fremmes saken overfor eller av Hovedstyre skal berørte lokallag og fylkeslag gis anledning til å uttale seg. Tilsvarende gjelder hvis saken fremmes direkte overfor eller av fylkesstyret.

§ 16-3 Dersom alvorlighetsgraden tilsier det, eller dersom spesielle omstendigheter foreligger, kan suspensjon fra tillitsverv og/eller medlemskap i partiet for en kortere eller lengre periode benyttes som alternativ til eksklusjon.

§ 16-4 Vedtak om eksklusjon/suspensjon kan bare fattes av partiets utøvende organ, jfr § 16-1 med 2/3 flertall blant de møtende. Den som foreslås ekskludert/suspendert, skal med rimelig frist ha anledning til å uttale seg før vedtak fattes. Den ekskluderte kan innenfor en tidsfrist av 14 dager anke eventuelle vedtak om eksklusjon. Hvis vedtaket er fattet av lokallaget eller fylkeslaget er hovedstyre ankeinstans, er 1.instansvedtaket gjort av hovedstyre er landsstyre ankeinstans. Ved anke betraktes vedkommende som suspendert inntil ankeinstansen har vurdert saken og fattet sin beslutning.

 

§ 16-5 Den ekskluderte kan ikke opptas som nytt medlem før eksklusjonsvedtaket er opphevet, med 2/3 flertall blant de møtende i hovedstyret. Eventuell søknad om opphevelse av eksklusjons-/ suspensjonsvedtak kan av det berørte medlem rettes direkte til hovedstyret.

Før hovedstyre kan realitetsbehandle spørsmål om å oppheve eksklusjonsvedtak skal berørte fylkeslag og lokallag ha hatt anledning til å uttale seg.

§ 17 Økonomireglement:
§ 17-1 Hovedstyret disponerer landspartiet midler, og styremedlemmene er økonomisk ansvarlig for sine egne disposisjoner. Alle kontingenter, tilskudd m.m skal i sin helhet innsettes på landspartiets bankkonti. Flere bankkonti må ikke opprettes uten at dette er vedtatt av hovedstyret. Alle gireringer, uttak o.l. må være godkjent av den/de som hovedstyret har gitt fullmakt, før transaksjon kan gjøres. I tvilstilfeller fremlegges saken for hovedstyret for godkjenning før disposisjon gjøres.

§ 17-2 Hovedstyret utpeker ett av sine medlemmer til å ha et særskilt ansvar for landspartiets økonomi. Ingen kan godkjenne egne disposisjoner. Tilsvarende regler gjelder for lokal-, kommune, og fylkeslag.

§ 17-3 Ved opphør av lokal-, kommune-, og fylkeslag skal aktiva overføres til nærmeste overordnet organ. Landsstyret kan fastsette nærmere økonomireglement som gjelder for hele partiorganisasjonen.

§ 18 Unntaksbestemmelser og selvdømmeklausul:

§ 18-1 Hovedstyret kan avgjøre saker som det tilkommer andre organ å gjøre vedtak i, dog ikke vedtektsendringer, når det ikke er tid til å forelegge saken for vedkommnde organ uten å utsette berettigede hensyn for å bli tilsidesatt. For gyldig vedtak kreves tilslutning fra minst ¾ av hovedstyrets medlemmer. Melding om vedtaket forelegges snarest mulig for det førstkommende landsstyremøte/landsmøte. Tilsvarende kan fylkesstyret avgjøre saker som det tilkommer andre organ i fylket og fylkeslagets underordnende organ å gjøre vedtak i. Melding om vedtaket forelegges snarest mulig for hovedstyret og det førstkommende fylkesårsmøtet.

§ 18-2 I tvil om intern kompetanseforhold og tvister mellom ulike organ i partiet avgjøres med endelig virkning av landsmøtet, og hvis avgjørelse i tvisten ikke kan utsettes uten å utsette berettigede hensyn for å bli tilsidesatt, treffes avgjørelse av landsstyret. Innstilling i saken fremmes av hovedstyret.

§ 19 Vedtekter:
§ 19-1 Vedtektene vedtas av landsmøtet. Vedtektsendringer kan kun vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall, og må være oppført på saklista. Vedtektsendringer kan ikke fremmes som benkeforslag på landsmøtet.

§ 19-2 Landsstyret får fullmakt til å foreta språklig og redaksjonell korrektur av lovvedtakene.