Til oversiktssiden for vedtekter og retningslinjer

Varsling er å gå videre med mistanke eller visshet om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.

De kritikkverdige forholdene vi sikter til i denne sammenhengen, er brudd mot norsk lov, etiske normer som bør etterleves i et politisk parti, eller Kystpartiets vedtekter og partikultur.

Kystpartiet legger til grunn at man har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold. Spesielt vil vi understreke at alle har plikt til å varsle om kriminelle forhold i partiet. Dette kan begrunnes både i at det er verdier som må gå foran partiets kortsiktige interesser, og at det er bedre for partiorganisasjonen at kritikkverdige forhold tas tak i på et tidlig tidspunkt, enn at usunn partikultur får utvikle seg.

Som utgangspunkt må saker kunne varsles til ansvarlig leder i det organ som er berørt. Ved mistanke om kriminelle forhold, bør saken meldes til politiet så snart som mulig.

I tilfeller hvor det ikke er naturlig å varsle til nærmeste leder, kan sekretær /organisatorisk nestleder kontaktes direkte.

Sekretær og/eller organisatorisk nestleder skal uten opphold – informeres for håndtering, bistand eller konsultasjon dersom:

  • Det er tvil om sak og håndtering
  • Varsleren ikke oppnår reaksjon
  • Saken forutsetter håndtering av offentlig tilsyn eller politi.
  • Saken kan ha betydning utover i organisasjonen og offentligheten.

Når en varslingssak legges frem for sekretær og/eller organisatorisk nestleder, skal saken nedtegnes på en måte som gjør at saken og partiets håndtering kan dokumenteres for ettertiden.

Formålet med behandlingen av en varslingssak skal være:

  • Å søke å finne ut hva som faktisk har skjedd. I denne prosessen skal begge parter tas på alvor og komme til orde.
  • Å begrense skadeomfanget

Den som varsler, skal få tilbakemelding om den videre saksgangen.


Disse retningslinjene ble vedtatt på Kystpartiets landsstyremøte 19-20. oktober 2019