Kystpartiet er et sentrumsparti som vil ha en fornuftig arbeidsfordeling mellom stat og marked.

Kystpartiet er villig til å bruke av Pensjonsfondet på å investere i Norge. Det vil ikke være forbruk, men å forberede seg på en fremtid hvor vi ikke kan leve av oljen.

Energipolitikk og strømpriser
Kystpartiet ønsker å gjenopprette et system som gir fellesskapet og den enkelte innbygger like god eller bedre innflytelse over disponering av elkraftressursene som loven av 1917 tilsier.

Et par kronikker som forklarer hvorfor det er en god idé, finner man her og her.

Kystpartiet sier nei til NorthConnect

Kystpartiet er mot eiendomsskatt. I denne artikkelen finner man argumenter mot eiendomsskattSom det går frem av denne artikkelen, hadde 250 av landets 428 kommuner innført eiendomsskatt på boliger i november 2015. Kystpartiet har programfestet at eiendomsskatten skal bort, og at kommunene skal få kompensasjon for inntektstapet. Slik kan vi unngå at kommuner med svak økonomi presses/fristes til å innføre eiendomsskatt.

Vi går inn for å fjerne formuesskatten. Noen argumenter til støtte for et slikt syn finner man i denne kronikken. Også denne kronikken gir gode argumenter mot formuesskatt.

En viktig sak for Kystpartiet er å hindre at verdiene fra primærnæringene blir samlet på få hender. Under finner du lenker til noen artikler om hvilke utfordringer vi står overfor på dette feltet.

Fjerning av leveringsforpliktelsen for trålerne

Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem

Kystpartiet støtter aksjonen mot nedleggelse av fiskeindustriarbeidsplasser

Tilhører fisken egentlig fellesskapet?

Salg av fôrselskap

Hjemfall av kvoter sikrer kysten?

Kystpartiet vil ha en gjennomgang av skattelovgivningen for å se om det kan gjøres vanskeligere å bli nullskatteyter. Man kan lese mere om bakgrunnen for hvorfor det er viktig, her.

Det offentlige bør unngå å sløse med ressurser. Kystpartiet er mot bompenger på offentlige veier. En stor del av bompengene går til administrasjonskostnader. Les mere om kostnadene ved å drive bomstasjoner her.

Kystpartiet har programfestet at vi sier nei til å avskaffe kontanter som betalingsmiddel. En kommentar til forslaget om å innføre et kontantfritt samfunn kan leses her.

Sist endret 16.08.17